Prasa i media Blog GLEIF

Wyznaczenie pięciu nowych członków przez Zarząd GLEIF

Zarząd GLEIF wita nowych członków z Australii, Chin-Hongkongu, Węgier, Meksyku i Stanów Zjednoczonych Ameryki


Autor: Gerard Hartsink

  • Data: 2016-06-23
  • Odsłon:

gleif-logo-646x215

W dniu 22 czerwca 2016 r. wyznaczonych zostało pięciu nowych członków Zarządu Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Obowiązują zasady naboru członków Zarządu określone w Artykule 13 Statutu (patrz odsyłacze poniżej).

W skład Zarządu GLEIF wchodzi od 15 do 25 członków, w tym nie mniej niż trzech członków z każdej grupy regionalnej: Ameryka Północna (obejmująca Meksyk i Karaiby); Europa (obejmująca Wspólnotę Niepodległych Państw); Azja (z wyjątkiem Bliskiego Wschodu); Ameryka Środkowa i Południowa, Afryka, Oceania i Bliski Wschód. Członek zarządu może pełnić urząd przez dwa lata z możliwością przedłużenia kadencji (za zgodą Zarządu) o kolejne dwa lata.

W skład Zarządu GLEIF weszli następujący nowi członkowie:

  • Daniel L. Goroff (USA): D.L. Goroff jest Wiceprezesem i Dyrektorem Programu Fundacji Alfreda P. Sloana – prywatnej organizacji dobroczynnej wspierającej rozwój nauki, technologii i ekonomii. Do jego zainteresowań należy ekonomia behawioralna, działalność regulacyjna rządów, powtarzalne metody badawcze, zarządzanie wiedzą matematyczną oraz ekonomia nauki i szkolnictwa wyższego. D.L. Goroff nosi tytuł Professor Emeritus wydziału matematyki i ekonomii Kolegium Harvey Mudd, gdzie piastował stanowisko Wiceprezydenta ds. Naukowych oraz Dziekana. Wcześniej przez ponad dwadzieścia lat był członkiem wydziału na Uniwersytecie Harvarda. D.L. Goroff pracował dwukrotnie przy Doradcy Prezydenta ds. Nauki w Biurze Nauki i Technologii Białego Domu, ostatnio jako Zastępca Dyrektora ds. Nauk Społecznych, Behawioralnych i Ekonomicznych.
  • Paul Kennedy (Australia): P. Kennedy jest Członkiem Honorowym Uniwersytetu Macquarie w Sydney, gdzie wykłada finanse oraz specjalizuje się w dziedzinie strategii bankowej oraz zarządzaniu ryzykiem finansowym. Posiada tytuł doktorski Uniwersytetu Cambridge. P. Kennedy od ponad 20 zajmował się bankowością i zarządzaniem ryzykiem, pracując dla największych na świecie instytucji finansowych w tym UBS, Credit Suisse oraz HSBC. W trakcie swojej kariery P. Kennedy pracował również w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Australii, a stanowiska o zasięgu globalnym piastował w zespołach w USA i na terenie Azji. Mr. Kennedy piastował liczne stanowiska wysokiego szczebla związane z ryzykiem we wdrażaniu modeli kapitałowych i kredytowych, a także zgodnością z regulacjami, włącznie z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) w celu zapewnienia bankom skuteczniejszych i bardziej wydajnych metod zarządzania ryzykiem. P. Kennedy założył i kierował zespołem Badań i Analizy Ryzyka dla regulacyjnego organu korporacyjnego – Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), w której był odpowiedzialny za wdrażanie oceny ryzyka w rozwoju zasad postępowania w sprawach finansowych w Australii. P. Kennedy był również członkiem zarządu singapurskiej filii ubezpieczeniowej dużego banku australijskiego. P. Kennedy jest często zapraszany jako mówca na konferencjach branżowych oraz opublikował liczne artykuły na temat wymiernych efektów biznesowych zarządzania ryzykiem przy jednoczesnym wdrażaniu istotnych zmian regulacyjnych. W 2016 r. P. Kennedy wstąpił do nowo założonego banku brytyjskiego jako Główny Specjalista ds. Ryzyka, obejmując stanowisko wysokiego szczebla zatwierdzone przez władze regulacyjne Wielkiej Brytanii: Komisję Nadzoru Ostrożnościowego (PRA) oraz Komisję Nadzoru Finansowego (FCA).
  • Alfredo Reyes Krafft (Meksyk): A. Reyes Krafft jest jednym z założycieli i prezesem Lex Informática Abogados. Pełni funkcję Wiceprezesa AMPICI (Meksykańskiego Stowarzyszenia Internetowego) oraz jest członkiem Instytutu Prawa Telekomunikacyjnego, Krajowego Koordynatora ISO IEC JTC 1/SC 27/WG 2 zabezpieczającego mechanizmu kryptograficznego oraz członkiem grupy promującej prawodawstwo w dziedzinie handlu elektronicznego (GILCE). A. Reyes Krafft jest również członkiem społeczności Alfa-Redi oraz Towarzystwa Internetowego Mexico Chapter. Przed objęciem stanowiska w Lex Informática, w trakcie swojej czterdziestoletniej kariery zawodowej A. Reyes Krafft piastował m.in. stanowiska Legal Comptroller w Banco del Atlántico, Członka Komitetu Konsultacyjnego NIC México, Prezesa AMPICI, Dyrektora ds. Regulacji Innowacyjności