LEI Common Data File formats

Dane Poziomu 2: Format Reporting Exceptions 2.1Pula danych identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) obejmuje dane „Poziomu 2”, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, przesyłają sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

Rekordy w formacie Reporting Exceptions odnoszą się do poszczególnych podmiotów zależnych oraz ich bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących i określają typ wyjątku raportowania. Wyjątki raportowania są następujące:

 • Brak podmiotu dominującego.
 • Podmiot zależny rezygnuje z raportowania z wyjątkowych powodów (zob. poniżej).
 • Podmioty dominujące nie mają LEI.

W listopadzie 2016 r. GLEIF opublikowała wstępną wersję formatu Reporting Exceptions 1.0. W maju 2017 r. GLEIF opublikowała format Reporting Exceptions w wersji 1.1, a we wrześniu 2021 r. w wersji 2.1. W porównaniu z wersją 1.1, w wersji 2.1 formatu Reporting Exceptions dodano nową przyczynę wyjątku – „NIEPUBLICZNY”. Odpowiednią definicję schematu XML oraz Uwagi o wersji można pobrać na dole tej strony.

Dostępne do pobrania Skonsolidowane pliki GLEIF zawierają szczegółowe informacje na temat rekordu LEI i powiązanych danych referencyjnych w oparciu o odpowiedni format raportowania. Wyjątki raportowania są wyszczególnione w skonsolidowanym pliku wyjątków raportowania Poziomu 2.

W wytycznych zatytułowanych „Gromadzenie danych PNI i rezygnacje z raportowania relacji z podmiotami dominującymi: Przegląd zasad Komitetu Nadzoru Regulacyjnego dotyczących danych Poziomu 2 o relacjach z podmiotami dominującymi”, Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC) wyszczególnia dopuszczalne przyczyny, dla których podmioty prawne mogą zrezygnować z raportowania kodów LEI bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących (lista ta zwana jest dalej listą rezygnacji). Celem przeglądu jest skonsolidowanie ich w taki sposób, aby ułatwić jak najlepsze zastosowanie rezygnacji, a jednocześnie zachować najcenniejsze / najczęściej używane informacje.

Dziewięć istniejących wcześniej przyczyn rezygnacji można pogrupować w trzy szerokie kategorie:

 • Niekonsolidacyjne – gdy nie znajduje zastosowania definicja księgowej konsolidacji relacji z jednostką dominującą. Kategoria ta obejmuje przypadki, gdy jednostka jest kontrolowana przez osobę(-y) fizyczną(-e) bez pośredniego podmiotu prawnego („Osoba(-y) fizyczna(-e)”); jednostka jest kontrolowana przez podmioty prawne niepodlegające konsolidacji („Niekonsolidacyjne”); oraz gdy nie jest znana / nie są znane osoba(-y) kontrolująca(-e) jednostkę („Nieznana osoba”, np. jednostka jest kontrolowana przez różnych udziałowców).

 • Niepubliczne – w każdym przypadku, gdy informacje dotyczące relacji uznaje się za niepubliczne, co utrudnia ich ujawnienie. Kategoria ta obejmuje następujące przypadki: występowanie przeszkód w przepisach i regulacjach prawnych ograniczających raportowanie w ramach danej jurysdykcji („Wiążące ograniczenia prawne”); występowanie innych ograniczeń prawnych, takich jak postanowienia regulujące działalność podmiotu prawnego lub umowa („Przeszkody prawne”); gdy ujawnienie informacji byłoby szkodliwe dla podmiotu prawnego lub odpowiedniej jednostki dominującej („Szkodliwe ujawnienie” i „Szkodliwe niewykluczone”); oraz gdy nie uzyskano zgody na ujawnienie LEI jednostki nadrzędnej („Brak zgody”). Podmiot nie jest zobowiązany do podawania niepublicznych informacji o relacjach w celu zarejestrowania lub odnowienia kodu LEI.

 • Brak LEI – gdy podmiot dominujący nie wyraża zgody na uzyskanie kodu LEI ani nie upoważnia „podmiotu zależnego” do uzyskania kodu LEI w jego imieniu.

Poniższy diagram przedstawia strukturę formatu Reporting Exceptions w wersji 2.1, włącznie z definicjami zawartości dostarczanych danych.

