Prasa i media Blog GLEIF

Aktualności na temat Identyfikatorów Podmiotów Prawnych – listopad 2015

Global Legal Entity Identifier Foundation przedstawia przegląd najnowszych zmian dotyczących regulacji związanych z wdrażaniem Identyfikatora podmiotów prawnych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2015-11-12
  • Odsłon:

motif-abstract-3-750x250

Do chwili obecnej wydano ponad 400 tys. Identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI). Biorąc pod uwagę dotychczasowy imponujący poziom rozpowszechnienia LEI oraz uwzględniając dążenie wszystkich uczestników systemu do zwiększenia przejrzystości, niezawodności i stabilności rynków finansowych, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) spodziewa się, że LEI będzie w przyszłości stosowany na szeroką skalę.

Należy jednak pamiętać, że wdrożenie jakiegokolwiek nowego standardu w usługach finansowych na skalę globalną musi nieco potrwać. Wymaga to długotrwałego i ciągłego poparcia, a także współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.

Wdrożenie nakazu stosowania LEI jest prerogatywą władz działających na terenie poszczególnych jurysdykcji. GLEIF spodziewa się więc, że działania regulacyjne będą nadal jednym z czynników motywujących wdrażanie LEI. W związku z powyższym, GLEIF monitoruje ściśle inicjatywy związane z identyfikacją podmiotów prawnych podejmowane w sprawozdawczości wobec organów regulacyjnych i nadzorze regulacyjnym.

W przyszłości w Blogu GLEIF pojawiać się będą regularnie aktualizowane wiadomości na temat inicjatyw wdrażanych przez władze publiczne na całym świecie. Informacje publikowane w blogu stanowią przegląd działań regulacyjnych związanych z przyjęciem LEI od sierpnia 2015 r.

Źródła cytowane w blogu podano na liście odsyłaczy poniżej.

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji – wejście w życie zasad transakcji obrotu instrumentami pochodnymi

W październiku 2015 r. Finance Magnates Retail FX podkreśliło, że na mocy Przepisów Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) dotyczących transakcji obrotu instrumentami pochodnymi (Sprawozdawczość) z 2013 r. z późn. zm. (Zasady raportowania), australijscy emitenci pozagiełdowych instrumentów pochodnych (których zaległe pozycje referencyjne wynosiły mniej niż 5 bilionów dolarów australijskich brutto do 30 czerwca 2014 r.) „będą musieli od 12 października 2015 r. zgłaszać transakcjepodlegające ujęciu w sprawozdaniu , a od 18 kwietnia 2016 r. również pozycje sprawozdawcze. Kluczową kwestią dla większości podmiotów, od których wymagane będą sprawozdania, będzie ustalenie danych podlegających sprawozdawczości oraz opracowanie systemów informatycznych gromadzących odpowiednie dane i dostarczających je w formacie zgodnym z obowiązującymi wymogami odpowiedniego repozytorium transakcji”.

Wspólne dane, które muszą być zgłaszane w odniesieniu do transakcji i pozycji sprawozdawczych, obejmują LEI następujących podmiotów:

  • kontrahenci
  • beneficjenci (jeżeli są to podmioty inne niż kontrahenci)
  • podmioty zgłaszające sprawozdanie (jeżeli nie jest to sprawozdanie kontrahenta)
  • makler, jeżeli realizował transakcję
  • członek rozliczający, jeżeli rozliczał transakcję.

Kanadyjska Administracja Papierów Wartościowych proponuje poprawki do Zwolnień Krajowego Prospektu Instrumentu 45-106 oraz powiązanych zasad

Według informacji podanych 13 sierpnia 2015 r. przez Lexology Kanadyjska Administracja Papierów Wartościowych (CSA) opublikowała - w celu zgłaszania uwag - „proponowane poprawki do Zwolnień z Krajowego Prospektu Instrumentów 45-106 oraz powiązanych zasad”. Proponowane poprawki „mają na celu harmonizację formatu sprawozdań zgłaszanych wypłat z zysków zwolnionych z ogłaszania w prospekcie emisyjnym na terenie Kanady, przy jednoczesnym zwiększeniu wymogu ujawniania”.

„W chwili obecnej emitenci i subemitenci zobowiązani są do zgłaszania sprawozdania na formularzu 45-106F1 w związku ze zwolnionymi wypłatami z zysków we wszystkich jurysdykcjach Kanady, z wyjątkiem Kolumbii Brytyjskiej. Od 2011 r. na terenie Kolumbii Brytyjskiej wymagane było zgłaszanie zwolnionych wypłat z zysków na osobnym, bardziej szczegółowym formularzu 45-106F6. Zgodnie z proponowaną poprawką, na terenie całego kraju obowiązywałby ponownie jeden formularz sprawozdawczy (proponowany formularz), który zastąpiłby formularz 45-106F1, zaś formularz 45-106F6 zostałby wycofany.”

