Prasa i media Blog GLEIF

16. wpis w serii LEI Lightbulb — Najważniejsze informacje na temat Indii — Część II: Niesłabnąca dynamika wdrażania infrastruktury LEI wytycza drogę w walce z przestępczością finansową

W całych Indiach coraz mocniej rośnie popularność systemu kodów LEI, co bez wątpienia ma silne poparcie i zachęty ze strony organów regulacyjnych. Stwarza to wszystkim uczestnikom rynku nowe możliwości skutecznego przeciwdziałania przestępczości finansowej.


Autor: Vikas Panwar

  • Data: 2024-03-21
  • Odsłon:

Coraz powszechniejsze korzystanie z identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) odgrywa kluczową rolę w umacnianiu zaufania i przejrzystości w całym indyjskim ekosystemie finansowym. Wysiłkom w tym obszarze przewodzi Bank Rezerw Indii (RBI), który już od kilku lat aktywnie promuje cały pakiet rozwiązań prawnych wspierających infrastrukturę kodów LEI:

  • Czerwiec 2017 r. — Używanie kodów LEI stało się obowiązkowe dla wszystkich uczestników obrotu pozagiełdowego (OTC) na rynkach instrumentów pochodnych na stopy procentowe w rupiach, instrumentów pochodnych na waluty obce i kredytowych instrumentów pochodnych, przy czym wdrożenie mechanizmu odbywa się stopniowo w oparciu o progi wartości netto.
  • Listopad 2017 r. — Stopniowe wdrażanie systemu kodów LED dla wszystkich dużych kredytobiorców korzystających z finansowania w bankach w Indiach. W praktyce oznacza to, że z końcem 2019 roku podmioty nieposiadające kodu LEI nie będą mogły uzyskać odnowienia ani zwiększenia wysokości kredytowania, jeśli łączne zaangażowanie banku w dany podmiot miałoby wynieść co najmniej 500 milionów INR (według kursów z lutego 2024 r. odpowiada to ok. 6 milionom USD). W kwietniu 2022 roku opublikowano osobny harmonogram wdrażania kodów LEI dla kredytobiorców z zaangażowaniem banku w przedziale od 50 do 500 milionów INR. Przewiduje on, że od 1 maja 2024 r. kod LEI będzie wymagany, aby uzyskać odnowienie lub zwiększenie kredytowania przy łącznym zaangażowaniu banku wynoszącym co najmniej 100 milionów INR, natomiast od 1 maja 2025 roku próg spada do 50 milionów INR. Pożyczkobiorcy korporacyjni, wobec których łączne zaangażowanie pieniężne i niepieniężne banku/instytucji finansowej, takich jak podstawowy (miejski) bank spółdzielczy (UCB) czy niebankowe firmy finansowe (NBFC), wynosi co najmniej 50 milionów INR, również muszą się zarejestrować w systemie LEI i przechowywać dane z identyfikatorów LEI w centralnym repozytorium informacji o dużych kredytobiorcach (CRILC), co ma umożliwić „ocenę łącznego stanu zobowiązań kredytowych dużych przedsiębiorstw oraz monitorowanie sytuacji finansowej podmiotów/grup podmiotów”.
  • Listopad 2018 r. — Stopniowe wdrażanie systemu LEI na rynkach instrumentów bazowych, w tym rynkach obligacji skarbowych, pieniężnych i walutowych obrotu instrumentami bazowymi.
  • Styczeń 2021 r. — Używanie kodów LEI jest obowiązkowe we wszystkich transakcjach płatniczych na kwotę przekraczającą 500 milionów INR realizowanych przez podmioty zarejestrowane w systemie rozrachunków brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) i krajowym systemie przelewów elektronicznych (NEFT), a komunikaty płatnicze systemów RTGS i NEFT muszą zawierać dodatkowe pola na dane nadawcy i odbiorcy przelewu pochodzące z identyfikatorów LEI.
  • Grudzień 2021 r. — Stosowanie identyfikatorów LEI jest obowiązkowe we wszystkich transakcjach międzynarodowych, na przykład na rachunkach kapitałowych lub bieżących, o wartości co najmniej 500 milionów INR.

