Prasa i media Blog GLEIF

Grupa Robocza XBRL International i GLEIF ds. tożsamości prawnej w elektronicznej sprawozdawczości biznesowej

Grupa robocza opracowuje zalecenia dotyczące konsekwentnego zastosowania Identyfikatora podmiotu prawnego w taksonomii i instancjach XBRL


Autor: Stephan Wolf

 • Data: 2016-06-20
 • Odsłon:

motif-people-2-750x250

W dniu 10 czerwca 2016 r. Rada Najlepszych Praktyk XBRL International ogłosiła powstanie grupy roboczej we współpracy z Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) w celu zbadania i wydania konkretnych zaleceń dotyczących najlepszej metody zapewnienia spójności odniesień do podmiotów prawnych w dokumentach XBRL. Zadaniem grupy jest opracowanie zaleceń dotyczących spójnego zastosowania Identyfikatora podmiotu prawnego w taksonomii i instancjach XBRL.

XBRL jest międzynarodowym standardem elektronicznej sprawozdawczości w dziedzinie informacji na temat finansów, wyników, ryzyka i zgodności, a jednocześnie jest wykorzystywany do sprawozdawczości wielu innych typów. Otwarte specyfikacje XBRL są udostępniane na zasadzie bezpłatnej licencji wszystkim podmiotom pragnącym korzystać z tego standardu. XBRL umożliwia tworzenie wiarygodnych definicji wielokrotnego użycia, tzw. taksonomii, rejestrujących znaczenie zawartych w niej terminów sprawozdawczych stosowanych w raportach biznesowych, a także relacji pomiędzy wszystkimi terminami. Taksonomie są opracowywane przez organy regulacyjne, podmioty ustalające normy księgowe, agencje rządowe oraz inne podmioty wymagające ścisłej definicji informacji objętych sprawozdawczością. XBRL nie ogranicza typu definiowanych informacji – jest to język, który może być stosowany i rozszerzany w miarę potrzeby.

Kod LEI umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. (Szczegółowe informacje na temat LEI podano w odsyłaczach poniżej.)

XBRL International stwierdza: Mogą być one wyjątkowo przydatne dla finansowych organów regulacyjnych, instytucji nadzoru nad papierami wartościowymi i organów rejestracji podmiotów gospodarczych, ale także dla innych instytucji korzystających z normy XBRL w sferze regulacyjnej i gospodarczej.”

GLEIF ma nadzieję na zacieśnienie współpracy z XBRL International w celu upowszechnienia zastosowania LEI w elektronicznej sprawozdawczości gospodarczej.

Zakres uprawnień nowej „Grupy roboczej ds. tożsamości prawnej w XBRL (LIX WG)” we współpracy z przedstawicielami GLEIF

Następujące informacje zostały opublikowane przez XBRL International wraz z projektem Karty nowej „Grupy roboczej ds. tożsamości prawnej w XBRL (LIX WG)” we współpracy z przedstawicielami GLEIF (patrz odnośniki poniżej):

Grupa robocza zajmie się następującymi kwestiami:

 • Analiza głównych wymogów związanych z identyfikacją w obecnych zastosowaniach XBRL w różnych regionach, w tym zastosowania do celów regulacji finansowej, nadzoru papierów wartościowych i organów rejestracji podmiotów gospodarczych.
 • Identyfikacja kluczowych komponentów identyfikacyjnych wymaganych w dokumentach XBRL w tym ujawnienie informacji o (a) tożsamości podmiotu sprawozdawczego; oraz (b) w razie potrzeby, tożsamości filii, jednostki macierzystej lub innych podmiotów stowarzyszonych, które muszą zostać ujawnione, włącznie z charakterystyką relacji pomiędzy podmiotami.
 • Opracowanie modularnej taksonomii identyfikacyjnej lub innego systemu przedstawiającego podmioty sprawozdawcze, a także relacje między podmiotami przy zastosowaniu standardu LEI.
 • Ocena możliwości walidacji LEI zawartych w raportach XBRL oraz zgłoszenie zaleceń dotyczących wdrożenia ewentualnej walidacji w zastosowaniach XBRL.
 • Zalecane wymogi mechanizmu egzekwowania zastosowania LEI w raportach XBRL jako podstawowego identyfikatora podmiotów prawnych. Może być to dodatkowa specyfikacja XBRL lub inny mechanizm.
 • Zalecane wymogi zastosowania informacji o relacjach ujawnionych w dokumentach XBRL przy użyciu LEI.

Grupa robocza LIX WG opracowuje zalecenia dotyczące zastosowania LEI w systemie XBRL oraz opisuje sposób wdrażania wyników jej prac. Zakończenie prac grupy roboczej przewidywane jest w ciągu 12 miesięcy lub wcześniej.

