Prasa i media Blog GLEIF

Udostępnienie przez GLEIF nowej funkcji zgłaszania zastrzeżeń i wnioskowania o aktualizację danych Identyfikatora podmiotu prawnego wszystkim zainteresowanym podmiotom

Nowa usługa dostępna online ma na celu zwiększenie rzetelności i użyteczności zestawu danych Identyfikatora podmiotu prawnego


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-07-13
  • Odsłon:

160624_v1_1_lay_gleif_challengeservice.pl-750x425

W lipcu 2016 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) udostępniła nową funkcję zgłaszania zastrzeżeń w stosunku do danych. Funkcja ta daje każdemu zainteresowanemu podmiotowi możliwość łatwej i dogodnej weryfikacji danych oraz szybkiej aktualizacji rekordu Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeb. Jest to scentralizowana usługa dostępna online wchodząca w skład programu zarządzania jakością danych GLEIF, mająca na celu zapewnienie udostępnienia publicznie zestawu danych LEI zawierających znormalizowane informacje umożliwiające identyfikację podmiotów prawnych na świecie.

GLEIF zachęca wszystkich użytkowników danych LEI do korzystania z nowej usługi mającej na celu dalsze podwyższenie rzetelności i użyteczności powszechnie dostępnego zestawu danych LEI.

Podsumowanie: Program zarządzania jakością danych GLEIF

Kod LEI umożliwia jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Jest on powiązany z zestawem danych referencyjnych, w tym oficjalną nazwą podmiotu i adresem jego siedziby. Mówiąc w uproszczeniu, publicznie dostępny zestaw danych LEI może zostać uznany za globalny katalog znacznie zwiększający przejrzystość rynków finansowych. Zestaw danych będzie spełniać powyższe oczekiwania wyłącznie pod warunkiem dostępności wiarygodnych, otwartych i rzetelnych danych.

Proces utrzymania jakości danych LEI zaczyna się od podmiotu rejestrującego się. W procesie samodzielnej rejestracji podmiot rejestrujący się musi dostarczyć ścisłe dane referencyjne LEI. Podmioty nadające kody LEI (zwane również Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi) muszą następnie dokonać weryfikacji danych referencyjnych LEI na podstawie wiarygodnego lokalnego źródła informacji – np. krajowy rejestr podmiotów gospodarczych – po czym nadać kod LEI zgodnie z normą LEI. Podmioty nadające kody LEI są pierwszym punktem kontaktu dla podmiotów prawnych, które dokonały rejestracji lub pragną uzyskać kod LEI.

Jakość danych utrzymywana jest w procesie corocznego przedłużania okresu ważności LEI. Podmiot prawny musi powiadomić zarządzającą lokalną jednostkę nadającą kod LEI o zmianach danych referencyjnych podmiotu prawnego. Mimo to w procesie corocznego przedłużania ważności dokonywana jest rewizja i ponowna walidacja danych referencyjnych przez dany podmiot prawny i podmiot nadający LEI.

GLEIF publikuje Globalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (patrz odsyłacze poniżej) zawierający codziennie aktualizowane i łatwo dostępne informacje na temat wszystkich kodów LEI nadanych do chwili obecnej.

Global Legal Entity Identifier Foundation jest odpowiedzialna za monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości. Program zarządzania jakością danych GLEIF umożliwia monitorowanie, ocenę i dalszą optymalizację jakości zestawu danych LEI. W celu wyjaśnienia kwestii jakości danych w odniesieniu do ogólnej liczby LEI, fundacja GLEIF, w bliskiej współpracy z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI oraz podmiotami nadającymi kody LEI, zdefiniowała zestaw wymiernych kryteriów jakości w oparciu o normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kryteria te obejmują kompletność, wszechstronność i spójność rekordów danych LEI. Ustalenie zestawu zdefiniowanych kryteriów jakości zapewnia przejrzyste i obiektywne normy oceny poziomu jakości danych w Globalnym Systemie LEI. GLEIF udostępnia co miesiąc raporty (patrz odsyłacze poniżej) przedstawiające wysoki poziom jakości danych osiągnięty do chwili obecnej w Globalnym Systemie LEI.

160201-v2-1-lay-gleif-gleis-participantsdataqualityvaulechain.pl-750x485

Udostępnienie przez GLEIF nowej funkcji zgłoszenia zastrzeżeń i aktualizacji danych LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom

Nowa funkcja zgłoszenia zastrzeżeń dostępna online jest podstawowym elementem programu zarządzania jakością danych GLEIF.

Funkcja zgłoszenia zastrzeżeń GLEIF daje wszystkim użytkownikom danych LEI możliwość wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niepowtarzalności kodu LEI, spójności odniesień pomiędzy rekordami LEI oraz ścisłości i pełności powiązanych danych referencyjnych. Umożliwia ona również wskazanie możliwych podwójnych pozycji oraz braku terminowej reakcji na działania firm związane z LEI.

Po zgłoszeniu zastrzeżenia przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie GLEIF, informacje zostają natychmiast przekazane odpowiedniemu podmiotowi nadającemu LEI w celu sprawdzenia. Odpowiednie podmioty nadające LEI są zobowiązane do wyjaśnienia kwestii w porozumieniu z podmiotem prawnym, którego dotyczy zapytanie. W razie konieczności oraz po dokonaniu dalszej weryfikacji na podstawie wiarygodnych źródeł, podmiot nadający LEI może dokonać aktualizacji informacji powiązanych z rekordem LEI. Zgłoszone zastrzeżenia powinny zostać wyjaśnione w ciągu dziesięciu dni roboczych.

Sposób zgłoszenia zastrzeżenia w odniesieniu do konkretnego LEI

Jednorazowo można zgłosić zastrzeżenie związane z jednym rekordem danych LEI (można zakwestionować dowolną liczbę pól w ramach jednego rekordu). Zgłoszenie zastrzeżeń w stosunku do kilku rekordów danych LEI oznacza wprowadzenie jednego dodatkowego zastrzeżenia w odniesieniu do każdego rekordu.

  • Należy wprowadzić odpowiedni kod LEI lub nazwę podmiotu prawnego w polu "Szukaj rekordów LEI" w prawym górnym rogu strony internetowej GLEIF.
  • Przycisnąć "Enter".
  • Kliknąć poszukiwany rekord LEI. Spowoduje to otwarcie strony zawierającej wszystkie dane referencyjne powiązane z danym kodem LEI.
  • Kliknąć przycisk "Zastrzeżenie do rekordu", który otwiera formularz elektroniczny służący do wypełnienia treści zastrzeżenia.
  • Elektroniczny formularz umożliwia wprowadzenie uwag dotyczących każdego pola danych w rekordzie LEI w celu identyfikacji możliwego błędu lub wskazuje na inne informacje, które powinny się znaleźć w polu danych.
  • Elektroniczny formularz określa typ informacji, które mogą uzasadniać zgłoszenie zastrzeżenia co do poprawności danych zawartych w rekordzie LEI.
  • Przed zgłoszeniem wypełnionego elektronicznego formularza zastrzeżenia, podmiot zgłaszający musi zarejestrować konto użytkownika zabezpieczone hasłem, podając swoje dane kontaktowe (nazwisko i adres e-mail) konieczne w trakcie dalszych działań związanych z rozpatrywaniem zastrzeżenia. Nazwisko i adres e-mail osoby zgłaszającej zastrzeżenie zostanie podane podmiotowi nadającemu LEI odpowiedzialnemu za rekord LEI, którego dotyczy zastrzeżenie.

Dalsze szczegółowe informacje na temat funkcji zastrzeżenia GLEIF można znaleźć w części "Pytania i odpowiedzi" w serwisie internetowym GLEIF (patrz odsyłacze poniżej).

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty nadające LEI do współpracy w celu dalszego zwiększania rzetelności i użyteczności dostępnego publicznie zestawu danych LEI.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Jakość danych, Zarządzanie danymi