Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała pierwszy kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI


Autor: Stephan Wolf

 • Data: 2017-04-13
 • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_2-750x250

W kwietniu 2017 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała pierwszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy organizacjami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania ważności LEI oraz potwierdzenie danych referencyjnych. Odsyłacz do pobrania pierwszego „Raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, który obejmuje pierwszy kwartał 2017 r., znajduje się w części „powiązane odsyłacze” poniżej.

Niniejszy wpis na blogu zawiera podsumowanie głównych wniosków pierwszego raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI oraz dodatkowe informacje na temat danych zawartych w raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w pierwszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2017-04-12_business_report_v1-750x506

Pierwszy raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI, który analizuje postępy odnotowane w pierwszym kwartale 2017 r., stwierdza, co następuje:

 • Według stanu na koniec pierwszego kwartału 2017 r. istnieje ponad 481 000 aktywnych identyfikatorów LEI zarządzanych przez 30 podmiotów nadających kody LEI. Te kody LEI reprezentują podmioty prawne w 199 obszarach jurysdykcji. Głównym rynkiem pozostają Stany Zjednoczone, w których dotychczas nadano 25 procent wszystkich identyfikatorów LEI.
 • Pięć oraz dziesięć czołowych obszarów jurysdykcji stanowi odpowiednio 56 procent oraz 76 procent aktywnych kodów LEI w Globalnym Systemie LEI.
 • Ogółem kwartalny wskaźnik wzrostu LEI utrzymał się na poziomie 4 procent, wskutek czego roczny wskaźnik wzrostu wynosi 13 procent w Europie i 19 procent w pozostałej części świata. GLEIF prognozuje, że kontynent europejski osiągnie roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 23 procent głównie ze względu na wdrożenie zmienionej dyrektywy UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i rozporządzenia UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR), które jest przewidziane na styczeń 2018 r. GLEIF prognozuje, że do końca 2017 r. liczba aktywnych kodów LEI będzie wynosić 551 000.
 • Średni wskaźnik przedłużania okresu ważności kodów LEI z podziałem na jurysdykcje wynosi 66 procent, przy czym minimalny wskaźnik to 36 procent, a maksymalny – 89 procent. Nieznacznie wzrosła liczba przypadków nieprzedłużania ważności identyfikatorów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Ma to wpływ na ogólną tendencję, biorąc pod uwagę, że ten obszar jurysdykcji stanowi również jedną czwartą aktywnych posiadaczy kodów LEI.
 • GLEIF prognozuje, że za sprawą częstszego wysyłania komunikatów o konieczności przedłużania ważności identyfikatorów we współpracy z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI łączny wskaźnik przedłużania okresu ważności LEI będzie wynosić 75 procent do końca roku.
 • Ranking podmiotów nadających kody LEI z podziałem na zarządzane aktywne kody LEI nie uległ zmianie w pierwszym kwartale 2017 r. Pięć czołowych podmiotów nadających kody LEI reprezentuje różne modele działalności: trzy podmioty zarządzają portfelami LEI reprezentującymi podmioty prawne z ponad 195 obszarów jurysdykcji, natomiast dwa podmioty skupiają się głównie na swoich rynkach krajowych.
 • Obszary jurysdykcji z największymi liczbami kodów LEI wykazują najmniejszą konkurencyjność przy największej koncentracji i na odwrót. Do najbardziej skoncentrowanych rynków zaliczają się kraje Ameryki Północnej; odmienna sytuacja istnieje za to w Norwegii, Słowacji, Portugalii, Irlandii czy Luksemburgu, gdzie podmioty nadające kody LEI mają większą szansę na wprowadzenie swoich usług.
 • Liczba kodów LEI w pełni potwierdzonych przez podmiot nadający LEI znacznie wzrosła od czwartego kwartału 2015 r. (73 procent) i osiągnęła najwyższy poziom od trzeciego kwartału 2016 r. (89 procent). Konwersja na format LEI Common Data File 2.0 powinna przyczynić się do zwiększenia przejrzystości procesu potwierdzania danych referencyjnych przez podmioty nadające LEI w wyniku zmian formatu raportowania, a zwłaszcza wprowadzenia ujednoliconego kodu dla źródła walidacji.

Informacje dodatkowe na temat danych zawartych w raportach biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI

Raporty są sporządzane na podstawie Globalnego Indeksu LEI, który zawiera archiwalne i bieżące dane na temat kodów LEI, włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi w jednym wiarygodnym źródle. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym oferującym jawne, ujednolicone i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Każdy zainteresowany może łatwo przeszukać pulę danych LEI za pomocą internetowej wyszukiwarki opracowanej w tym celu przez GLEIF.