Zgodnie z informacjami podanymi w Lexology „podstawową kwestią dla CSA jest to, czy proponowany formularz zachowuje odpowiednią równowagę pomiędzy korzyściami płynącymi ze zwiększenia poziomu informacji dostępnych publicznie a powiązanymi kosztami i obciążeniami wobec emitentów.” Proponowany formularz wymaga ujawnienia określonych numerów identyfikacyjnych emitentów, w tym LEI. Do 13 października 2015 roku CSA przyjmowała uwagi dotyczące proponowanych poprawek .

Komisja Papierów Wartościowych Prowincji Ontario apeluje o zgłaszanie uwag do proponowanych poprawek do zasad dotyczących Depozytów Papierów Wartościowych

W dniu 5 listopada 2015 r. Komisja Papierów Wartościowych Prowincji Ontario (OSC) opublikowała - w celu zgłaszania uwag przez okres 90 dni - poprawki do Zasady OSC 91-507 ds. Sprawozdawczości Repozytoriów Handlowych i Danych o Instrumentach Pochodnych oraz do powiązanych zasad.

Zgodnie z informacjami podanymi przez OSC „proponowane poprawki mają na celu wyeliminowanie wymogu raportowania na mocy zasady ds. repozytoriów handlowych w odniesieniu do transakcji obrotu instrumentami pochodnymi pomiędzy wzajemnie powiązanymi lokalnymi kontrahentami będącymi użytkownikami końcowymi. Proponowane poprawki złagodzą również określone wymogi sprawozdawcze dotyczące lokalnych kontrahentów będących użytkownikami końcowymi uczestniczących w transakcjach obrotu instrumentami pochodnymi z powiązanymi podmiotami zagranicznymi, jeżeli sprawozdawczość będzie prowadzona zgodnie z równorzędnymi przepisami dotyczącymi sprawozdawczości handlowej. Proponowane poprawki modyfikują również obowiązujące wymogi LEI w celu zapewnienia lepszej harmonizacji danych oraz przejrzystości rynku instrumentów pochodnych prowincji Ontario poprzez upublicznienie danych transakcji.”

“Poprawki te mają na celu zwiększenie przejrzystości i wydajności rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości kontrahentów”, zapewnia Kevin Fine, Dyrektor Oddziału OSC do spraw Instrumentów Pochodnych. OSC opracowała poprawki wspólnie z Komitetem CSA do spraw Pozagiełdowych Instrumentów Pochodnych (OTC), zaś organy regulacyjne ds. papierów wartościowych w prowincji Quebec i Manitoba zamierzają jednocześnie opublikować podobne poprawki.

Zasada dotycząca repozytoriów handlowych weszła w życie 31 grudnia 2013 r. Najnowsze poprawki do ww. zasady weszły w życie 30 kwietnia 2015 r.

Zadaniem OSC jest ochrona inwestorów przed nieuczciwymi, niewłaściwymi i nielegalnymi praktykami oraz wspieranie uczciwych i sprawnych rynków kapitałowych, a także wzmocnienie zaufania do tych rynków.

Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w artykule pt. „Poprawki do zasad sprawozdawczości handlowej proponowane w prowincjach Manitoba, Ontario i Quebec” opublikowanym w Lexology, podanym na liście odsyłaczy poniżej.

Komitet Płatności i Infrastruktury Rynkowej opublikował sprawozdanie z konsultacji dotyczących bankowości korespondencyjnej

W październiku 2015 r. Komitet Płatności i Infrastruktury Rynkowej (CPMI) opublikował sprawozdanie z konsultacji dotyczących bankowości korespondencyjnej. Na stronie internetowej Banku Rozrachunków Międzynarodowych stwierdza się, że bankowość korespondencyjna „jest niezbędnym komponentem globalnego systemu płatności, szczególnie w odniesieniu do transakcji transgranicznych. Dzięki powiązaniom bankowości korespondencyjnej banki uzyskują dostęp do usług finansowych w różnych jurysdykcjach i mogą świadczyć usługi płatności transgranicznych swoim klientom, wspierając m.in. handel międzynarodowy i integrację finansową. Do niedawna banki utrzymywały liczne powiązania bankowości korespondencyjnej, ale pojawiają się coraz częściej doniesienia, że sytuacja ta ulega obecnie zmianie. W szczególności niektóre banki świadczące usługi tego typu ograniczają liczbę utrzymywanych relacji.”

