Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za czwarty kwartał 2018 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI podkreślają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2019-02-06
  • Odsłon:

03-abstract-worldmap-750x250

W lutym 2019 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzanie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za czwarty kwartał 2018 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2019-02-06_quarterly_business_report-750x486

Opublikowany w lutym 2019 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w czwartym kwartale 2018 r. Przedstawia on:

Nadawanie kodów LEI i potencjał wzrostu LEI: Aktualna sytuacja

Na koniec czwartego kwartału 2018 r. łączna populacja LEI przekroczyła 1,3 miliona. W czwartym kwartale 2018 r. wydano około 55 000 kodów LEI, podczas gdy w trzecim kwartale było ich 57 000. To oznacza kwartalne tempo wzrostu w wysokości 4,4% w czwartym kwartale (trzeci kwartał: 4,8%).

W czwartym kwartale największy przyrost kodów LEI odnotowano na poziomie jurysdykcji w Indiach (30,3%), Estonii (9,7%) i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (9,6%). W Indiach na poziomie jurysdykcji wzrost liczby LEI był najwyższy przez cały 2018 r. Jest to spowodowane głównie przez różnego rodzaju inicjatywy regulacyjne wprowadzone przez Bank Rezerw w Indiach nakładające obowiązek używania LEI.

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki jurysdykcji, w których wydano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danej jurysdykcji. W czwartym kwartale 2018 r. Włochy, Holandia, Hiszpania, Finlandia i Czechy pozostawały wśród pięciu najmniej konkurencyjnych rynków, w kolejności malejącej. Litwa, Rumunia, Portugalia, Bułgaria i Malta były wśród pięciu najbardziej konkurencyjnych rynków, w kolejności malejącej.

Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

W procesie corocznego przedłużania ważności co najmniej raz w roku dokonywana jest rewizja i ponowna walidacja danych referencyjnych przez dany podmiot prawny i podmiot nadający LEI. Globalny System LEI wyróżnia się całkowitą przejrzystością terminów ostatnich weryfikacji danych.

W czwartym kwartale 2018 r. ogólny odsetek odnowień rejestracji wynoszący 70,1% pozostał zasadniczo bez zmian w porównaniu z poprzednim kwartałem (69,1%). (Dotyczy to również jurysdykcji, w których na koniec poprzedniego kwartału łączna liczba nadanych kodów LEI wynosiła co najmniej 1000). Na koniec czwartego kwartału 2018 r. 76% wszystkich kodów LEI było aktualnych (trzeci kwartał: 81,8%).

Warto zauważyć, że ponad 386 000 kodów LEI zostało nadanych w czwartym kwartale 2017 r. ze względu na wpływ zmienionej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz rozporządzenia (MiFIR), które weszły w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. Ponad 72% z nich, które miały zostać przedłużone w czwartym kwartale 2018 r., zostało przedłużonych o czasie.

Wskaźnik przedłużania okresu ważności w UE utrzymał się na stabilnym poziomie (70%). Poprawił się on znacząco w jurysdykcjach poza UE i osiągnął poziom 57,6% (trzeci kwartał: 52,3%). W okresie sprawozdawczym te pięć jurysdykcji wykazało najwyższe wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI: Finlandia (94%), Indie (92,8%), Japonia (92,2%), Liechtenstein (88,5%) i Estonia (81,7%), w kolejności malejącej. Brazylia (58,6%), Stany Zjednoczone (54,5%), Wielka Brytania (47,6%), Federacja Rosyjska (47,4%) i Kanada (44,1%) to czołowa piątka jurysdykcji o najwyższych współczynnikach nieodnowionych kodów, w kolejności malejącej.

Potwierdzenie danych referencyjnych Poziomu 1

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, są określane jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. Dane Poziomu 1 uważa się za w pełni potwierdzone, jeśli na podstawie procedur walidacji stosowanych przez podmiot nadający kody LEI w wiarygodnych publicznych źródłach znajduje się wystarczająco dużo informacji potwierdzających informacje dostarczone do ewidencji przez dany podmiot prawny. W przeciwnym razie informacje z wizytówki dostępne w ewidencji LEI są klasyfikowane jako „wyłącznie dostarczone przez podmiot”.

W drugim kwartale 2018 r. odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 w całej populacji LEI spadł z 84,6% do 76,1%. Ta zmiana wynika z faktu, że największy podmiot nadający LEI, Business Entity Data B.V., niespodziewanie zmienił status znacznej liczby zarządzanych przez siebie historycznych kodów LEI z „w pełni potwierdzony” na „wyłącznie dostarczony przez podmiot”. Business Entity Data B.V. zarządza obecnie około 31% całej populacji LEI. W szczególności, w drugim kwartale 2018 r., odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 dla LEI zarządzanych przez Business Entity Data B.V. spadł wyraźnie z 84,5% do 59,1%. Business Entity Data B.V. jest w trakcie stopniowego naprawiania tego problemu. W czwartym kwartale Business Entity Data B.V. zgłosił 64,8% danych referencyjnych Poziomu 1 dla zarządzanych przez siebie kodów LEI, które mają być w pełni potwierdzone.

W czwartym kwartale odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 w całej populacji LEI ponownie wzrósł do 78,2%. Oczekuje się, że w kolejnych kwartałach wzrost się utrzyma.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

W czwartym kwartale 2018 r. około 1 140 000 podmiotów rejestrujących LEI, co stanowi 87%* całkowitej populacji LEI, dostarczyło informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących. 99,9% podmiotów rejestrujących LEI, które otrzymały nowo wydany kod LEI lub odnowiły istniejący kod LEI w tym kwartale, przekazały informacje o podmiotach dominujących.

Ogólny odsetek podmiotów prawnych, które zgłosiły przeszkody prawne uniemożliwiające im dostarczenie lub publikowanie informacji o podmiotach dominujących (wyłączenie zgłaszania), znacznie wzrósł, z 4% do 19% w drugim kwartale. Było to spowodowane zmianą w sprawozdawczości Business Entity Data B.V.

W czwartym kwartale 2018 r. Business Entity Data B.V. zgłosił, że 28,7% zarządzanych przez niego kodów LEI zrezygnowało z przekazywania informacji o podmiotach dominujących. W związku z raportami uzyskanymi od tego jednego podmiotu nadającego LEI statystyki dla całej populacji LEI wskazują, że 9,6% podmiotów prawnych powołuje się na przeszkody prawne, które uniemożliwiają im przekazanie lub publikację informacji na temat podmiotu dominującego.

Należy jednak zaznaczyć, że odsetek podmiotów wyłączających zgłaszanie informacji na temat podmiotów dominujących dla populacji LEI bez uwzględnienia zasobów Business Entity Data B.V. spadł do zaledwie 2,5%.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

* 6 lutego 2019 r. GLEIF opublikowała wersję 1.0 Raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI za IV kwartał 2018 r. 11 kwietnia 2019 r. wersja ta została zastąpiona wersją 1.1. W wersji 1.1 raportu w podsumowaniu na stronie 2 zaktualizowano udział podmiotów rejestrujących LEI, które dostarczają informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących, do 87%.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Wygasły LEI, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)