Prasa i media Blog GLEIF

Plan transformacji płatności: FSB uważa unikalne identyfikatory za istotny element rozszerzonych płatności transgranicznych

Clare Rowley z zadowoleniem przyjmuje plan działania FSB dotyczący usprawnienia płatności transgranicznych, w którym zobowiązano się do przeprowadzenia konsultacji z GLEIF i innymi zainteresowanymi stronami w sprawie globalnego unikalnego identyfikatora oraz przedstawiono zobowiązanie FSB do dokonania przeglądu możliwości zwiększenia liczby identyfikatorów LEI


Autor: Clare Rowley

  • Data: 2021-02-18
  • Odsłon:

website-blog-fsb-cross-border-payments-750x422

W coraz bardziej zdigitalizowanym świecie celem G20 jest usprawnienie płatności transgranicznych. Oczekuje się, że dzięki szybszym, tańszym, bardziej przejrzystym i powszechnym transgranicznym usługom płatniczym wzrost gospodarczy, handel międzynarodowy i integracja finansowa będą się rozwijać i przynosić korzyści obywatelom i gospodarkom na całym świecie. Gospodarcze implikacje obecnej globalnej pandemii tylko umacniają argumenty przemawiające za tym, aby stało się to jak najwcześniej.

Aby przyspieszyć osiągnięcie tego ogólnoświatowego celu, Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała w październiku plan działania na etapie 3, dotyczący usprawnienia płatności transgranicznych. Dokument ten został opracowany przy współpracy z Komitetem ds. Płatności i Infrastruktury Rynku (CPMI) oraz innymi odpowiednimi podmiotami międzynarodowymi. Opiera się on na sprawozdaniu FSB z etapu 1, określającym wyzwania i trudności w płatnościach transgranicznych, które przyczyniają się do ich powstawania, oraz na sprawozdaniu CPMI z etapu 2, opisującym niezbędne elementy reakcji w formie zestawu 19 elementów składowych.

W swojej publikacji FSB wymienia kilka kluczowych obszarów, które wymagają globalnej koordynacji i działań w celu sprostania tym wyzwaniom. Te obszary tematyczne, których celem jest wzmocnienie istniejącego ekosystemu płatniczego, a także uwzględnienie nowo powstających infrastruktur i rozwiązań w zakresie płatności, zostały przyporządkowane za pomocą elementów składowych do powiązanych z nimi działań i orientacyjnych harmonogramów, uzgodnionych przez organy członkowskie Rady Stabilności Finansowej, podmioty ustanawiające standardy i organizacje międzynarodowe. Takie podejście zapewnia plan na wysokim poziomie, który wyznacza ambitne, ale osiągalne cele.

Płatności są centralnym elementem cyfryzacji, dlatego też Komisja Europejska, w ramach pakietu rozwiązań dotyczących finansów cyfrowych, opracowała strategię płatności detalicznych. Główny filar tej strategii stanowią płatności międzynarodowe, a my zgadzamy się z wytycznymi G20, w szczególności w odniesieniu do globalnych zasad zarządzania. Pełna uwaga zostanie poświęcona kodom LEI, ponieważ stanowią one ważne i sprawdzone narzędzie, które może być wykorzystane do zmniejszenia kosztów związanych z płatnościami transgranicznymi. – Ceu Pereira, kierownik zespołu ds. płatności detalicznych w Komisji Europejskiej

Globalne unikalne identyfikatory: element płatności transgranicznych

Szczególnie istotne dla GLEIF jest wskazanie „ustanowienia unikalnych identyfikatorów w rejestrach pełnomocników” jako kluczowego elementu w planie działania FSB na rzecz usprawnienia płatności transgranicznych. Ten element jest powiązany z następującym obszarem tematycznym: podniesienie jakości danych i bezpośrednie przetwarzanie poprzez udoskonalenie praktyk rynkowych i dotyczących danych.