„Sprawozdanie z konsultacji sporządzone przez CPMI zawiera podstawowe definicje, zarys głównych typów relacji bankowości korespondencyjnej, podsumowanie niedawnych zmian w tej dziedzinie oraz wspomina o czynnikach je motywujących. W sprawozdaniu omówiono określone środki techniczne dotyczące: (i) usług identyfikacji klienta (KYC); (ii) zwiększonego zastosowania LEI; (iii) mechanizmów wymiany informacji; oraz (iv) udoskonalenia komunikatów płatniczych. W wyniku szczegółowej oceny zalet i wad każdego z tych środków technicznych w sprawozdaniu wysuwa się cztery rekomendacje do rozważenia przez podmioty branżowe i organy władz.”

Uwagi dotyczące rekomendowanych kwestii technicznych były przyjmowane do 7 grudnia 2015 r.

Aktualizacja pytań i odpowiedzi dotyczących wdrażania Rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego wydana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

W dniu 1 października 2015 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał 14. aktualizację dokumentu pytań i odpowiedzi dotyczących wdrażania Rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR). „Aktualizacja zawiera wytyczne dotyczące procedur obowiązujących w stosunku do kontrahentów i repozytoriów transakcji w celu aktualizacji identyfikatora kontrahenta w przypadku uzyskania przez kontrahenta kodu LEI lub zmiany kodu LEI w wyniku fuzji lub nabycia.”

Federalna Komisja Regulacji Energetyki USA – powiadomienie o proponowanej procedurze przyjmowania przepisów przez organy regulacyjne

Według informacji podanych w Energy Legal Blog, w dniu 17 września 2015 r. Federalna Komisja Regulacji Energetyki USA (FERC) ogłosiła propozycję procedury przyjmowania przepisów przez organy regulacyjne (NOPR), znacznie poszerzającej zakres ujawnianych informacji wymaganych od podmiotów uczestniczących w rynkach hurtowych administrowanych przez Regionalne Organizacje Transmisyjne (RTO) oraz Niezależnych Operatorów Systemów (ISO). Propozycja Federalnej Komisji Regulacji Energetyki „wymagałaby od uczestników rynku udostępnienia dodatkowych informacji na temat wszechstronnych relacji związanych z umowami, zatrudnieniem pracowników i innymi relacjami gospodarczymi”. Od uczestników rynku wymagane byłoby również uzyskanie kodu LEI.

Energy Legal Blog zawiera następujące stwierdzenia: „Jeżeli propozycja FERC zostanie zatwierdzona, będzie ona wymagać od uczestników rynku zgłaszania w ramach informacji o podmiotach powiązanych własnego kodu LEI oraz LEI powiązanych podmiotów (jeżeli są znane)”. Federalna Komisja Regulacji Energetyki stwierdza, że „wymóg ujawniania przez uczestników rynku powiązanych podmiotów i danych LEI ułatwi Komisji FERC monitorowanie rynków oraz wykrywanie działań antykonkurencyjnych i prób manipulacji.” Federalna Komisja Regulacji Energetyki oświadcza również, że obecnie brakuje „możliwości wglądu w złożone powiązania pomiędzy uczestnikami rynku i innymi podmiotami.” Dodaje także, że nie jest w stanie „korzystać w pełni z posiadanych informacji w celu wykrywania i zapobiegania manipulacjom rynkowym ze względu na brak pewności związanej z tożsamością określonych uczestników rynku, którzy mogą prowadzić działalność pod różnymi nazwami, na różnych rynkach i w różnych miejscach”.

Kongres USA – wprowadzenie nowego projektu ustawy z 2015 r. o UrzędzieKontroli Badań Finansowych.

Ustawa z 2015 r. o Urzędzie Kontroli Badań Finansowych została wprowadzona do procesu legislacyjnego USA w dniu 9 października 2015 r. Niniejszy projekt ustawy stanowi „poprawkę do ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów poprzez wymóg corocznego publikowania przez Urząd Kontroli Badań Finansowych w Departamencie Skarbu szczegółowego planu priorytetów na nadchodzący rok podatkowy, w tym szczegółowego opisu postępów we wdrażaniu przez regulacyjne agencje finansowe pierwszego szczebla unikalnego systemu alfanumerycznego(„Identyfikatorów podmiotu prawnego”) służących do zidentyfikowania prawnie odrębnych podmiotów uczestniczących w transakcjach finansowych, a także listy regulacji wymagających zastosowania takiego systemu oraz działań podjętych w celu jego wdrożenia przez agencje. Ustawa nakłada na Urząd obowiązek opracowania i wdrożenia planu zabezpieczeń elektronicznych w celu zapewnienia właściwej ochrony danych posiadanych przez Urząd.” (Streszczenie Biblioteki Kongresu.)