Aktywne promowanie systemu kodów LEI przez RBI jest wspierane podobną postawą innych organów regulacyjnych. W październiku 2018 r. Indyjska Rada ds. Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) zaleciła, aby kwalifikujące się podmioty zagraniczne (EFE) operujące na rynku towarowych instrumentów pochodnych podawały swoje kody LEI w celu spełnienia wymogów w zakresie znajomości swoich klientów (KYC). Następnie w czerwcu 2020 r. Indyjski Urząd Regulacji i Rozwoju Ubezpieczeń (IRDAI) nakazał używanie kodów LEI wszystkim ubezpieczycielom i ich pożyczkobiorcom korporacyjnym w transakcjach o wartości przekraczającej 500 milionów INR.

Ofensywa prawna trwała również w 2023 roku. W zarządzeniu, które RBI chwalił jako ważny krok ku zwiększaniu stabilności całego indyjskiego systemu finansowego i jego odporności na różne zawirowania, rada SEBI nakazała używanie kodów LEI emitentom niekonwertowalnych papierów wartościowych notowanych na giełdzie, sekurytyzowanych instrumentów dłużnych i kwitów kapitałowych (Security Receipts) w celu „zwiększenia przejrzystości i monitorowania statusu zadłużeniowego podmiotów, ponieważ kody LEI to jednolite identyfikatory finansowe wykorzystywane we wszystkich usługach finansowych”. Dodatkowo rada SEBI nakazała depozytariuszom przyporządkowywanie danych z kodów LEI emitentów do istniejących lub nowo emitowanych papierów wartościowych oznaczanych międzynarodowymi numerami identyfikacyjnymi papierów wartościowych (ISIN).

Rada SEBI wymaga również posiadania aktywnych kodów LEI przez zagranicznych inwestorów portfelowych niebędących osobami fizycznymi (FPI) „w celu poprawy jakości i wiarygodności systemów udostępniania danych finansowych, co usprawni zarządzanie ryzykiem i pozwoli korzystać z globalnie akceptowanego numeru identyfikacyjnego”.

Zwiększanie zaufania i przejrzystości w całej indyjskiej gospodarce

W rezultacie opisywanych działań system kodów LEI jest obecnie mocno ugruntowany w fundamentach indyjskiej gospodarki, będąc jednym z jej motorów napędowych. Rosnące zainteresowanie kodami LEI w Indiach sprawia, że w latach 2020, 2021, 2022 i 2023 był to jeden z pięciu najdynamiczniej rozwijających się regionów/krajów dla tej usługi.

Wzrostowi popularności bez wątpienia sprzyja poszerzanie ekosystemu podmiotów nadających LEI. W roku 2024 organizacja NSDL — jedna z najważniejszych w Indiach instytucji organizujących infrastrukturę rynku (MII) i jeden z największych depozytariuszy papierów wartościowych na świecie — została drugim akredytowanym przez GLEIF indyjskim podmiotem nadającym kody LEI. Z kolei organizacja MNS Credit Management Group została drugim agentem weryfikacyjnym działającym w regionie. Wcześniej ów status uzyskała organizacja Rubix Data Sciences w 2022 roku. Obecnie oba podmioty współpracują z Legal Entity Identifier India Ltd. (LEIL), wystawcą kodów LEI akredytowanym przez GLEIF będącym spółką zależną organizacji Clearing Corporation of India Ltd.

Agenci weryfikacyjni nie tylko upraszczają, przyspieszają i usprawniają proces nadawania kodów LEI, ale również odgrywają kluczową rolę w przybliżaniu różnym podmiotom prawnym korzyści wynikających z masowego wdrożenia systemu kodów LEI w całej indyjskiej gospodarce.

Weźmy na przykład indyjskie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSME). Mimo sięgającego nawet 30% udziału w PKB kraju, zdolność pełnego wykorzystania ich potencjału ekonomicznego jest od lat tłumiona niemożnością potwierdzania i weryfikowania autentyczności, szczególnie we współpracy międzynarodowej. System kodów LEI zapewnia tę wiarygodność, może więc ułatwić firmom z sektora MSME dostęp do usług finansowania handlu oraz szeroko otworzyć wrota do rynku krajowego i zagranicznych.

