Prasa i media Blog GLEIF

Przypomnienie: Nieuzyskanie LEI (przez firmę lub jej klienta) uniemożliwi firmom spełnianie wymagań w zakresie sprawozdawczości określonych w Rozporządzeniu w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR), jakie obowiązują od stycznia 2018 r.

Funkcja agenta rejestracji wprowadzona przez GLEIF umożliwia firmom udzielanie klientom pomocy w dostępie do sieci podmiotów nadających identyfikator podmiotu prawnego (LEI).


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2017-04-06
  • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_1-750x250

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ponownie zachęca uczestników rynku, którzy będą zobowiązani do przestrzegania zmienionej Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR), do jak najszybszego uzyskania LEI. Nieuzyskanie LEI (przez firmę lub jej klienta) we wskazanym terminie uniemożliwi firmom i ich klientom spełnianie wymagań w zakresie sprawozdawczości, jakie obowiązują w UE od 3 stycznia 2018 r. Aby usprawnić wydawanie LEI, GLEIF wprowadziła funkcję agenta rejestracji, która umożliwia organizacjom udzielanie klientom pomocy w dostępie do sieci podmiotów nadających LEI.

Dyrektywa MiFID II i rozporządzenie MiFIR, które obejmują systemy obrotu, firmy inwestycyjne i pośredników, wejdą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. Akty wykonawcze dotyczące MiFID II/MiFIR wymagają, aby liczne podmioty, które dotychczas nie były objęte tym wymogiem, uzyskały LEI. W odniesieniu do zgłaszania transakcji zgodnie z MiFIR Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wyjaśnił, że firmy inwestycyjne powinny otrzymać LEI od swoich klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem zgłoszenia dotyczącym transakcji prowadzonych w imieniu tych klientów.

Funkcja agenta rejestracji wprowadzona przez GLEIF pomaga firmom inwestycyjnym, np. większym bankom, maklerom, towarzystwom ubezpieczeniowym i spółkom wielonarodowym, spełniać ogólne wymagania w zakresie sprawozdawczości. Rola agenta rejestracji w Globalnym Systemie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych jest bezpośrednio powiązana z podmiotem nadającym kody LEI. Podmioty nadające kody LEI – nazywane także lokalnymi jednostkami operacyjnymi lub LOU – świadczą usługi w zakresie uzyskania i odnowienia rejestracji oraz występują w roli głównego pośrednika dla podmiotów prawnych pragnących uzyskać kod LEI. Agent rejestracji może zdecydować się na partnerstwo z jednym lub więcej podmiotami nadającymi kody LEI, aby zagwarantować, że potrzeby jego klientów w zakresie usług LEI zostaną zaspokojone. Podmioty nadające LEI są gotowe do udzielania pomocy podmiotom prawnym w uzyskaniu kodów LEI, a także do współpracy z firmami zainteresowanymi występowaniem w charakterze agenta rejestracji.

Nie możemy jednak zagwarantować, że identyfikatory LEI zostaną wydane w odpowiednim terminie dla mających wejść w życie dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MiFIR, jeśli rejestracja zostanie dokonana dopiero w czwartym kwartale 2017 r.

Ewentualne zadania wykonywane przez agenta rejestracji obejmują:

  • publikowanie na swojej witrynie internetowej informacji, które pomogą podmiotom prawnym w składaniu wniosków o nadanie LEI do właściwych podmiotów,
  • obsługę komunikacji z podmiotami prawnymi,
  • przetwarzanie i odbiór zabezpieczonych płatności za nadanie lub odnowienie LEI,
  • usługi zbierania lub gromadzenia danych z wiarygodnych źródeł informacji (dane referencyjne dostarczane przez podmiot prawny wnioskujący o nadanie kodu LEI muszą zostać zweryfikowane na podstawie wiarygodnego lokalnego źródła informacji – np. krajowego rejestru podmiotów gospodarczych – po czym dopiero może nastąpić nadanie kodu LEI zgodnie z normą LEI),
  • walidację danych referencyjnych podmiotu prawnego dostarczonych przez podmiot prawny chcący uzyskać kod LEI.

Ewentualne zadania wykonywane przez podmiot nadający LEI obejmują:

  • nadanie LEI zgodnie z normą ISO 17442:2012 wraz z odnoszącymi się do danego podmiotu danymi referencyjnymi podmiotu prawnego (LE-RD),
  • przesłanie do GLEIF nowego kodu LEI oraz wszystkich LE-RD,
  • przeglądanie i odpowiadanie na zastrzeżenia dotyczące LEI lub LE-RD zgłaszane przez GLEIF. (Scentralizowana funkcja zgłaszania zastrzeżeń udostępniona przez GLEIF umożliwia zgłaszanie wniosku o aktualizację danych identyfikatora podmiotu prawnego LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom. Więcej informacji można znaleźć w części „Powiązane tematy” poniżej.)

Agenci rejestracji nie są odpowiedzialni za nadawanie LEI ani nie mają dostępu do edycji danych LEI.

Obowiązki podmiotów nadających LEI zostały określone w całości w umowie o poziomie świadczonych usług, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy Master Agreement (patrz „powiązane linki” poniżej). Master Agreement jest ramową umową określającą relacje pomiędzy GLEIF a organizacjami nadającymi LEI. Podmioty nadające LEI pozostają całkowicie odpowiedzialne wobec GLEIF za wypełnianie swoich obowiązków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat agentów rejestracji, prosimy o kontakt: RegistrationAgent@gleif.org.

Zgodność z MiFIR wymaga od firm inwestycyjnych posiadania własnych, terminowo przedłużanych LEI.

Jak już wcześniej zostało zgłoszone, ESMA potwierdził także, że zgodność z MiFIR wymaga od firm inwestycyjnych posiadania własnych, terminowo przedłużanych LEI. To oznacza, że dane referencyjne, tj. publicznie dostępne informacje o podmiotach prawnych identyfikowanych za pomocą LEI, podlegają corocznej ponownej walidacji przez podmiot nadający kody LEI, zarządzający identyfikatorem danego podmiotu prawnego, we współpracy z podmiotem zewnętrznym. W związku z tym firma inwestycyjna powinna zadbać o przedłużenie ważności swojego LEI do określonego dnia w swojej ewidencji LEI.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Wymogi polityki, Zasady zarządzania, Regulacje, Zgodność, MiFID II / MiFIR, Agent rejestracji