w Grupo BBVA, oraz Sekretarza Rady Zarządu GS1 México (Meksykańskiego Stowarzyszenia Norm AMECE e-Commerce). W trakcie swojej kariery A. Reyes Krafft otrzymał liczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju Internetu w Meksyku. Jako pierwszy w Meksyku otrzymał certyfikat CDPP Instytutu Ochrony Danych Forum ISMS Hiszpanii. A. Reyes Krafft łączy karierę zawodową z funkcją profesora w licznych instytucjach naukowych, w tym na prawniczych studiach podyplomowych na Universidad Panamericana, studiach magisterskich prawa technologii informatycznych INFOTEC oraz inżynieryjnych studiach doktoranckich na Instituto Politécnico Nacional oraz Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey – ITESM (Virtual Campus). Ponadto pełnił funkcję profesora na prywatnych studiach doktoranckich wydziału handlu elektronicznego na Universidad de Salamanca. Jest autorem licznych książek na temat prawa w dziedzinie informatyki, ochrony danych i zarządzania danymi osobowymi.
  • Elemér Terták (Węgry): Przed przejściem na emeryturę w lutym 2016 r., E. Terták był Głównym Doradcą w Dyrekcji Generalnej Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Związku Rynków Kapitałowych (DG FISMA) (wcześniej DG MARKT) Komisji Europejskiej. Uprzednio przez sześć lat piastował stanowisko Dyrektora ds. Instytucji Finansowych w tej samej Dyrekcji Generalnej. Przed mianowaniem na stanowisko w Komisji Europejskiej w 2005 r. pracował na Węgrzech przez ponad piętnaście lat na wysokich stanowiskach w bankowości i sektorze publicznym. Pracował jako CEO Banku Dresdner na Węgrzech w latach 2002-2003 oraz Banku KDB w latach 1995-2001. W latach 2001-2002 pełnił funkcję Wiceministra ds. nadzoru regulacyjnego oraz Stałego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Węgier od 2003 do 2004 r. Elemér Terták był pierwszym Dyrektorem Zarządzającym Krajowego Depozytu Funduszu Ubezpieczeniowego Węgier w latach 1993-1995. Oprócz funkcji zawodowych, Elemér Terták pełni również wiele funkcji honorowych. Jest członkiem zarządu Węgierskiego Stowarzyszenia Ekonomistów oraz Stowarzyszenia Węgierskich Organów Kontrolnych. Był również członkiem zarządów licznych instytucji, w tym Giełdy w Budapeszcie, Węgierskiego Stowarzyszenia Bankowości, Spółki Zarządzającej Zadłużeniem Rządowym, Spółki Kredytów Studenckich oraz jest zarejestrowanym arbitrem Sądu Arbitrażowego ds. Rynku Finansowego i Kapitałowego w Budapeszcie.
  • Kam Keung Tse (Chiny-Hongkong): K.K. Tse jest Dyrektorem Naczelnym Tradelink Electronic Commerce Limited. Został wyznaczony na stanowisko niezależnego dyrektora niewykonawczego spółki w marcu 2013 r. po czym objął stanowisko Dyrektora Naczelnego w lipcu 2015 r. W wyniku tego został również dyrektorem licznych filii, podmiotów zależnych i stowarzyszonych spółki. Przed objęciem stanowiska w Tradelink Electronic Commerce Limited K.K. Tse pracował głownie w sektorze usług finansowych w regionie Azji i Pacyfiku. Rozpoczął pracę w State Street w 1993 r. nad opracowaniem i kierowaniem działalnością obsługi inwestycji w regionie oraz był pierwszym specjalistą międzynarodowym awansowanym na stanowisko Wiceprezesa w 2002 r. Karierę doradcy zakończył na początku 2015 r. Przed podjęciem pracy w State Street, pracował dla Standard Chartered, Ogilvy & Mather, Baring Securities oraz rządu Hongkongu. K.K. Tse działał również w licznych zarządach i komitetach zewnętrznych. W uznaniu jego wkładu przyznano mu inauguracyjną nagrodę indywidualną za zasługi Asian Investor w 2008 r. Obecnie jest członkiem Podkomitetu Infrastruktury Finansowej Komitetu Doradczego Funduszu Giełdowego oraz Panelu Rewizji Procesów Rady Sprawozdawczości Finansowej.

Członkowie Zarządu GLEIF, wraz z całym zespołem GLEIF dbają o kontynuację prac organizacji w celu zapewnienia pozycji LEI jako najwyższego standardu otwartych i rzetelnych danych w zarządzaniu systemem niepowtarzalnych identyfikatorów.

Podczas spotkania 22 czerwca 2016 r. Zarząd GLEIF wyraził uznanie znacznego wkładu Tima Smuckera, który zakończył swoją kadencję jako członek zarządu. T. Smucker pełnił stanowisko członka zarządu reprezentującego Amerykę Północną od momentu powstania GLEIF w czerwcu 2014 r.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Gerard Hartsink został mianowany przez Radę Stabilności Finansowej na stanowisko prezesa Zarządu GLEIF. Profile Gerarda Hartsinka i wszystkich innych członków Zarządu GLEIF są dostępne na stronie internetowej GLEIF.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania