Prasa i media Blog GLEIF

7. wpis na blogu w serii LEI Lightbulb — Najważniejsze informacje na temat Indii: Wzrost znaczenia LEI zapewnia trampolinę do rozwoju dla mikro, małych i średnich firm

Coraz lepsze egzekwowanie przepisów dotyczących LEI w Indiach przyczynia się do popularyzacji i promowania identyfikatora, który może stać się bramą do globalnego handlu i środków finansowych dla MŚP w regionie


Autor: Xue Tan

  • Data: 2022-05-12
  • Odsłon:

W Indiach Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) ma status wschodzącej gwiazdy. Liczne rozporządzenia wydawane przez organy regulacyjne zbiegły się z wyjątkową zdolnością LEI do budowania zaufania w transakcjach między kontrahentami i przejrzystości. A to przyczynia się do coraz szybszego wzrostu przyjęcia LEI. Należy zauważyć, że w gospodarce Indii, której motorem napędowym są mikro, małe i średnie firmy, regulacje te przyniosły jeszcze jeden bardzo pożądany efekt uboczny, który skutkuje lawinowym wzrostem emisji LEI w całym kraju. Otóż dzięki popularyzacji LEI coraz częściej traktowanego jak normalne narzędzie prowadzenia działalności gospodarczej coraz więcej mikro, małych i średnich firm ma dostęp do identyfikatora, który umożliwia formalną weryfikację ich tożsamości na rynku zagranicznym. To z kolei otwiera przed nimi drogę do podboju rynków globalnych i korzystania ze wszystkich dobrodziejstw światowego handlu i międzynarodowych rynków finansowych. Dla wielu z tych firm to jest pierwsza taka okazja.

Niniejszy wpis na blogu zawiera streszczenie rozwiązań prawnych dotyczących LEI, które zostały wprowadzone w Indiach. Ponadto raport opisuje, w jaki sposób rosnąca ogólnokrajowa akceptacja powszechnie uznawanego i zaufanego identyfikatora mogłaby dodatkowo wzmocnić regionalne MŚP, które już teraz odpowiadają za prawie jedną trzecią indyjskiego produktu krajowego brutto.

Nadawanie LEI nabiera prędkości w Indiach

W ciągu ostatnich pięciu lat w Indiach zaczęto wprowadzać zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz implementacji LEI, a rozwój związanego z tym ustawodawstwa i tempo nadawania nowych identyfikatorów ciągle przyspieszają. W tym czasie trzy znaczące organy regulacyjne wydały sześć wymogów dotyczących LEI i jedno zalecenie.

Bank Rezerw Indii (RBI) był jednym z prekursorów LEI i wprowadził go w 2017 r. jako bezwzględny wymóg dla wszystkich podmiotów na rynkach pozagiełdowych instrumentów pochodnych ze stopami procentowymi w rupiach, instrumentów pochodnych w walutach obcych oraz kredytowych instrumentów pochodnych w Indiach. W listopadzie tego samego roku RBI rozpoczął kolejne etapy wdrażania LEI dla wszystkich dużych korporacyjnych kredytobiorców będących klientami banków w Indiach. Wskutek tych działań od końca grudnia 2019 r. zabronione jest odnawianie i wzmacnianie instrumentów kredytowych dla podmiotów nieposiadających LEI, jeśli ekspozycja wynosi 500 mln rupii (około 5,5 mln euro) lub więcej. Pod koniec kwietnia 2022 r. zostały opublikowane zasady dotyczące kredytobiorców z ekspozycją kredytową 50–500 milionów rupii.

W kolejnych latach RBI wprowadził trzy kolejne rozporządzenia:

  • W listopadzie 2018 r. zostało zapoczątkowane stopniowe wdrażanie LEI dla rynków instrumentów niepochodnych, w tym rynków rządowych papierów wartościowych, rynków pieniężnych i rynków forex niebędących instrumentami pochodnymi.
  • W styczniu 2021 r., co było pierwszym rozwiązaniem tego typu, wprowadzono wymóg używania LEI we wszystkich transakcjach płatniczych o łącznej wartości 500 milionów rupii i więcej, realizowanych przez podmioty w systemie rozrachunków brutto w czasie rzeczywistym (Real-Time Gross Settlement, RTGS) oraz krajowym systemie elektronicznego transferu środków (National Electronic Funds Transfer, NEFT). Inicjatywa ta wpisuje się w najnowocześniejsze trendy i może stać się precedensem na skalę globalną w kontekście szerszego zainteresowania poprawą transparentności i integralności płatności międzynarodowych.
  • Ostatnio, w grudniu 2021 r., stosowanie identyfikatora LEI stało się obowiązkowe w przypadku wszystkich transakcji międzynarodowych, takich jak transakcje o wartości co najmniej 500 milionów rupii realizowanych na rachunkach kapitałowych lub bieżących. Ostateczny termin uzyskania LEI na potrzeby takich transakcji wyznaczono na 1 października 2022 r.

Innym organem regulacyjnym, który dostrzegł potencjał LEI, jest Indyjska Komisja Giełd i Papierów Wartościowych (Securities Exchange Board of India). W październiku 2018 r. Komisja ta zaleciła stosowanie LEI przez kwalifikujące się podmioty zagraniczne na rynku towarowych instrumentów pochodnych. W czerwcu 2020 r. Indyjski Urząd Regulacji i Rozwoju Ubezpieczeń (Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI) wprowadził wymóg stosowania LEI przez wszystkich ubezpieczycieli i ich kredytobiorców korporacyjnych, jeśli wartość transakcji przekracza 500 milionów rupii.