W skład grupy roboczej będą wchodzić ochotnicy uczestniczący w XBRL International, członkowie GLEIF lub nominowani przez nich delegaci.

Wprowadzenie do XBRL

Poniższe informacje zamieszczono na stronie internetowej XBRL:

XBRL jest otwartym standardem elektronicznej sprawozdawczości biznesowej zarządzanym przez globalne konsorcjum non-profit o nazwie XBRL International. XBRL International dba o poprawę jakości sprawozdawczości w interesie ogółu. Standard XBRL jest stosowany na całym świecie w ponad 50 krajach. Każdego roku powstają miliony dokumentów XBRL zastępujące starsze raporty papierowe bardziej przydatnymi, wydajnymi i bardziej dokładnymi wersjami cyfrowymi.

Mówiąc w skrócie, XBRL stanowi język, w którym terminy sprawozdawcze można zdefiniować w wiarygodny sposób. Terminy te mogą być następnie stosowane do unikalnego przedstawienia treści sprawozdań finansowych lub innych raportów dotyczących zgodności, wydajności lub kwestii biznesowych. Standard XBRL umożliwia szybką, cyfrową wymianę dokładnych informacji sprawozdawczych pomiędzy organizacjami.

Przejście od sprawozdań w formacie drukowanym PDF lub HTML do formatu XBRL przypomina przejście od fotografii tradycyjnej do fotografii cyfrowej lub od map papierowych do elektronicznych. Nowy format daje takie same możliwości, jak wcześniejsze metody, ale dodatkowo stwarza liczne nowe możliwości dzięki temu, że informacje są jasno zdefiniowane, niezależne od platformy, możliwe do sprawdzenia oraz dostępne elektronicznie. Podobnie jak mapy cyfrowe, cyfrowe raporty biznesowe w formacie XBRL upraszczają zastosowanie, udostępnianie, analizowanie danych oraz ich lepsze wykorzystanie.

Dzięki standardowi XBRL, określanemu często jako „kod paskowy sprawozdawczości”, sprawozdawczość jest dokładniejsza i bardziej wydajna. Umożliwia on powiązanie unikalnych znaczników z informacjami podawanymi w raporcie, dzięki czemu:

 • Osoby publikujące raport mają pewność, że zawarte w nim informacje mogą być wykorzystywane i dokładnie analizowane.
 • Osoby korzystające z raportu mogą sprawdzić jego zgodność z zasadami biznesowymi i logicznymi, w celu wychwycenia i uniknięcia błędów u źródła.
 • Osoby korzystające z informacji mogą to uczynić w sposób odpowiadający ich potrzebom, w tym w różnych językach, w alternatywnych walutach i w preferowanym przez nie stylu.
 • Osoby korzystające z informacji mogą mieć pewność, że przedstawione dane są zgodne z zestawem ustalonych z góry zaawansowanych definicji.

Wszechstronne definicje i ścisłe znaczniki danych umożliwiają przygotowanie, walidację, publikację, wymianę, analizę oraz korzystanie z informacji biznesowych każdego rodzaju. Informacje w raportach przygotowanych przy użyciu standardu XBRL są wymienne pomiędzy różnymi systemami informacyjnymi i całkowicie odmiennymi organizacjami. Umożliwia on również wymianę informacji biznesowym pomiędzy różnymi podmiotami w łańcuchu sprawozdawczym. Z formatu XBRL korzystają podmioty pragnące zgłaszać sprawozdania, udostępniać informacje, publikować informacje o wynikach oraz umożliwić bezpośrednie przetwarzanie informacji.

Oprócz możliwości wymiany podsumowań sprawozdań biznesowych, np. sprawozdań finansowych oraz raportów nt. ryzyka i wyników format XBRL umożliwia również oznaczenie transakcji, które mogą następnie zostać przedstawione w postaci skomasowanych raportów XBRL. Zdolności transakcyjne umożliwiają wymianę i analizę znaczniej ilości danych dodatkowych w sposób niezależny od systemu, co może stanowić podstawę transformacji sprawozdawczości w łańcuchu dostaw.

Międzynarodowe konsorcjum XBRL jest wspierane przez ponad 600 organizacji członkowskich z sektora prywatnego i publicznego. Standard został opracowany i był doskonalony przez ponad dziesięć lat. Obsługuje on niemal każdy typ sprawozdawczości, a jednocześnie daje znaczne możliwości zwiększenia jakości i spójności raportów oraz opcji ich zastosowania. XBRL może być stosowany na wiele różnych sposobów, w tym przez organy regulacyjne, spółki, rządy, dostawców danych, analityków, inwestorów i księgowych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania, Zgodność