Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF publikuje codziennie cztery osobne skonsolidowane pliki zawierające rekordy LEI oraz powiązane dane referencyjne określające tożsamości podmiotów oraz relacje własności pomiędzy tymi podmiotami

Skonsolidowane pliki GLEIF, które zawierają informacje o podmiotach prawnych oparte na określonych formatach raportowania, są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej GLEIF


Autor: Stephan Wolf

 • Data: 2017-05-08
 • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_3-750x250

Skonsolidowane pliki GLEIF publikowane codziennie przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) zawierają treść poszczególnych plików opublikowanych przez organizacje nadające identyfikator podmiotu prawnego (LEI) i zawierających wszystkie kody LEI nadane podmiotom prawnym oraz powiązane dane referencyjne LEI. Podmioty nadające LEI, zwane również lokalnymi jednostkami operacyjnymi (LOU), umożliwiają rejestrację i przedłużenie ważności kodów LEI, a także oferują inne usługi podmiotom prawnym zamierzającym uzyskać kod LEI. GLEIF nie modyfikuje oryginalnych plików źródłowych ani nie kontroluje danych.

Informacje z wizytówek służbowych dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. W przyszłości dane LEI będą stopniowo uzupełniane o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Dane te umożliwiają identyfikowanie bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego i odwrotnie, aby umożliwić badanie podmiotów będących własnością poszczególnych spółek.

Kody LEI oraz dane referencyjne podmiotów prawnych zgłaszane są codziennie przez podmioty nadające LEI za pomocą Common Data File (CDF) formats. Skonsolidowane pliki GLEIF, które można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej GLEIF, zawierają szczegółowe informacje o podmiotach prawnych, które uzyskały kod LEI, w odpowiednim formacie CDF. (Dalsze informacje o formatach CDF znajdują się w tym wpisie na blogu w osobnej części poniżej.)

Od 8 czerwca 2015 r. GLEIF publikuje codziennie skonsolidowany plik zawierający dane Poziomu 1 dla całej populacji LEI w wersji 1.0 formatu LEI-CDF. Od 8 maja 2017 r. GLEIF będzie publikować codziennie trzy dodatkowe skonsolidowane pliki, które będą zawierać następujące informacje udostępniane przez podmioty nadające LEI: Dane Poziomu 1 oparte na uaktualnionej wersji 2.1 formatu LEI-CDF; dane na temat powiązań dla podmiotów nadających LEI, których bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają kod LEI, oraz wyjątki zwalniające od raportowania informacji o podmiotach dominujących.

Niniejszy wpis na blogu zawiera przegląd informacji zamieszczanych razem ze skonsolidowanymi plikami GLEIF oraz odpowiednich formatów raportowania. Źródła wspomniane na blogu są dostępne w powiązanych linkach poniżej.

Dane Poziomu 1 dostarczane wraz ze skonsolidowanymi plikami GLEIF

Format LEI-CDF definiuje sposób raportowania własnych kodów LEI i danych referencyjnych Poziomu 1 przez podmioty nadające LEI. Został on pierwotnie opracowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) i udostępniony do użytku dla wszystkich podmiotów nadających LEI w sierpniu 2014 r. Następnie GLEIF przyjęła odpowiedzialność za utrzymywanie tego standardu i dalsze jego opracowywanie.

 • Level 1 LEI-CDF Version 1.0 Concatenated File: GLEIF publikuje Level 1 LEI-CDF Version 1.0 Concatenated File od 8 czerwca 2015 r. Zawiera on dane Poziomu 1, tj. rekordy LEI oraz powiązane dane referencyjne, które informują, kto jest kim, dla całej populacji LEI na podstawie wersji 1.0 formatu LEI-CDF. Jest to wiarygodne źródło danych Poziomu 1.

 • Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File: GLEIF opublikowała pierwszy Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File w dniu 8 maja 2017 r. Zawiera on dane Poziomu 1 oparte na wersji 2.1 formatu LEI-CDF, udostępnione przez podmioty nadające LEI, które uzyskały funkcjonalność wersji 2.1 LEI-CDF. Oznacza to, że: Plik Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File nie obejmuje obecnie całej populacji LEI. Jest on jednak publikowany, aby dać użytkownikom danych LEI możliwość obejrzenia, jak dane Poziomu 1 są zgłaszane w oparciu o wersję 2.1 formatu LEI-CDF.

