LEI

Globalny System LEIW 2011 r. grupa G20 wezwała Radę Stabilności Finansowej (FSB) do przygotowania rekomendacji dla globalnego identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i odpowiedniej struktury zarządzania nim. Doprowadziło to do stworzenia Globalnego Systemu LEI, który poprzez nadawanie identyfikatorów zapewnia identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w globalnych transakcjach finansowych.

Powołana do życia w czerwcu 2014 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) to organizacja typu non-profit, której zadaniem jest wdrażanie i upowszechnianie LEI. Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI. Nadzór nad GLEIF sprawuje Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI, w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych z całego świata. Podmioty nadające LEI – nazywane także Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi (LOU) – to organizacje upoważnione do nadawania LEI podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych.

Globalny System LEI działa na trzech poziomach:

Aby ustalić zgodność rozwoju systemu z wymaganiami użytkowników, w GLEIF wyznaczono grupy interesariuszy, co ułatwia regularną wymianę informacji istotnych dla poszczególnych segmentów rynku.

Gwarancją operacyjnej spójności Globalnego Systemu LEI są usługi świadczone przez GLEIF, takie jak akredytacja podmiotów nadających LEI. GLEIF, jako organ akredytujący, dokonuje oceny podmiotów pod względem ich odpowiedniości do nadawania LEI.

Organizacje kandydujące muszą spełniać wymogi określone w umowie Master Agreement, określającej prawne ramy współpracy między GLEIF a podmiotami nadającymi LEI. GLEIF będzie przeprowadzać wstępne oceny oraz coroczne kontrole akredytowanych organizacji pod kątem tego, czy cały czas spełniają one określone w Master Agreement wymogi zorientowania na usługi oraz jakości.

Wdrożenie programu akredytacji przez GLEIF to jedna z licznych usług świadczonych przez GLEIF w celu zapewnienia partnerom w Globalnym Systemie LEI wsparcia w optymalizacji jakości, niezawodności i przydatności danych LEI.

GLEIF dąży do zapewnienia przejrzystości swoich działań w odniesieniu do oferowanych przez siebie usług. Z tego względu udostępniliśmy miesięczne sprawozdania z wykonywania usług oceniające kluczowe aspekty ogólnej działalności GLEIF. Ponadto publikujemy na co dzień informacje o dostępności naszych usług.