Trwały trend wzrostowy nadawania LEI

Wszystkie te wymogi i zalecenia dotyczące LEI sprawiają, iż obecnie bardzo duża część organizacji i przedsiębiorstw w Indiach jest zobowiązana do wystąpienia o nadanie LEI po raz pierwszy. Wzrost zapotrzebowania na LEI w Indiach obserwowany w ostatnich latach ma swoje odzwierciedlenie w statystykach, plasując Indie w czołowej piątce na świecie pod względem tempa nadawania nowych LEI w latach 2020–2021. W ciągu tych dwóch lat Indie odnotowały odpowiednio 45,5- i 62,4-procentowy wzrost liczby nadanych nowych kodów LEI.

Z końcem 2021 r. GLEIF ogłosiła, że łączna liczba numerów LEI nadanych w całym kraju osiągnęła 76 432. GLEIF przewiduje wykładniczy wzrost popytu w bieżącym roku i w kolejnych latach, ponieważ coraz więcej podmiotów rejestruje się w LEI w związku z już istniejącymi i przyszłymi wymaganiami prawnymi.

W ramach odrębnego procesu mającego charakter uzupełniający, Globalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych został ostatnio rozszerzony, tak aby z wyprzedzeniem zwiększyć jego możliwości i przygotować się na spodziewany wzrost zapotrzebowania na LEI w regionie. W marcu 2022 r. firma Rubix Data Sciences ogłosiła, że została pierwszym agentem ds. weryfikacji w Indiach. Rubix Data Sciences będzie współpracować z firmą Legal Entity Identifier India Ltd. (LEIL), będącą podmiotem nadającym LEI posiadającym akredytację GLEIF, jak również ze spółką zależną Clearing Corporation of India Ltd., w celu ułatwienia klientom uzyskiwania identyfikatorów LEI.

Zasady działania agenta ds. weryfikacji ogłoszone przez GLEIF we wrześniu 2020 r. pozwalają instytucjom finansowym, certyfikowanym organom administracji państwowej oraz liderom w dziedzinie FinTech na wykorzystywanie swoich procedur pozyskiwania informacji o klientach (Know Your Customer) i przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby w maksymalnym stopniu ułatwić klientom dostęp do LEI. Agenci ds. weryfikacji odgrywają istotną rolę w Globalnym Systemie LEI. Wyposażając swoją bazę klientów biznesowych w LEI, agenci ds. weryfikacji promują integrację finansową i tworzą nową wartość oraz nowe możliwości, takie jak budowanie transgranicznych relacji w łańcuchu dostaw dzięki łatwiejszej weryfikacji kontrahenta i uproszczonym płatnościom transgranicznym.

Jakie są szersze korzyści dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw?

W jaki sposób zmiany regulacji dotyczących LEI wraz z rosnącą liczbą nadawanych LEI przyczyniają się do zwiększania potencjału rozwojowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Indiach?

Mikro, małe i średnie firmy stanowią istotną i dynamicznie rozwijającą się część indyjskiej gospodarki i wnoszą ważny wkład w rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Oficjalne źródła podają, iż według ostatniego pomiaru przeprowadzonego w latach 2015-2016, w Indiach działało 63,39 mln mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a w 2018–2019 sektor ten odpowiadał za 30,27% indyjskiego PKB. Nadal jednak wiele podmiotów napotyka trudności w prowadzeniu handlu międzynarodowego lub dostępie do finansowania, ponieważ nie są w stanie udowodnić swojej tożsamości i/lub historii handlowej poza Indiami.

W miarę, jak LEI staje się standardem i najważniejszym narzędziem biznesowym w całej gospodarce indyjskiej, dzięki nakładaniu wymogów dotyczących określonych transakcji, coraz więcej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma z nim styczność lub jest zmuszonych do jego uzyskania. Sam wzrost świadomości odgrywa bardzo ważną rolę, a dzięki lokalnej działalności agentów ds. weryfikacji rośnie też dostępność LEI. Możliwość uzyskania poświadczeń biznesowych uznawanych na arenie międzynarodowej, w tym zaufanej tożsamości biznesowej, którą można posługiwać się w transakcjach cyfrowych, może mieć przełomowe znaczenie dla wielu małych firm dzięki całej gamie związanych z tym korzyści. Uproszczenie nawiązywania międzynarodowych relacji handlowych, dostępu do kredytów i innych instrumentów finansowych to tylko niektóre z przykładów. Nie do przecenienia jest także wpływ, jaki na gospodarkę Indii będzie miało wzmocnienie integracji finansowej i łańcucha dostaw indyjskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki zwiększonemu napływowi kapitału zagranicznego rozwój gospodarczy Indii nabierze jeszcze szybszego tempa.

Mimo, że celem indyjskich organów regulacyjnych jest wykorzystanie potencjału LEI do zwiększania zaufania i przejrzystości w ekosystemie usług bankowych i finansowych, na uwagę i pochwałę zasługują także szersze korzyści ekonomiczne generowane wraz z konsekwentnym realizowaniem planu wdrożenia LEI w całym kraju. Rozwiązania te otwierają przed indyjskimi mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami szanse na rozwój w globalnej gospodarce poprzez promowanie powszechnego stosowania zaufanej i sprawdzonej tożsamości uznawanej na rynku światowym.

Osoby pragnące umieścić wpis w blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF >
O autorze:

Xue Tan jest dyrektorką ds. rozwoju działalności Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) w regionie Azji. Przed rozpoczęciem współpracy z GLEIF pracowała w biurze Australia and New Zealand Bank (ANZ) w Pekinie i zajmowała się przede wszystkim zarządzaniem środkami pieniężnymi i procesami KYC/AML. Xue Tan ukończyła studia MBA w Mannheim Business School.


Znaczniki artykułu:
Regulacje, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Wiadomości o LEI, Zgodność, Agenci ds. weryfikacji