Sytuacja w Indiach może być również cenną lekcją dla innych krajów. Indie mogą być wzorem aktywnego promowania zalet kodów LEI, demonstrując ich przydatności i użyteczność w różnych zastosowaniach. Na szczególną uwagę zasługuje obszar walki z przestępczością finansową, gdzie sukcesy Indii stanowią niemal gotowy plan działania dający się przeszczepić do innych krajów i regionów.

Indie pokazują, jak walczyć z przestępczością finansową

Dokument „Payments Vision 2025” (Wizja rynku płatności w roku 2025) opublikowany przez RBI w czerwcu 2022 r. jednoznacznie wskazuje na kluczową rolę identyfikatorów LEI w tworzeniu bezpiecznej infrastruktury obsługi płatności, wygodnej i łatwo dostępnej dla wszystkich zainteresowanych stron. Opisując szczegółowo swoje zamierzenia w kwestii poszerzenia zakresu, wykorzystania i znaczenia kodów LEI we wszystkich transakcjach płatniczych, RBI wyjaśnia, iż „upowszechnienie stosowania kodów LEI pozwoli sprawniej monitorować płatności, bezbłędnie identyfikować strony transakcji, zwiększyć dokładność i przejrzystość oraz wprowadzić mechanizm jednego identyfikatora danego podmiotu we wszystkich usługach finansowych, z których ów korzysta”.

Cechy te wyróżniają system LEI od innych rozwiązań, dlatego dokument Payments Vision 2025 akcentuje przełomowy potencjał kodów LEI w przyspieszeniu, obniżeniu kosztów, zwiększeniu przejrzystości i upowszechnieniu transakcji transgranicznych, wspierając tym samym plan działań krajów z grupy G20 służących usprawnieniu międzynarodowych rozliczeń finansowych. Zwrócono także uwagę na przydatność kodów LEI w najważniejszych aspektach międzynarodowych transferów pieniężnych, takich jak weryfikowanie obecności na listach podmiotów objętych sankcjami i obserwacją, szczegółowe badanie klientów (KYC) i dodawanie nowych klientów, wykrywanie oszustw, przeciwdziałanie podszywaniu się oszustów pod dostawców, uzgadnianie faktur elektronicznych czy weryfikowanie autentyczności posiadaczy kont.

Co ważne, zdecydowanie pozytywne nastawienie RBI do systemu kodów LEI zaczyna być powielane przez najważniejszych uczestników rynku, którzy popierają włączenie kodów LEI do komunikatów płatniczych w standardzie ISO 20022. Należą do nich Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynku (CPMI) działający przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Wolfsberg Group i grupa robocza ds. praktyk na rynku usług płatniczych (Payment Market Practice Group, PMPG) działająca w ramach organizacji Swift.

Biorąc pod uwagę, iż branża ogółem coraz mocniej dostrzega fundamentalną rolę systemu kodów LEI w zwiększaniu zaufania i przejrzystości operacji płatności transgranicznych, wieloletnie stanowisko Indii potwierdza zdolność tamtejszych specjalistów do właściwej oceny potencjału kodów LEI i wykorzystania ich w walce z przestępczością finansową.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Vikas Panwar obecnie reprezentuje organizację Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), piastując stanowisko dyrektora filii krajowej (Country Business Manager) na Indie. Przed zatrudnieniem w GLEIF p. Panwar pracował u operatora indyjskiej giełdy papierów wartościowych National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) w centrali w Delhi. Przez ostatnie czternaście lat przewinął się przez wiele działów. Na stanowisku szefa zespołu (starszego dyrektora) zarządzał regionem północnym w pionie funduszy inwestycyjnych. Vikas Panwar posiada tytuł MBA uzyskany na uczelni Ramaiah Institute of Management (MSRIM) mającej siedzibę w Bengaluru.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Globalny Indeks LEI, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Regulacje, Agenci ds. weryfikacji