Urząd Finansowej Ochrony Konsumentów USA – wydanie ostatecznej decyzji o poprawce do Rozporządzenia C wdrażającego Ustawę o ujawnieniu kredytów hipotecznych

Według informacji podanych w dniu 21 października 2015 r. przez Ballard Spahr LLP, Urząd Finansowej Ochrony Konsumentów USA wydał ostateczną decyzję o poprawce do Rozporządzenia C wdrażającego Ustawę o Ujawnieniu Kredytów Hipotecznych (Ustawa HMDA). Wymaga ona od większości pożyczkodawców udzielenia określonych informacji na temat wniosków o kredyty i udzielonych kredytów hipotecznych w celu zwiększenia przejrzystości procesów ich udzielania.

Ostateczna decyzja odzwierciedla przekonanie Urzędu Finansowej Ochrony Konsumentów, że „dane HMDA muszą zostać uaktualnione w celu rozwiązania problemu braków informacyjnych ujawnionych w następstwie kryzysu finansowego oraz sprostania oczekiwaniom obecnych i przyszłych właścicieli nieruchomości oraz społeczności lokalnych.”

Zgodnie z ostateczną decyzją „zmodyfikowane zostają typy instytucji objęte wymogami Rozporządzenia C; typy transakcji objęte wymogami Rozporządzenia C; konkretne informacje, które instytucje objęte wymogami muszą gromadzić, rejestrować i zgłaszać; a także procesy sprawozdawczości i ujawniania danych. Większość przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.  Instytucje objęte wymogami będą gromadzić informacje wymagane na mocy przepisów HMDA w 2018 r. i muszą je zgłosić do 1 marca 2019 r.”

Ballard Spahr LLP zwraca uwagę na fakt, że od 1 stycznia 2018 r. instytucje objęte wymogami będą musiały gromadzić, rejestrować i zgłaszać dodatkowe informacje dotyczące pochodzenia, nabycia i wniosków o kredyty pod zabezpieczenie. Urząd Finansowej Ochrony Konsumentów podkreśla, że dodatkowe informacje „zwiększą możliwość wykrywania ewentualnych problemów związanych z zasadami godziwego udzielania kredytów, co ułatwi zarówno instytucjom jak i organom regulacyjnym skoncentrowanie się na bardziej ryzykownych obszarach, w których bardziej prawdopodobne jest pojawienie się podobnych problemów.”

Ballard Spahr LLP podaje również, że „w celu uzgodnienia wymogów sprawozdawczych z ugruntowanymi standardami danych i jednoczesnego zmniejszenia obciążenia pożyczkodawców związanego ze zgłaszaniem danych, Zasada HMDA modyfikuje m.in. wymóg zgłaszania następujących informacji: identyfikator podmiotu prawnego, uniwersalny identyfikator pożyczki, cel pożyczki, wstępne zatwierdzenie, metoda budowy, struktura własnościowa, kwota pożyczki, przynależność etniczna, rasa, płeć, typ nabywcy, wysokości stóp procentowych, status zastawu i powód odmowy.”

Publikacja raportu o postępach Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI pt. „Globalny System LEI i zastosowania regulacyjne LEI”

W skład Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (ROC) wchodzi ponad 60 organów władz publicznych z ponad 40 państw. Został on powołany w styczniu 2013 r. w celu koordynacji i nadzoru nad globalnym systemem identyfikatorów podmiotów prawnych, czyli Globalnym Systemem LEI. LEI ROC, jako organ nadzorczy GLEIF, zapewnia przestrzeganie zasad Globalnego Systemu LEI przez GLEIF. W dniu 5 listopada 2015 r. LEI ROC opublikował raport o postępach w realizacji zadań pt. „Globalny System LEI i zastosowania regulacyjne LEI”. Władze w regionach reprezentowanych w LEI ROC „zrealizowały około 48 działań regulacyjnych przy użyciu LEI w sposób opisany w niniejszym raporcie”. W raporcie stwierdza się, że zastosowanie LEI przyczynia się do realizacji wielu celów Grupy 20 „w sposób zgodny z intencjami wyrażonymi przez członków Grupy 20, zgodnie z którymi LEI powinny wspierać władze i uczestników rynku w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem finansowym”.

Więcej informacji na temat inicjatyw regulacyjnych powiązanych z wdrażaniem LEI można znaleźć na stronie internetowej GLEIF w części „Przyjmowanie przepisów” (patrz odsyłacze poniżej).

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Regulacje, Zgodność, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Bankowość korespondencyjna, Wiadomości o LEI