Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za trzeci kwartał 2017 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2017-11-14
  • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_6-750x250

W listopadzie 2017 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała trzeci raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzenie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać najnowszy „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za trzeci kwartał 2017 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w trzecim raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

blog-image-q3-business-report-750x481

Opublikowany w listopadzie 2017 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w trzecim kwartale 2017 r. Przedstawia on:

Aktualna sytuacja dotycząca nadawania kodów LEI i potencjału wzrostu LEI

W trzecim kwartale 2017 r. liczba nowo wydanych kodów LEI wzrosła o 17,3% w krajach Unii Europejskiej (UE) oraz o 12,7% na całym świecie; tym samym łączna liczba aktywnych kodów wynosi obecnie 565 700. Oznacza to największy wzrost liczby wydanych kodów LEI w jednym kwartale od pierwszego kwartału 2014 r. Wzrost ten był szczególnie znaczący w kilku krajach UE, ze Zjednoczonym Królestwem i Niemcami na czele. Duży wzrost liczby nowo wydanych kodów LEI przypisujemy głównie temu, że zainteresowani uczestnicy rynków starali się osiągnąć zgodność z mającą wejść w życie zweryfikowaną unijną dyrektywą (MiFID) i rozporządzeniem (MiFIR) w sprawie rynków instrumentów finansowych. Nieuzyskanie LEI (przez firmę lub jej klienta) do 3 stycznia 2018 r. uniemożliwi firmom spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości, jakie będą obowiązywać w UE. GLEIF przypomina uczestnikom rynków, że w wielu przypadkach dotyczyć to będzie także podmiotów działających poza UE. Każdy podmiot objęty dyrektywą, który jeszcze nie posiada kodu LEI, musi go niezwłocznie uzyskać. Nie możemy jednak zagwarantować, że identyfikatory LEI zostaną wydane w odpowiednim terminie dla mających wejść w życie dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MiFIR, jeśli rejestracja zostanie odłożona na później.

Poza Europą i rynkami zależnymi od krajów europejskich najwyższy wskaźnik wzrostu udało się uzyskać w Hongkongu (19%).

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport kwartalny określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki krajów, w których wydano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danym kraju. W trzecim kwartale konkurencja zmniejszyła się w Zjednoczonym Królestwie, Finlandii i Holandii. Znajdujące się w tych krajach czołowe podmioty nadające kody LEI, których udział w rynku w poprzednim kwartale wynosił około 75%, jeszcze bardziej zwiększyły swój udział w rynku. Jednak w kilku innych krajach swój udział w rynku zwiększyły podmioty nadające kody LEI, które obecnie zajmują drugie miejsce za podmiotem nadającym kody LEI posiadającym największy portfel kodów LEI.

Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

Wskaźnik przedłużania okresu ważności w UE utrzymał się na stabilnym poziomie 69%. Jednak w krajach nienależących do UE wskaźnik przedłużania okresu ważności zmniejszył się jeszcze bardziej, do 49,8% (w poprzednim kwartale wynosił 52,3%). Dotyczy to tylko krajów, w których na koniec poprzedniego kwartału łączna liczba nadanych kodów LEI wynosiła co najmniej 1000. Jeśli chodzi o wskaźnik przedłużania okresu ważności w krajach nienależących do UE, należy pamiętać, że zależy on w dużym stopniu od wskaźnika przedłużania okresu ważności w Stanach Zjednoczonych. Liczba kodów LEI nadanych podmiotom prawnym w tym kraju stanowi około dwóch trzecich populacji LEI w krajach nienależących do UE. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik przedłużania okresu ważności spadł do 43% w okresie sprawozdawczym, co stanowi najniższy wynik w historii.

GLEIF przypomina, że Rada Stabilności Finansowej, główny inicjator LEI i założyciel GLEIF, podkreśliła, że wprowadzenie kodów LEI powinno zapewnić „wyższą jakość i dokładność ogólnych danych finansowych”. Globalny System LEI będzie spełniać powyższe oczekiwania pod warunkiem dostępności wiarygodnych i otwartych danych regularnie poddawanych ponownej walidacji.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększania puli danych referencyjnych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Do końca trzeciego kwartału 2017 r. informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących przekazało 147 000 podmiotów rejestrujących LEI, reprezentujących 26% łącznej populacji LEI (w poprzednim kwartale – 11%). 46% informacji o bezpośrednich podmiotach dominujących zgłoszonych w trzecim kwartale zostało całkowicie potwierdzone. Informacje o podmiotach dominujących dla całej populacji LEI mają być dostępne w pierwszej połowie 2018 r., tzn. pod koniec rocznego cyklu przedłużania ważności kodu po dacie rozpoczęcia zbierania danych Poziomu 2.

Informacje dodatkowe na temat raportów biznesowych dot. Globalnego Systemu LEI

Raporty są sporządzane na podstawie Globalnego Indeksu LEI, który zawiera archiwalne i bieżące dane na temat kodów LEI, włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, w jednym wiarygodnym źródle. Dane te dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych, z możliwością ujęcia każdego podmiotu zaangażowanego w transakcje finansowe na całym świecie. Każdy zainteresowany może łatwo przeszukać pulę danych LEI za pomocą internetowej wyszukiwarki LEI opracowanej w tym celu przez GLEIF.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Jakość danych, Zarządzanie danymi, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami), Wygasły LEI, Przedłużenie ważności LEI