Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF publikuje sprawozdanie roczne za rok 2016

Sprawozdanie to zawiera omówienie postępu osiągniętego w 2016 r. i podkreśla przyszłe priorytety strategiczne.


Autor: Gerard Hartsink

  • Data: 2017-05-15
  • Odsłon:

gleif-logo-646x215

W maju 2017 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała trzecie sprawozdanie roczne (patrz „powiązane linki” poniżej) zawierające omówienie prac GLEIF, oświadczenia o sytuacji finansowej, a także raport niezależnego rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

W 2016 r. GLEIF uzyskała roczny przychód w wysokości 6,5 miliona USD, a nadwyżka netto wyniosła 14,7 tysiąca USD, co powiększa wysokość nadwyżki zatrzymanej GLEIF. Ten wynik finansowy jest zgodny z celami GLEIF jako organizacji niedochodowej. Opłaty za nadanie i utrzymanie LEI zależą w całości od organizacji nadających kody i muszą opierać się na kosztach. GLEIF otrzymuje obecnie od podmiotów nadających LEI 19 USD za każdy nadany lub przedłużony identyfikator. Opłata za LEI została utrzymana na poziomie 19 USD w zatwierdzonym budżecie na rok 2017.

Odnotowano dalszy wzrost zarówno udziału podmiotów nadających kody LEI w Globalnym Systemie LEI, jak i liczby kodów LEI przyjętych przez użytkowników. Pod koniec 2016 r. wskaźnik wzrostu pod względem liczby przyjętych kodów LEI wynosił 17%, a liczba zarejestrowanych kodów LEI na całym świecie wynosiła 479 000. W zeszłym roku można było odnotować tendencję do zróżnicowania kodów LEI nadawanych na całym świecie.

Dialog z partnerami w Globalnym Systemie LEI i interesariuszami

Zaangażowanie się w intensywny dialog z partnerami w Globalnym Systemie LEI odegrało kluczową rolę w przyspieszeniu realizacji priorytetowych projektów dla GLEIF. Zarząd GLEIF odbywał regularne spotkania z Komitetem Wykonawczym Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), zrzeszającym przedstawicieli organów publicznych z całego świata. Informacje zwrotne uzyskane od Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) i podmiotów nadających LEI przyczyniły się do dalszej optymalizacji usług GLEIF.

Oprócz tego GLEIF zwiększyła zaangażowanie u uczestników rynku z wielu różnych sektorów przemysłu. Działania realizowane wspólnie z partnerami obejmowały planowany projekt mapowania LEI do kodów BIC (Business Identifier Code) we współpracy ze SWIFT, a także planowany projekt mapowania LEI do kodów ISIN (International Securities Identification Number) we współpracy ze Stowarzyszeniem Krajowych Agencji Numerujących ANNA. Oba projekty zostały uruchomione w 2016 r. jako pierwsze przykłady usług GLEIF dotyczących zakresu odpowiedzialności podmiotów („kto jest za co odpowiedzialny”).

Dalsze rozszerzenie usług GLEIF

Najnowsze sprawozdanie roczne zawiera również omówienie działań GLEIF oraz postępu osiągniętego w 2016 r., który okazał się kolejnym dynamicznym rokiem: wyniki operacyjne GLEIF utrzymały się na solidnym poziomie, a ponadto Fundacja dodatkowo rozszerzyła swoje usługi na rzecz użytkowników danych LEI. W efekcie LEI pozostaje standardem w biznesie najlepiej dostosowanym do dostarczania otwartych i rzetelnych danych służących do zarządzania identyfikacją podmiotów prawnych.

W 2016 r. GLEIF skupiła się w szczególności na realizacji następujących usług:

  • Akredytacja podmiotów nadających LEI: W ramach swoich zadań jako organ akredytacyjny GLEIF ocenia organizacje pod kątem przydatności do pełnienia funkcji podmiotów nadających LEI. Podmioty nadające LEI świadczą między innymi usługi związane z rejestracją i przedłużeniem ważności LEI, a także działają jako pierwszy kontakt dla podmiotów prawnych chcących uzyskać kod LEI. Akredytacja polega na wnikliwym procesie oceny prowadzonym przez GLEIF. W 2016 r. GLEIF akredytowała trzy organizacje.

  • Zarządzanie jakością danych: Program zarządzania jakością danych wprowadzony przez GLEIF w 2016 r. optymalizuje spójność zestawu danych LEI. Program oparty na jasno zdefiniowanych kryteriach umożliwia monitorowanie, ocenę i dalszą optymalizację jakości zestawu danych LEI. Comiesięczne raporty GLEIF odzwierciedlają bardzo wysoki poziom jakości danych osiągnięty w Globalnym Systemie LEI.

  • Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących: Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. W przyszłości dane LEI będą stopniowo uzupełniane o dane „Poziomu 2”, które odpowiedzą na pytanie o relacje własnościowe pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. W marcu 2016 r. LEI ROC opublikował dokument zasad pt. „Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1”. GLEIF jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i opracowanie norm organizacyjno-technicznych wymaganych przez podmioty nadające LEI w celu zbierania informacji na temat podmiotów dominujących. W grudniu 2016 r. GLEIF i pięć głównych podmiotów nadających LEI skutecznie zakończyło bezprecedensowe przedsięwzięcie mające na celu przetestowanie kompleksowego procesu zbierania i walidacji danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych, którym nadano LEI. (W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększenia liczby danych referencyjnych LEI o dane „Poziomu 2”, które odpowiedzą na pytanie o relacje własnościowe pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.)

Projekty strategiczne i promocja: Ustalanie roli identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) w zarządzaniu identyfikacją

W 2016 r. zarząd GLEIF zatwierdził strategię GLEIF do 2020 r. dla sektora prywatnego. Obejmuje ona pełne pokrycie rynków kapitałowych i pieniężnych, projekty strategiczne na sąsiednich rynkach, projekt badawczy Global LEI System 2.0 (zawierający wskazówki na temat pokonywania wyzwań związanych z programem KYC, czyli „poznaj swojego klienta”) oraz technologię DLT (Distributed Ledger Technology).

Ustalenie roli identyfikatorów LEI w zarządzaniu identyfikacją jest kluczowe dla procesu nadawania LEI w skali globalnej. Zarząd wierzy w zdolność GLEIF do stymulowania innowacji w sektorze prywatnym w sposób odpowiedni do wymagań epoki cyfrowej. Wymagania te są realizowane w coraz większym stopniu zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym dla coraz większej liczby procesów ekosystemu cyfrowego w zakresie relacji pomiędzy rządami (G2G), pomiędzy rządami a przedsiębiorstwami (B2G) oraz pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B). Zarząd oraz LEI ROC doszły do wniosku, że wszyscy członkowie Zarządu oraz członkowie LEI ROC powinni pełnić funkcję ambasadorów promujących znaczenie LEI w swoich obszarach oraz branżach.

Nadzorowanie otoczenia regulacyjnego

Otoczenie regulacyjne jest istotnym czynnikiem stymulującym nadawanie identyfikatorów LEI. Określając wymóg identyfikowania podmiotów za pomocą LEI w ramach stanowienia prawa, organy regulacyjne wzmacniają Globalny System LEI. Zgodnie ze zmienioną dyrektywą UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz rozporządzeniem UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR), które wejdą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r., posiadanie kodu LEI będzie obowiązkowe dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego prowadzonego na terenie UE, np. firm inwestycyjnych, ich klientów i emitentów instrumentów giełdowych, w celu wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych. Władze publiczne w krajach z grupy G20 oraz na innych obszarach mogą uzyskać możliwość wykorzystywania bezpłatnych danych finansowych wysokiej jakości na temat LEI do badań statystycznych oraz jako środka wczesnego ostrzegania w ramach lepszego rozpoznawania zagrożeń systemowych na globalnych rynkach finansowych. Potrzebne będą wspólne uzgodnione działania, aby rozpowszechniać stosowanie identyfikatorów LEI nie tylko w sektorze publicznym, ale i prywatnym i w ten sposób zapewnić, aby stały się one szerokim dobrem publicznym.

Perspektywy na rok 2017

W 2017 r. GLEIF planuje ukończenie procesu certyfikacji dla ponad 20 podmiotów mających uzyskać status organizacji nadającej LEI oraz realizację, w ścisłej współpracy z podmiotami nadającymi LEI, projektu dotyczącego relacji własnościowych pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Oprócz tego GLEIF będzie realizować zatwierdzoną przez Zarząd strategię do roku 2020 dla sektora prywatnego. Zarząd wspiera owocny dialog z partnerami i interesariuszami systemu LEI we wszystkich przyszłych działaniach.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Gerard Hartsink został mianowany przez Radę Stabilności Finansowej na stanowisko prezesa Zarządu GLEIF. Profile Gerarda Hartsinka i wszystkich innych członków Zarządu GLEIF są dostępne na stronie internetowej GLEIF.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania