vLEI Cykl życia podmiotu nadającego vLEI

Program kwalifikacyjnyKażda organizacja pragnąca uzyskać status kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI musi pomyślnie ukończyć ustanowiony przez GLEIF Program kwalifikacyjny złożony z następujących trzech kroków.

Krok 1: Rozpoczęcie Programu kwalifikacyjnego

Przed rozpoczęciem Programu kwalifikacyjnego GLEIF zainteresowane organizacje, czyli kandydaci na podmioty nadające vLEI, muszą zapoznać się z Podręcznikiem programu kwalifikacyjnego dla podmiotów nadających vLEI oraz ze wszystkimi istotnymi informacjami, aby zrozumieć rolę, jaką odgrywają w ekosystemie vLEI, a także funkcje i sposób działania kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI.

Aby rozpocząć Program kwalifikacyjny, kandydat na podmiot nadający vLEI musi podpisać Umowę o zachowaniu poufności (NDA) qualificationrequest@gleif.org.

Krok 2: Wdrożenie wymagań Programu kwalifikacyjnego

W następnym kroku kandydat na podmiot nadający vLEI musi przekazać GLEIF pełną dokumentację kwalifikacyjną zgodnie z Listą kontrolną Programu kwalifikacyjnego dla podmiotów nadających vLEI w celu sprawdzenia w ciągu sześćdziesięciu dni kalendarzowych od daty przedłożenia NDA (Uwaga: GLEIF udostępniła narzędzie online dla kandydatów na kwalifikowany podmiot nadający vLEI, umożliwiające wypełnienie kwalifikacyjnej listy kontrolnej. Zespół kwalifikacyjny GLEIF przekaże kandydatom na kwalifikowany podmiot nadający vLEI dane dostępowe do narzędzia po złożeniu wniosku kwalifikacyjnego). GLEIF ma następnie dziesięć dni kalendarzowych na przekazanie informacji zwrotnej dotyczącej kompletności dokumentacji. Po uznaniu dokumentacji za kompletną GLEIF musi przeprowadzić jej weryfikację maksymalnie w ciągu sześćdziesięciu dni kalendarzowych i poinformowanie kandydata na podmiot nadający vLEI i statusie wniosku.

Po pomyślnym rozpatrzeniu dokumentacji kwalifikacyjnej Kandydat na podmiot nadający vLEI jest zobowiązany do zainstalowania oprogramowania vLEI dostarczonego przez GLEIF i rozpoczęcia testów usług wydawania, weryfikacji i unieważniania Danych uwierzytelniających vLEI oraz rotacji kluczy. Terminy i szczegółowy plan testów operacyjnych vLEI zostaną uzgodnione przez GLEIF i Kandydata na podmiot nadający vLEI.

W trakcie całego procesu Kandydat na podmiot nadający vLEI będzie otrzymywał informacje zwrotne na temat swojej aplikacji i w razie potrzeby może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji. GLEIF może również zaplanować rozmowy z Kandydatem na podmiot nadający vLEI w celu udzielenia mu dodatkowej pomocy. Kandydat na podmiot nadający vLEI będzie musiał naprawić wszelkie problemy wskazane przez GLEIF.

Krok 3: Podpisanie Umowy kwalifikacyjnej

Po pomyślnym zakończeniu powyższych kroków Kandydat na podmiot nadający vLEI zostanie powiadomiony o ostatecznej decyzji w sprawie jego wniosku kwalifikacyjnego. Zatwierdzenie wniosku o kwalifikację spowoduje podpisanie przez Kandydata na podmiot nadający vLEI Umowy kwalifikacyjnej Podmiotu nadającego vLEI z GLEIF. Kandydat na podmiot nadający vLEI stanie się wówczas Kwalifikowanym podmiotem nadającym vLEI i będzie mógł rozpocząć nadawanie Danych uwierzytelniających vLEI. Kwalifikowany podmiot nadający vLEI otrzyma również od GLEIF certyfikat kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI oraz znak zaufania (TrustMark).

Kwalifikacja GLEIF potwierdza, że Kwalifikowany podmiot nadający vLEI spełnia lub przekracza standardy jakości i wydajności GLEIF na podstawie przedstawionych materiałów i przeprowadzonych testów. GLEIF zweryfikuje zgodność Kwalifikowanego podmiotu nadającego vLEI z oczekiwanymi standardami kontroli wewnętrznej i działania vLEI co najmniej raz w roku w drodze Corocznej kwalifikacji podmiotu nadającego vLEI.