ReportingExceptionData
Header [1,1]
ContentDate The date and time as of which the data contained in the file is valid. repex:LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [1,1]
Originator The LEI of the entity that created the content of this file. repex:LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [0,1]
FileContent A code describing the content of this Reporting Exceptions file. repex:FileContentEnum Codes denoting the publisher of the Reporting Exceptions file (GLEIF or LEI Issuer / LOU), the publication status (public or internal use) and the content type (full file, delta file or query response).
A value of type FileContentEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • LOU_FULL_PUBLISHED
 • LOU_DELTA_PUBLISHED
 • GLEIF_FULL_PUBLISHED
 • GLEIF_DELTA_PUBLISHED
 • QUERY_RESPONSE
[1,1]
DeltaStart The date and time of the baseline relative to which this file contains new or changed Reporting Exceptions. repex:LEIDateTimeProfile A date and time, including the timezone, based on ISO 8601. [0,1]
RecordCount The number of Reporting Exceptions (RepEx) in the file. Must be a positive whole (integer) number, or zero (0). xs:nonNegativeInteger A positive whole number or zero (0). [1,1]
Extension This Extension element contains any additional elements required to extend the Header container element. repex:ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]
ReportingExceptions [1,1]
Exception [1,1]
LEI The ISO 17442 compatible identifier for the legal entity which raised this exception. repex:LEIType A Legal Entity Identifier (LEI) code, conforming to ISO 17442. [1,1]
ExceptionCategory A category of mandatory information reporting, beyond the minimum required for legal entity identification, which the legal entity declines, giving reasons and references where applicable. repex:ExceptionCategoryEnum A value of type ExceptionCategoryEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • DIRECT_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT - The legal entity has declined to report a direct accounting consolidation parent, based on applicable accounting standards.
 • ULTIMATE_ACCOUNTING_CONSOLIDATION_PARENT - The legal entity has declined to report an ultimate accounting consolidation parent, based on applicable accounting standards.
[1,1]
ExceptionReason A single reason provided by the legal entity for declining to provide the mandatory report of a specified type of information (beyond the minimum reference data needed purely for identification of the legal entity). repex:ExceptionReasonEnum A value of type ExceptionReasonEnum in a file conforming to this standard SHALL be one of the following code strings:
 • NO_LEI
 • NATURAL_PERSONS
 • NON_CONSOLIDATING
 • NO_KNOWN_PERSON
 • deprecated BINDING_LEGAL_COMMITMENTS
 • deprecated LEGAL_OBSTACLES
 • deprecated DISCLOSURE_DETRIMENTAL
 • deprecated DETRIMENT_NOT_EXCLUDED
 • deprecated CONSENT_NOT_OBTAINED
 • new NON_PUBLIC
Note: The reporting exception reason categories BINDING_LEGAL_COMMITMENTS, LEGAL_OBSTACLES, DISCLOSURE_DETRIMENTAL, DETRIMENT_NOT_EXCLUDED and CONSENT_NOT_OBTAINED are retained for technical compatibility but will be considered deprecated from March 1, 2022 onwards. These exception reasons will be consolidated to the newly added Exception ReasonEnum(NON_PUBLIC) from March 1, 2022.
[1,*]
ExceptionReference References of the law, regulation or other element of the legal framework to support reason(s) provided by the legal entity for declining to provide information on its parents. repex:Tokenized500Type An element of this type has minimum length of one character and may not contain any of: the carriage return (#xD), line feed (#xA) nor tab (#x9) characters, shall not begin or end with a space (#x20) character, or a sequence of two or more adjacent space characters. [0,*]
Extension This repex:Extension element may contain any additional elements required to extend the Reporting Exception. repex:ExtensionType Data element(s) defined by the sender of the file. A description of Extension element structure and content should be provided separately. [0,1]

Format Reporting Exceptions 2.1

Uwaga: Nowe wartości wyliczenia dodane w formacie Reporting Exceptions w wersji 2.1 zaznaczono na żółto. Podobnie, nieaktualne wartości wyliczenia są przetrzymywane w celu zapewnienia technicznej zgodności z poprzednimi wersjami.

Dokumenty techniczne i przykładowe pliki konieczne do aktualizacji do bieżących wersji można znaleźć na stronie Dokumentacja pomocnicza.

Pytania dotyczące formatu Reporting Exceptions prosimy kierować do info@gleif.org.


Pliki do pobrania