Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za drugi kwartał 2017 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI


Autor: Stephan Wolf

 • Data: 2017-07-13
 • Odsłon:

gleif_blog_motif_abstract_4-750x250

W lipcu 2017 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała drugi raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania ważności LEI oraz potwierdzenie danych referencyjnych. Począwszy od wspomnianego drugiego raportu opublikowanego w lipcu 2017 r., zaczniemy przekazywać także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać najnowszy „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za drugi kwartał 2017 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w drugim raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w drugim raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

blog-image-750x476

Opublikowany w lipcu 2017 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w drugim kwartale 2017 r. Przedstawia on:

Wzrost liczby nadanych kodów LEI oraz liczbę odnowionych kodów LEI

 • Według stanu na koniec drugiego kwartału 2017 r. istnieje około 503 000 aktywnych identyfikatorów LEI zarządzanych przez 30 podmiotów nadających kody LEI. Te kody LEI reprezentują podmioty prawne w 200 krajach. Bloomberg Finance LP zaczęła nadawać kody LEI jako akredytowany podmiot nadający kody LEI. Bronnoysund Register Centre dokonała przekazania zarządzanych przez siebie kodów LEI i zaprzestała działalności. Po raz pierwszy nadano kody LEI w Surinamie. Czołowym rynkiem pozostały Stany Zjednoczone, gdzie ogólny udział wzrósł o jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim kwartałem i stanowi 26% wszystkich dotychczas wydanych kodów LEI.
 • Pięć krajów z największymi liczbami kodów LEI zwiększyło swój ogólny udział kodów LEI o jeden punkt procentowy, natomiast łączny udział czołowych dziesięciu krajów w rynku nie zmienił się w porównaniu z poprzednim kwartałem. Pięć oraz dziesięć czołowych krajów stanowi odpowiednio 57% oraz 76% aktywnych kodów LEI w Globalnym Systemie LEI.
 • Ogółem kwartalny wskaźnik wzrostu liczby kodów LEI zwiększył się z 3,7% do 4,4%, przez co roczny wskaźnik wzrostu wynoszący 14% w Europie wzrósł o jeden punkt procentowy, natomiast analogiczny wskaźnik wynoszący 19% w pozostałej części świata nie zmienił się w porównaniu z poprzednim kwartałem. W drugim kwartale 2017 r. wydano około 4000 więcej kodów LEI niż ogółem w pierwszym kwartale. Drugie miejsce za drugi kwartał zajął Hongkong, który w rankingu za pierwszy kwartał 2017 r. był dopiero dwudziesty. Ogółem średni kwartalny wskaźnik wzrostu w pięciu czołowych krajach zwiększył się w drugim kwartale z 10% do 13%.
  W drugim kwartale 2017 r. nie nastąpiły żadne zmiany dotyczące populacji LEI w stosunku do prognozy. Prognoza GLEIF dotycząca działań w zakresie kodów LEI do końca 2017 r. pozostaje niezmieniona w porównaniu z poprzednim raportem.
 • Współczynnik odnowionych kodów w Holandii wzrósł o pięć punktów procentowych, natomiast współczynniki odnowionych kodów w pozostałych krajach z pierwszej piątki krajów o najwyższych współczynnikach nie uległy zmianie. Średni współczynnik odnowionych kodów wśród wszystkich krajów wynosi 66% (wynik ten sam, co w poprzednim kwartale). Najniższy współczynnik odnowionych kodów odnotowano w Brazylii (zaledwie 35%), natomiast najwyższy w Japonii (90%). GLEIF przewiduje, że do końca roku ogólny współczynnik odnowionych kodów dla systemu identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) wyniesie 73%. W porównaniu z poprzednim kwartałem czołowa piątka krajów o najwyższych współczynnikach nieodnowionych kodów pozostała ta sama.