W następnym etapie GLEIF razem z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI ustala dzień, w którym wszystkie bez wyjątku podmioty nadające LEI muszą dostarczyć dane Poziomu 1 oparte na wersji 2.1 formatu LEI-CDF. Począwszy od tego dnia, tj. gdy plik Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File będzie zawierać informacje dla całej populacji LEI, stanie się wiarygodnym źródłem danych Poziomu 1.

GLEIF będzie jednak nadal udostępniać zarówno wersję 1.0 LEI-CDF Poziomu 1, jak i Level 1 LEI-CDF Version 2.1 Concatenated File w przejściowym okresie jednego roku aż do 1 maja 2018 r. Dzięki temu użytkownicy danych LEI będą mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie procesów i operacji do wersji 2.1 formatu LEI-CDF.

Globalny Indeks LEI zawiera wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Informacje udostępnione wraz z Globalnym Indeksem LEI wciąż opierają się na danych dołączonych do pliku Level 1 LEI-CDF Format Version 1.0 Concatenated File do czasu, aż plik Level 1 LEI-CDF Format Version 2.1 Concatenated File stanie się wiarygodnym źródłem danych Poziomu 1.

Poniższe usługi GLEIF będą na razie wciąż oparte na wersji 1.0 formatu LEI-CDF:

 • Program zarządzania jakością danych GLEIF.
 • Wyszukiwarka LEI.
 • Zastrzeżenie do danych LEI.

Będziemy przekazywać we właściwym czasie informacje o dostosowaniu tych usług do wersji 2.1 formatu LEI-CDF.

Dane Poziomu 2 dostarczane wraz ze skonsolidowanymi plikami GLEIF

W marcu 2016 r. Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), reprezentujący organy publiczne z całego świata, opublikował dokument zasad pt. ‘Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1’ (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1) (patrz powiązane linki poniżej). Ujmuje on zasady regulujące proces gromadzenia, walidacji i publikacji danych Poziomu 2 w Globalnym Systemie LEI. W grudniu 2016 r. GLEIF i pięć głównych podmiotów nadających LEI skutecznie zakończyło bezprecedensowe przedsięwzięcie mające na celu przetestowanie kompleksowego procesu gromadzenia i walidacji danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych, którym nadano LEI. W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększenia liczby danych referencyjnych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.

GLEIF udostępnia teraz dwa skonsolidowane pliki zawierające informacje dotyczące danych Poziomu 2:

 • Level 2 Relationship Record (RR) CDF Concatenated File: GLEIF opublikowała pierwszy Level 2 RR-CDF Concatenated File w dniu 8 maja 2017 r. W szczególności podmioty prawne, które posiadają lub uzyskały LEI, będą przesyłać sprawozdania finansowe zarówno swojemu „bezpośredniemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”, jak i swojemu „ostatecznemu podmiotowi dominującemu przygotowującemu skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Plik Level 2 RR-CDF Concatenated File zawiera dane Poziomu 2 oparte na formacie RR-CDF umożliwiające identyfikację bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego, którego bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają kod LEI. Warto zauważyć, że informacje zawarte w Level 2 RR-CDF Concatenated File nie obejmują jeszcze całej populacji LEI z następującego powodu: Gromadzenie i walidacja danych Poziomu 2 przez podmioty nadające LEI dla identyfikatorów LEI, które już istniały przed majem 2017 r., ma miejsce wraz z corocznym przedłużaniem ważności LEI. Przedłużenie ważności oznacza, że dane referencyjne związane z kodem LEI podlegają corocznej ponownej walidacji dokonywanej przez zarządzający podmiot nadający kod LEI z udziałem podmiotu zewnętrznego. Dane Poziomu 2 dla całej populacji LEI mają być dostępne w pierwszej połowie 2018 r., tzn. pod koniec rocznego cyklu przedłużania ważności kodu, po dacie rozpoczęcia zbierania danych Poziomu 2.

 • Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File: GLEIF opublikowała pierwszy plik Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File oparty na formacie Reporting Exceptions w dniu 8 maja 2017 r. Wyjątki dotyczą następujących sytuacji: Podmiot rejestrujący LEI nie posiada podmiotu dominującego; zależny podmiot prawny decyduje się nie składać raportu z wyjątkowych powodów; bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące podmiotu rejestrującego LEI nie posiadają LEI. Podobnie jak w przypadku pliku Level 2 RR-CDF Concatenated File treść pliku Level 2 Reporting Exceptions Concatenated File będzie stopniowo rozbudowywana i powinna być gotowa w pierwszej połowie 2018 r., gdyż podmioty nadające LEI gromadzą informacje Poziomu 2 dla kodów LEI, które zostały wydane przed majem 2017 r., w rocznym cyklu przedłużania ważności.

Kryzys finansowy, który miał miejsce w 2008 r., jak i niedawny wyciek danych, tzw. papiery panamskie, udowadniają, jak istotne jest zapewnienie przejrzystości na rynkach finansowych. Publikując dane o podmiotach dominujących wszystkich podmiotów posiadających identyfikatory LEI, GLEIF stworzy jedyne w swoim rodzaju, darmowe źródło danych, które pozwala połączyć korporacyjne kropki w skali globalnej, w oparciu o otwarte, ujednolicone dane LEI o wysokiej jakości.

Podsumowanie: Sposób raportowania danych LEI – formaty CDF

Tak jak wspomniano powyżej, identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jest połączony z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają łatwą i skuteczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 17442 określa zestaw atrybutów lub danych referencyjnych podmiotu prawnego, które stanowią najważniejsze elementy identyfikacji. Formaty CDF zapewniają szczegółowość konieczną do operacyjnego wdrażania normy ISO. W celu podniesienia jakości danych w miarę możliwości do formatów CDF włączone zostały standardy zewnętrzne.

Raportowanie danych Poziomu 1 i Poziomu 2 odbywa się w oparciu o określone formaty:

 • Poziom 1 – Format LEI-CDF: Definiuje sposób raportowania danych Poziomu 1, czyli informacji o tożsamościach podmiotów („kto jest kim”).
 • Poziom 2 – Format Relationship Record CDF (RR-CDF): Definiuje sposób raportowania danych Poziomu 2, czyli informacji o relacjach własności dla podmiotów rejestrujących LEI, których bezpośrednie i ostateczne podmioty dominujące posiadają kod LEI.
 • Poziom 2 – Format Parent Reference Data: Definiuje sposób przechowywania danych dotyczących bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących nieposiadających LEI, a także ich przenoszenia między podmiotami nadającymi LEI i GLEIF. Zgodnie z treścią dokumentu zasad ‘Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1’ (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1) na etapie początkowym dane referencyjne zgłaszane przez podmiot zależny na temat jego bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących nieposiadających LEI nie będą publikowane.
 • Poziom 2 – Format Reporting Exceptions: Jeśli zależny podmiot prawny zgłosi wyjątek, zostaje wygenerowany rekord w tym formacie dla podmiotu dominującego. Każdy rekord odnosi się do zależnego podmiotu prawnego, wskazuje, czy wyjątek odnosi się do bezpośredniego, czy ostatecznego podmiotu dominującego, i określa wyjątek raportowania.

Każdy format raportowania jest zdefiniowany w dokumencie szczegółowej specyfikacji oraz definicji schematu XML (XSD), który określa minimalną dopuszczalną jakość danych. Plik, który nie przejdzie walidacji XSD, nie może być włączony do skonsolidowanych plików GLEIF i Globalnego Indeksu LEI. Schemat definiuje:

 • struktury każdego elementu danych,
 • listy powiązanych kodów,
 • powiązane atrybuty elementów danych.

Dokumentacja ze specyfikacjami technicznymi ujmuje także zwięzłe definicje elementów danych. Specyfikacje można pobrać na osobnych stronach internetowych GLEIF podanych niżej w „powiązanych linkach”.

GLEIF będzie co jakiś czas weryfikować formaty CDF, aby ustalić potrzebę aktualizacji na podstawie nowych lub skorygowanych zasad wprowadzonych przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) oraz zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Globalny Indeks LEI, Skonsolidowane pliki GLEIF, Common Data File formats, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami), Zasady zarządzania