Rozwiązania LEI a procedury KYC: Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych

Badanie GLEIF: Pułapki onboardinguJak wykazał raport z badania „Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych (A New Future for Legal Entity Identification)” opublikowany przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), w wielu firmach w sektorze bankowym proces związany z onboardingiem nowych podmiotów prawnych jest nieefektywny. Badanie przeprowadzone wśród 100 starszych sprzedawców z sektora bankowego w Wielkiej Brytanii, USA i Niemczech dowiodło, że 50% instytucji finansowych używa średnio czterech identyfikatorów, aby sprawdzić tożsamość obsługiwanych organizacji.

Co to oznacza w rzeczywistości dla tych sprzedawców, jaki jest wpływ na szerszą działalność i co można zrobić, żeby poprawić sytuację? Aby odpowiedzieć na to pytanie, podsumowaliśmy tutaj niektóre kluczowe wyniki ankiety. Są one też przedstawione na infografice GLEIF widocznej poniżej.

Jakie są najważniejsze wyzwania związane z onboardingiem obsługiwanych organizacji?
Istnieje jasny konsensus co do rodzaju wyzwań, z jakimi zmagają się firmy, jeśli chodzi o jakość używanych przez nie identyfikatorów – nieustannie pojawiają się te same kwestie rzetelności, niespójności i czasu. 49% respondentów uczestniczących w ankiecie twierdzi, że działania w ramach middle-office i back-office dotyczące onboardingu stanowią poważne obciążenie. Co więcej, 57% starszych sprzedawców spędza ponad 1,5 dnia tygodniowo na zadaniach związanych z onboardingiem. W efekcie proces onboardingu nowego podmiotu prawnego zajmuje średnio sześć tygodni (siedem tygodni w przypadku korzystania z więcej niż czterech identyfikatorów). Jednak respondenci nie określili jasno, jakie działania zabierają im tyle czasu. Niektórzy (18%) twierdzą, że najwięcej czasu zajmują im działania związane ze zgodnością z procedurami KYC (poznaj swojego klienta), inni wskazują zarządzanie dokumentacją (16%) lub identyfikację podmiotów prawnych (15%).
W jaki sposób brak przejrzystości i widoczności wpływa na zarządzanie ryzykiem?
Te czynniki mają istotny wpływ na działalność w szerszym zakresie. Problemy związane z wieloma identyfikatorami to niespójność informacji, złożone procesy, wykorzystanie zasobów oraz wyraźny brak przejrzystości. 46% respondentów przyznaje, że brak przejrzystości przy identyfikacji i raportowaniu struktury korporacyjnej nie wróży dobrze, jeśli chodzi o zgodność z przepisami w instytucjach finansowych. Niejasne sytuacje utrudniają prawidłową ocenę ryzyka, co oznacza, że onboarding i podejmowanie decyzji nie mogą odbywać się w poczuciu pewności, przy widoczności czy zachowaniu kontroli. W efekcie oznacza to, że zarówno poszczególne firmy, jak i cała branża są bardziej narażone na oszustwa i nadużycia na rynku.
W jaki sposób długość i złożoność procesu onboardingu wpływa na firmę?
Obok czasochłonności i ograniczonej przejrzystości istnieje jeszcze większy problem biznesowy. Badanie wykazało, że obsługiwane organizacje nie zawsze podchodzą ze zrozumieniem do wymogów nakładanych na firmy świadczące usługi finansowe przez przepisy dotyczące zgodności. Połowa respondentów (50%) uważa, że coraz trudniej jest przestrzegać regulacji dotyczących KYC. Najważniejsze stwierdzone wyzwania to: ryzyko utraty klienta ze względu na długość/złożoność procesu onboardingu (39%), kwestie dotyczące bezpieczeństwa klienta (kto może mieć dostęp do jego dokumentów i przeglądać je) (38%) oraz nieustanne zmiany w regulacjach KYC (37%).

Taki brak zrozumienia oznacza, że obsługiwane organizacje są skłonne przejść do innego usługodawcy, jeśli uznają, że proces onboardingu trwa zbyt długo. Podkreśla się, że utrata klientów jest bardzo realnym efektem tego procesu, ze względu na niemożność uzyskania odpowiednich informacji lub po prostu brak cierpliwości ze strony nowego podmiotu prawnego. Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu, uważają, że 15% transakcji biznesowych jest zagrożonych ze względu na ryzyko, że klient straci cierpliwość w trakcie procesu, a 14% transakcji traci się, ponieważ nie można zweryfikować tożsamości klienta. Oczywiście jeśli podmiot prawny postanowi przejść do innego usługodawcy, może się okazać, że proces weryfikacji wcale nie będzie krótszy – badanie wykazuje, że większość instytucji finansowych używa czterech lub więcej identyfikatorów do celów onboardingu nowych podmiotów, borykają się zatem z tymi samymi problemami związanymi z brakiem wydajności.
Zatem w jaki sposób identyfikator podmiotu prawnego (LEI) może pomóc usprawnić ten proces – poprzez skrócenie potrzebnego czasu, zwiększenie przejrzystości i ostatecznie zmniejszenie liczby utraconych klientów?
52% respondentów uważa, że w najbliższej przyszłości czas przeznaczony na onboarding wydłuży się. Tym bardziej ważne jest korzystanie z jednego globalnego identyfikatora, który pomoże generować oszczędności.

Kody LEI to dla firm proste rozwiązanie pozwalające weryfikować podmioty i szybko uzyskiwać spójne, dokładne informacje na temat obsługiwanych organizacji, jak również na temat innych partnerów biznesowych i dostawców. Dzięki temu czasochłonne, niespójne procesy identyfikacji odejdą w przeszłość. Zastąpienie chaotycznych informacji powszechnie obowiązującym systemem opierającym się na używaniu identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) ułatwiłoby transakcje biznesowe i przyniosłoby wymierne korzyści firmom oferującym usługi finansowe. Więcej informacji można znaleźć w pełnym raporcie zatytułowanym „Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych”, który zawiera szczegóły dotyczące badania GLEIF na temat identyfikacji klientów w sektorze usług finansowych i opisuje dalsze działania w oparciu o ustandaryzowane podejście.

Plik PDF do pobrania: Infografika GLEIF – Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych: Dlaczego ustandaryzowane podejście jest rozwiązaniem przyszłościowym (GLEIF Infographic – The Future of Legal Entity Identification: Why a Standardized Approach is the Way Forward)