Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za trzeci kwartał 2018 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-11-06
  • Odsłon:

people-1-750x250

W listopadzie 2018 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzanie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za trzeci kwartał 2018 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2018-11-06_quarterly_business_report-750x503

Opublikowany w listopadzie 2018 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w trzecim kwartale 2018 r. Przedstawia on:

Aktualna sytuacja dotycząca nadawania kodów LEI i potencjału wzrostu LEI

Na koniec trzeciego kwartału 2018 r. łączna populacja LEI przekroczyła 1,2 miliona. W trzecim kwartale 2018 r. wydano około 56 800 kodów LEI, podczas gdy w drugim kwartale było ich 71 300. To oznacza kwartalne tempo wzrostu w wysokości 4,8% w trzecim kwartale (drugi kwartał: 6,3%).

Okres szczytowy w liczbie nadawanych kodów LEI zaobserwowano pod koniec 2017 r., kiedy uczestnicy rynku przygotowywali się, by spełniać wymagania w zakresie identyfikatorów podmiotów prawnych nałożone przez zmienioną dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) i rozporządzenie (MiFIR), które weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Od tamtej pory średnia miesięczna liczba ustabilizowała się na poziomie ok. 20 000 kodów LEI w 2018 r. To mniej więcej dwa razy więcej niż liczba nowych kodów LEI nadawanych miesięcznie w okresie przed wprowadzeniem MiFID II / MiFIR.

Jest to trzeci kwartał z rzędu, kiedy na poziomie kraju największy przyrost kodów LEI odnotowano w Indiach (52,3%), Meksyku (36,5%) i Australii (22%). Wzrost populacji LEI w tych krajach wynika głównie z działań regulacyjnych nakazujących korzystanie z kodów LEI.

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki krajów, w których wydano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danym kraju. W trzecim kwartale 2018 r. Włochy, Hiszpania, Holandia, Stany Zjednoczone i Finlandia pozostawały wśród pięciu najmniej konkurencyjnych rynków, w kolejności malejącej. Rumunia, Litwa, Portugalia, Bułgaria i Malta były wśród pięciu najbardziej konkurencyjnych rynków, w kolejności malejącej.

Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

W trzecim kwartale 2018 r. ogólny odsetek odnowień rejestracji wynoszący 69,1% pozostał zasadniczo bez zmian w porównaniu z poprzednimi dwoma kwartałami. (Dotyczy to również krajów, w których na koniec poprzedniego kwartału łączna liczba nadanych kodów LEI wynosiła co najmniej 1000). Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. 81,8% wszystkich kodów LEI było aktualnych. Odsetek odnowień rejestracji zarówno w UE (70%), jak i w krajach poza jej obszarem (52,3%) pozostał na stałym poziomie.

W okresie sprawozdawczym te pięć krajów wykazało najwyższe wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI: Japonia (90,4%), Finlandia (89,5%), Indie (87,6%), Liechtenstein (87%) i Norwegia (82,7%).

Potwierdzenie danych referencyjnych Poziomu 1

Informacje z wizytówek dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. Dane Poziomu 1 uważa się za w pełni potwierdzone, jeśli na podstawie procedur walidacji stosowanych przez podmiot nadający kody LEI w wiarygodnych publicznych źródłach znajduje się wystarczająco dużo informacji potwierdzających informacje dostarczone do ewidencji przez dany podmiot prawny. W przeciwnym razie informacje z wizytówki dostępne w ewidencji LEI są klasyfikowane jako „wyłącznie dostarczone przez podmiot”.

W drugim kwartale 2018 r. odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 w całej populacji LEI spadł z 84,6% do 76,1%. Ta zmiana wynika z faktu, że największy podmiot nadający LEI, Business Entity Data B.V., niespodziewanie zmienił status znacznej liczby zarządzanych przez siebie historycznych kodów LEI z „w pełni potwierdzony” na „wyłącznie dostarczony przez podmiot”. Business Entity Data B.V. zarządza obecnie około 32% całej populacji LEI.

W szczególności, w drugim kwartale 2018 r., odsetek w pełni potwierdzonych danych referencyjnych Poziomu 1 dla LEI zarządzanych przez Business Entity Data B.V. spadł wyraźnie z 84,5% do 59,1%, co wpłynęło w opisany sposób na wynik ogólny dla tego miernika. Ten problem powinien zostać rozwiązany do końca 2018 r.

Gdy oczekujemy na rozwiązanie tej sprawy przez ten podmiot nadający LEI, 76,6% danych referencyjnych Poziomu 1 w całej puli danych LEI zostało zidentyfikowanych jako w pełni potwierdzone w trzecim kwartale 2018 r.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

W drugim kwartale 2018 r. dostępne dane statystyczne wykazały, że około 1,1 miliona podmiotów rejestrujących LEI, co stanowi 93% całkowitej populacji LEI, dostarczyło informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących. Jednak później Business Entity Data B.V. poinformował, że błędnie wskazał, iż dla 100 000 kodów LEI dostarczono informacje na temat podmiotów dominujących w tym kwartale.

Na podstawie skorygowanych informacji dostarczonych przez Business Entity Data B.V., na koniec trzeciego kwartału 2018 r. 1 081 323 podmioty rejestrujące LEI, co odpowiada 86% całkowitej populacji LEI, przekazały informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących.

Ogólny odsetek podmiotów prawnych, które zgłosiły przeszkody prawne uniemożliwiające im dostarczenie lub publikowanie informacji o podmiotach dominujących (wyłączenie zgłaszania), znacznie wzrósł, z 4% do 19% w drugim kwartale. Było to spowodowane zmianą w sprawozdawczości Business Entity Data B.V. W trzecim kwartale 2018 r. Business Entity Data B.V. zgłosił, że 30,2% zarządzanych przez niego kodów LEI zrezygnowało z przekazywania informacji o podmiotach dominujących. W związku z raportami uzyskanymi od tego jednego podmiotu nadającego LEI statystyki dla całej populacji LEI wskazują, że 10% podmiotów prawnych powołuje się na przeszkody prawne, które uniemożliwiają im przekazanie lub publikację informacji na temat podmiotu dominującego.

Należy jednak zaznaczyć, że odsetek podmiotów wyłączających zgłaszanie informacji na temat podmiotów dominujących dla populacji LEI bez uwzględnienia zasobów Business Entity Data B.V. spada jedynie do 2,5%.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI” (Background Information on Global LEI System Business Report), w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć.

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Wygasły LEI, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Przedłużenie ważności LEI, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)