W ramach ustalonej strategii działania FSB i GLEIF zobowiązują się do pracy w porozumieniu z CPMI, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym, Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną i innymi zainteresowanymi stronami, aby: „zbadać zakres i przeszkody dotyczące opracowania globalnego unikalnego identyfikatora (UI) dla płatności transgranicznych i potencjalnie innych transakcji finansowych, który uwzględnia istniejące identyfikatory, w tym kody LEI dla podmiotów prawnych… Przegląd obejmie też:

  • rozważenie mechanizmów dopasowywania unikalnych identyfikatorów do informacji o płatnościach, takich jak wizowy rejestr pełnomocników,
  • uwzględnienie prac odpowiednich organów ustanawiających standardy, w tym FATF [Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy], dotyczących kwestii technicznych, zarządzania lub polityki,
  • oraz analizę tego, jak należy mapować istniejące identyfikatory”.

Ta współpraca ma trwać od października 2020 roku do grudnia 2021 roku i GLEIF chętnie przyjmuje możliwość zaangażowania się w nią.
Ponadto w ramach kolejnego działania związanego z tym samym elementem „Ustanowienie unikalnych identyfikatorów…” GLEIF będzie ściśle współpracować z FSB, Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI-ROC) oraz organami krajowymi w celu zbadania możliwości usprawnienia procesu przyjmowania LEI. Prace te będą trwały od czerwca 2021 roku do czerwca 2022 roku.

Z perspektywy GLEIF niezwykle zachęcający jest fakt, że plan działania FSB na rzecz usprawnienia płatności transgranicznych w sposób krystalicznie czysty łączy identyfikację podmiotów prawnych z dobrze funkcjonującym globalnym ekosystemem płatniczym. Brak systemu, który jednoznacznie identyfikowałby kontrahentów w przypadku każdego rodzaju transakcji, czy to transgranicznej, czy innej, zasadniczo ogranicza przejrzystość, bezpieczeństwo płatności i możliwość śledzenia oszustw. Wysiłki FSB zmierzające do zdefiniowania znormalizowanego globalnego identyfikatora podmiotu, który umożliwi weryfikację tożsamości ponad granicami międzynarodowymi, należy jak najbardziej docenić. Takie posunięcie może zwiększyć zaufanie do handlu światowego, co zaowocuje znaczącymi możliwościami handlowymi i gospodarczymi.

Czy można wykorzystać kody LEI?

Przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość przejrzystego identyfikowania kontrahentów podczas dokonywania i przetwarzania płatności. Stanowi to wyzwanie, gdy mamy do czynienia z podmiotami prawnymi w różnych jurysdykcjach. Procesy płatności Airbus i KYC („poznaj swojego klienta”) mogłyby zostać ułatwione, gdyby można było jednoznacznie zidentyfikować podmioty uczestniczące w transakcji oraz ich ostatecznych beneficjentów. Wykorzystanie identyfikatorów LEI w płatnościach transgranicznych przyniosłoby znaczące korzyści przedsiębiorstwom na całym świecie. – Dr Franz Kaiser, dyrektor Departamentu Sprawozdawczości Skarbowej, FTR w Airbus

Kolejne zapewnienie płynie ze zobowiązania FSB do rozważenia identyfikatorów LEI w kontekście tej inicjatywy. Wytyczne jasno określają, że należy zbadać rolę, jaką identyfikatory LEI mogą odgrywać w identyfikacji podmiotów prawnych w ramach płatności transgranicznych. Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest powszechne porozumienie w sprawie unikalnego identyfikatora. I w tym tkwi kluczowa siła LEI; decyzje dotyczące wspólnych zasad zarządzania płatnościami są często kształtowane przez uzgodnienia podejmowane w gronie dużych i zróżnicowanych grup interesariuszy – a identyfikatory LEI są spuścizną takiego globalnego porozumienia. Biorąc pod uwagę, że identyfikatory LEI zostały opracowane w celu zapewnienia przejrzystości na rynku instrumentów pochodnych po kryzysie finansowym z 2008 roku, wydaje się, że naturalną ewolucją ich celu jest odegranie kluczowej roli w zapewnieniu przejrzystości w płatnościach globalnych. Jest to bardzo istotna propozycja, która stanowi natychmiastowe rozwiązanie dla globalnej identyfikacji podmiotów prawnych. Pozostaje to w ostrym kontraście do pytania o to, jak zaspokoić potrzebę stworzenia globalnego, unikalnego identyfikatora dla osób fizycznych. W takim wypadku natychmiastowe rozwiązanie nie jest wcale tak oczywiste.