Aktualna sytuacja dotycząca nadawania kodów LEI i potencjału wzrostu LEI: GLEIF we współpracy z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI i organizacjami nadającymi kody LEI zmierza do zwiększenia odsetka firm stosujących LEI, tak aby w przyszłości Globalny Indeks LEI obejmował coraz większą liczbę podmiotów dokonujących globalnych transakcji finansowych i zapewniał pełny ogląd sytuacji. Kwartalne raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI wyszczególniają:

 1. Ogólną liczbę kodów LEI nadanych na całym świecie oraz najnowsze tendencje w tym zakresie.
 2. Obszary jurysdykcji z największą liczbą kodów LEI i wysokimi wskaźnikami nowych nadanych kodów LEI.
 3. Ważne działania podmiotów nadających kody LEI.
 4. Ogólne oczekiwania dotyczące wzrostu LEI w skali rocznej.

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI: Podmioty nadające LEI, zwane również lokalnymi jednostkami operacyjnymi (LOU), umożliwiają rejestrację i odnowienie kodów LEI, a także oferują inne usługi podmiotom prawnym zamierzającym uzyskać kod LEI. Podmioty prawne nie muszą korzystać z usług podmiotów nadających kody LEI z siedzibą główną we własnym kraju, lecz mogą korzystać z usług dowolnego LOU nadającego kody LEI akredytowanego i upoważnionego do walidacji rejestracji LEI w danym(ch) upoważnionym(ch) obszarze(ach) jurysdykcji. Globalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych ma służyć promowaniu konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI na korzyść podmiotów prawnych starających się o uzyskanie LEI. Opłaty za nadanie i utrzymanie LEI zależą w całości od organizacji nadających kody i muszą opierać się na kosztach. Kwartalne raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI wyszczególniają:

 1. Najmniej konkurencyjne rynki z liczbą ponad 1000 nadanych kodów LEI na podstawie liczby podmiotów nadających kody LEI, które świadczą usługi w tym obszarze jurysdykcji.
 2. Najbardziej konkurencyjne rynki z liczbą ponad 1000 nadanych kodów LEI na podstawie liczby podmiotów nadających kody LEI, które świadczą usługi w tym obszarze jurysdykcji.

Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI: Przedłużenie okresu ważności oznacza, że dane referencyjne związane z kodem LEI podlegają corocznej ponownej walidacji dokonywanej przez zarządzający podmiot nadający kod LEI z udziałem podmiotu zewnętrznego. Podmioty prawne, które uzyskały kod LEI, mają obowiązek przedłużać jego ważność na bieżąco. Jest to główna cecha odróżniająca kod LEI od innych identyfikatorów z następujących powodów: – Po pierwsze zasada przedłużania ważności jest niezbędna do zapewnienia dokładności i aktualności danych o podmiocie prawnym przypisanych do LEI. Żaden inny globalny otwarty system identyfikacji podmiotów nie stosuje równie rygorystycznego procesu regularnej weryfikacji danych. Po drugie użytkownicy danych wiedzą, czy informacje dotyczące określonego LEI zostały niedawno poddane ponownej walidacji, czy nie. Globalny System LEI wyróżnia się całkowitą przejrzystością terminów ostatnich weryfikacji danych. Jeśli podmiot prawny nie przedłuży ważności i nie potwierdzi ponownie rejestracji swojego kodu LEI do „najbliższego terminu przedłużenia ważności” określonego w danych referencyjnych jego kodu LEI, wówczas status rejestracji tego kodu LEI zostanie zmieniony z „nadanego” na „nieważny”. Kwartalne raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI wyszczególniają:

 1. Ogólną liczbę kodów LEI z prawidłowo przedłużonym terminem ważności w zestawieniu z ogólną liczbą kodów LEI nadanych na całym świecie.
 2. Obszary jurysdykcji z liczbą ponad 1000 nadanych kodów LEI zawierające najwyższe wskaźniki przedłużenia ważności.
 3. Obszary jurysdykcji z najwyższymi wskaźnikami kodów LEI, które utraciły ważność.

Potwierdzenie danych referencyjnych: Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalna nazwa podmiotu prawnego oraz adres jego siedziby, określane są jako dane poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. Format LEI-Common Data File definiuje sposób raportowania własnych kodów LEI i danych referencyjnych Poziomu 1 przez podmioty nadające LEI. Format CDF określa pole „ValidationSources”. Jeśli wartość zawarta w tym polu w publicznie dostępnej ewidencji danych LEI brzmi: „Całkowicie potwierdzony kod LEI”, oznacza to, że: Na podstawie procedur walidacji stosowanych przez podmiot nadający kody LEI odpowiedzialny za zarządzanie tą ewidencją LEI w wiarygodnych źródłach publikacji znajduje się wystarczająco dużo informacji potwierdzających informacje dostarczone do ewidencji przez dany podmiot prawny. Kwartalne raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI wyszczególniają:

 1. Procent łącznej liczby nadanych kodów LEI, które zostały całkowicie potwierdzone przez podmioty nadające LEI.

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej”, który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Jakość danych, Zarządzanie danymi, Wygasły LEI, Przedłużenie ważności LEI