Konkurencja wśród podmiotów nadających kody LEI

 • Kraje z największymi liczbami kodów LEI wykazują najmniejszą konkurencyjność przy największej koncentracji i na odwrót. Wynik dotyczący koncentracji jest mierzony dla każdego kraju na podstawie udziału portfela w odniesieniu do podmiotów nadających kody LEI, które prowadzą działalność w danym kraju. Do najbardziej skoncentrowanych rynków zaliczają się kraje Ameryki Północnej; odmienna sytuacja istnieje za to w takich krajach, jak Cypr, Norwegia, Słowacja, Portugalia czy Irlandia, gdzie podmioty nadające kody LEI mają większą szansę na wprowadzenie swoich usług. W drugim kwartale 2017 r. najmniej skoncentrowanym rynkiem okazał się Cypr. W raporcie za pierwszy kwartał konkurencja wśród podmiotów nadających kody LEI w tym kraju nie była mierzona, gdyż wówczas liczba aktywnych kodów LEI zarejestrowanych na Cyprze nie przekroczyła 1000.

Informacje o podmiotach dominujących dostarczone przez podmioty prawne od maja 2017 r.
W maju 2017 r. rozpoczął się proces stopniowego zwiększenia liczby danych referencyjnych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Dane te umożliwiają identyfikowanie bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego i odwrotnie, aby umożliwić badanie podmiotów będących własnością poszczególnych spółek. Gromadzenie i walidacja danych Poziomu 2 przez podmioty nadające LEI dla identyfikatorów LEI, które już istniały przed majem 2017 r., ma miejsce wraz z corocznym przedłużaniem ważności LEI. Dane Poziomu 2 zgromadzono dla ponad 14 000 kodów LEI, które zostały nadane po raz pierwszy, oraz około 42 000 kodów, których ważność została odnowiona w ostatnich dwóch miesiącach drugiego kwartału 2017 r. We wspomnianych rekordach rozkład dostarczonych informacji na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących jest bardzo podobny:

 • Około 14% podmiotów prawnych podało informację, że ich podmiot dominujący posiada kod LEI. Około 33% podmiotów prawnych podało informację, że ich podmiot dominujący nie posiada kodu LEI. Około 50% podmiotów prawnych podało informację, że nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu przyjętej definicji. Około 3% podmiotów prawnych zgłosiło istnienie przeszkód prawnych, które uniemożliwiły dostarczenie lub opublikowanie informacji o podmiotach dominujących.
 • 193 podmioty prawne będące ostatecznymi podmiotami dominującymi są powiązane z ponad pięcioma podmiotami zależnymi, a maksymalna liczba powiązań z podmiotami zależnymi w przypadku ostatecznych podmiotów dominujących wynosi 619.
 • 222 podmioty prawne będące bezpośrednimi podmiotami dominującymi są powiązane z ponad pięcioma podmiotami zależnymi, a maksymalna liczba powiązań z podmiotami zależnymi w przypadku bezpośrednich podmiotów dominujących wynosi 262.

Raporty są sporządzane na podstawie Globalnego Indeksu LEI, który zawiera archiwalne i bieżące dane na temat kodów LEI, włącznie z powiązanymi danymi referencyjnymi, w jednym wiarygodnym źródle. Dane te dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie kodu LEI. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym oferującym jawne, ujednolicone i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Każdy zainteresowany może łatwo przeszukać pulę danych LEI za pomocą internetowej wyszukiwarki opracowanej w tym celu przez GLEIF.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej GLEIF „Pobierz raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (patrz „powiązane odsyłacze” poniżej), na której znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć.

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

* 13 lipca 2017 r. GLEIF opublikowała wersję 1.0 Raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI za II kwartał 2017 r. Wersja ta została zastąpiona wersją 1.1 w dniu 14 lipca 2017 r. W wersji 1.1 raportu rysunki 2 i 4 na stronie 10 określające procent całkowicie potwierdzonych rekordów na temat powiązań zostały zaktualizowane i obecnie figuruje tam wartość 24%. Tekst streszczenia umieszczony w raporcie został odpowiednio zaktualizowany.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Jakość danych, Zarządzanie danymi, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami), Wygasły LEI, Przedłużenie ważności LEI