LEI

Common Data File formatsIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) jest powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych i innych. Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 17442 określa zestaw atrybutów lub danych referencyjnych podmiotu prawnego, który zawiera najważniejsze elementy identyfikacji.

Kody LEI oraz dane referencyjne podmiotów prawnych zgłaszane są codziennie przez podmioty nadające LEI za pomocą Common Data File formats (CDF). Formaty CDF zapewniają szczegółowość konieczną do operacyjnego wdrażania normy ISO. W celu podniesienia jakości danych w miarę możliwości do formatów CDF włączone zostały standardy zewnętrzne.

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, są określane jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. Dodatkowo pula danych LEI zawiera dane Poziomu 2, które odpowiadają na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.

Każdy format raportowania jest zdefiniowany w szczegółowej specyfikacji technicznej

Raportowanie danych Poziomu 1 i Poziomu 2 odbywa się na podstawie określonych formatów.

Każdy format raportowania jest zdefiniowany w dokumencie szczegółowej specyfikacji oraz definicji schematu XML (XSD), który określa minimalną dopuszczalną jakość danych. Plik, który nie przejdzie walidacji XSD, nie może być włączony do skonsolidowanych plików GLEIF i Globalnego Indeksu LEI. Schemat definiuje:

  • Struktury każdego elementu danych.
  • Listy powiązanych kodów.
  • Powiązane atrybuty elementów danych.

Dokumentacja ze specyfikacjami technicznymi ujmuje także zwięzłe definicje elementów danych. Wspomniane specyfikacje można pobrać z następujących stron internetowych GLEIF:

  • Dane Poziomu 1 – Format LEI-CDF: definiuje sposób raportowania danych Poziomu 1, czyli informacji „kto jest kim”.
  • Dane Poziomu 2 – Format Relationship Record-CDF (RR-CDF): definiuje sposób raportowania danych Poziomu 2, czyli informacji o relacjach własności między podmiotami dla podmiotów rejestrujących LEI, których bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają LEI.
  • Dane Poziomu 2 – Format Reporting Exceptions: Jeśli zależny podmiot prawny raportuje wyjątek, generowany jest rekord w tym formacie dla podmiotu dominującego. Każdy rekord odnosi się do zależnego podmiotu prawnego, wskazuje, czy wyjątek odnosi się do bezpośredniego, czy ostatecznego podmiotu dominującego, i określa wyjątek raportowania. Raportowanie wyjątków obejmuje następujące sytuacje: kiedy podmiot rejestrujący LEI nie ma podmiotu dominującego; kiedy zależny podmiot prawny rezygnuje z raportowania z wyjątkowych powodów; kiedy bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące podmiotu rejestrującego LEI nie posiadają LEI.

GLEIF będzie co jakiś czas weryfikować formaty CDF, aby ustalić potrzebę aktualizacji na podstawie nowych lub skorygowanych zasad wprowadzonych przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego oraz zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Często zadawane pytania wraz z odpowiedziami, dotyczące szczegółowych aspektów technicznych związanych z formatami CDF, znajdują się w dokumencie PDF dostępnym do pobrania na dole tej strony.

Pytania dotyczące formatów LEI-CDF, RR-CDF i Reporting Exceptions należy kierować na adres info@gleif.org.


Odpowiednie pliki do pobrania

Pobierz jako plik PDF: Często zadawane pytania wraz z odpowiedziami, dotyczące Common Data File formats (Frequently Asked Questions and Answers on the Common Data File Formats)