Ponieważ FSB dąży do stworzenia solidnych podstaw dla przyszłościowego globalnego ekosystemu płatniczego, pragnę potwierdzić, że GLEIF będzie z zaangażowaniem odgrywać istotną i opartą na współpracy rolę w transformacji globalnego środowiska płatniczego. Z niecierpliwością czekamy na możliwość odegrania naszej roli poprzez zaangażowanie w konsultacje Rady Stabilności Finansowej (FSB), w miarę postępów i celowego przyczyniania się do poprawy jakości usług płatności transgranicznych.

Oprócz szerszych korzyści dla stabilności finansowej identyfikatory LEI mogą pomóc we wzmocnieniu ekosystemu płatności. Wsparcie takie może obejmować zarówno wzmocnioną kontrolę pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, jak i skuteczniejsze wewnętrzne uzgadnianie płatności. Biorąc pod uwagę jego znaczenie dla płatności oraz jako cennego narzędzia w gospodarce coraz bardziej opartej na danych, Bank Anglii wprowadzi identyfikator LEI do komunikatów płatniczych CHAPS ISO 20022. Nastąpi to w lutym 2023 roku na zasadzie „wysyłania opcjonalnego”. Od wiosny 2024 roku identyfikatory LEI będą obowiązkowe w przypadku przesyłania płatności między dwoma instytucjami finansowymi. Mam nadzieję, że z czasem, gdy przyjmowanie identyfikatorów LEI stanie się bardziej powszechne, będziemy mogli wprowadzić je do większego zakresu płatności. Osiągnięcie tego umożliwi lepszy postęp. – Victoria Cleland, dyrektor wykonawczy ds. bankowości, płatności i innowacji, Bank Anglii

Instytucje finansowe w całej Europie muszą posługiwać się tym samym językiem technicznym, aby sprawnie i bezpiecznie przetwarzać płatności. Płatności EPC SEPA oraz schematy związane z płatnościami opierają się zatem na globalnych otwartych zasadach zarządzania, co ma na celu zapewnienie, że wszystkie zainteresowane strony wymieniają się danymi, które są powszechnie rozumiane w całej Europie. W związku z tym EPC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Globalny System LEI rozwija się i wspiera przedsiębiorstwa, i pragnie przyjąć LEI w nowym schemacie SEPA Request-to-Pay (SRTP) jako opcję identyfikacji dostawców usług RTP (SPs). – Javier Santamaria, przewodniczący Europejskiej Rady ds. Płatności oraz członek zarządu GLEIF

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Clare Rowley jest dyrektorem ds. operacji biznesowych w Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Przed rozpoczęciem współpracy z GLEIF pani Rowley pracowała w Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów w Stanach Zjednoczonych, gdzie kierowała inicjatywami technologicznymi usprawniającymi programy naprawcze banków i wniosła wkład w badania nad kredytami hipotecznymi wysokiego ryzyka. Clare Rowley jest posiadaczką tytułu CFA® i ma tytuł magistra w zakresie analiz prognostycznych z Uniwersytetu Northwestern.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania, Przypadek biznesowy LEI, Otwarte dane, Zasady zarządzania, Komitet Nadzoru Regulacyjnego (ROC)