Prasa i media Blog GLEIF

W pierwszym wywiadzie w ramach Serii paneli o integracji finansowej Yann Desclercs z Cornerstone Advisory Plus mówi o tym, jak można wykorzystać LEI w działaniach zmierzających do odwrócenia trendu eliminacji ryzyka w gospodarkach afrykańskich

Po uruchomieniu przez GLEIF projektu dotyczącego cyfrowej tożsamości biznesowej, mającego na celu wypełnienie luki w zakresie rozwiązań ułatwiających finansowanie handlu w Afryce, skontaktowaliśmy się z naszymi kluczowymi partnerami, aby poznać ich opinie na temat tego, w jaki sposób projekt ten przyczyni się do większej integracji finansowej MŚP zarówno na kontynencie, jak i poza nim.


Autor: Yann Desclercs, dyrektor zarządzający, Cornerstone Advisory Plus

  • Data: 2021-09-28
  • Odsłon:

yann-blog-q-a-750x422

Na całym świecie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) borykają się z problemem zapewnienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej ich tożsamość wobec banków, usługodawców i innych podmiotów. W rezultacie miliony podmiotów mają trudność z dostępem do rozwiązań ułatwiających finansowanie handlu i tworzenie wspólnych przedsięwzięć, szczególnie w gospodarkach rozwijających się.

Po uruchomieniu przez GLEIF projektu dotyczącego cyfrowej tożsamości biznesowej, mającego na celu wypełnienie luki w zakresie rozwiązań ułatwiających finansowanie handlu w Afryce, skontaktowaliśmy się z naszymi kluczowymi partnerami, aby poznać ich opinie na temat tego, w jaki sposób projekt ten przyczyni się do większej integracji finansowej MŚP zarówno na kontynencie, jak i poza nim.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób powszechne wdrożenie LEI w afrykańskim systemie finansowym może przyczynić się do zmniejszenia tej luki, przeprowadziliśmy wywiad z Yannem Desclercsem, dyrektorem zarządzającym w Cornerstone Advisory Plus. Cornerstone Advisory Plus to firma doradcza mająca siedzibę na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej w Afryce Zachodniej. Specjalizuje się w usługach doradczych i szkoleniowych z zakresu zgodności na potrzeby instytucji sektora prywatnego i publicznego, w tym regulatorów i nadzorców sektora finansowego.

W ramach tego wielostronnego projektu firma wspierała koordynację projektu we współpracy z innymi jego partnerami. Ponadto zespół Cornerstone przekazał odpowiedni content i know-how techniczny, wsparł zaangażowanie interesariuszy i przeprowadził analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności i danych KYC („poznaj swojego klienta”). Firma Cornerstone Advisory Plus wniosła swój wkład w projekt w postaci międzynarodowego punktu widzenia, jak również perspektywy członka społeczności frankofońskiej w Afryce Zachodniej.

Biorąc pod uwagę doświadczenia płynące ze współpracy z instytucjami finansowymi w Afryce, czy może Pan powiedzieć, jaki wpływ może mieć powszechne zastosowanie LEI na szerszy system finansowy?
Afrykańskie instytucje finansowe mają trudności z dostępem do międzynarodowych sieci bankowości korespondencyjnej z racji tego, że albo nie osiągają wymaganego krytycznego wolumenu działalności, albo – co ważniejsze – nie zawsze są w pełni zgodne z międzynarodowymi standardami dotyczącymi AML i KYC oraz regulacjami dotyczącymi sankcji. W konsekwencji afrykański system finansowy jest powszechnie postrzegany przez międzynarodową społeczność finansową jako obarczony wysokim ryzykiem. Banki międzynarodowe przyjęły zatem założenie, że nawiązanie kontaktów z tymi instytucjami wiązałoby się z kosztownym wdrożeniem procesów due diligence, które przewyższałoby potencjalne dodatkowe przychody z tytułu opłat transakcyjnych. Wynik takich analiz porównujących występujące ryzyka i generowane zyski zazwyczaj powstrzymuje banki od nawiązywania kontaktów z afrykańskimi instytucjami finansowymi i może prowadzić do zerwania przez nie już istniejących relacji, co jest praktyką mającą za zadanie eliminację ryzyka, znaną pod pojęciem „de-risking”.

Powszechne zastosowanie LEI może zapewnić większą przejrzystość w afrykańskim systemie finansowym. Doprowadziłoby to do poprawy oceny poszczególnych podmiotów pod względem ryzyka, jak i postrzegania samego systemu w tym zakresie, otwierając przed nimi globalną sieć międzynarodowych instytucji finansowych. Pomogłoby to z pewnością skutecznie wesprzeć integrację afrykańskich instytucji finansowych w ramach światowej gospodarki.

Czy uważa Pan, że powszechne zastosowanie LEI może mieć również wpływ na MŚP w regionie?
Oczywiście. Jak wiemy, eliminacja ryzyka ma ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarek w Afryce, a w szczególności na MŚP, które stanowią w ich ramach największą podgrupę. Ostatni raport AfDB i Afreximbank pokazuje, że luka w finansowaniu handlu na kontynencie jest szacowana na 81 mld USD, co w dużej mierze wynika z wdrożenia wytycznych w zakresie zgodności i KYC oraz przyjęcia podejścia eliminacji ryzyka. Ten problem najbardziej dotyczy MŚP. Odwrócenie tego trendu poprzez zapewnienie większej przejrzystości afrykańskiego systemu finansowego dzięki powszechnemu przyjęciu LEI mogłoby pomóc w zmniejszeniu luki w finansowaniu handlu dla MŚP oraz na obszarze innych, rozpatrywanych szerzej, gospodarek afrykańskich.

W jaki sposób LEI może pomóc bankom w ich wewnętrznych procesach? I jak – dzięki niemu – mogą stać się bardziej efektywne?
Banki, które uczestniczą w tym projekcie i przyjmują rolę tzw. agenta ds. weryfikacji, mogą wykorzystać istniejący proces KYC do uzyskania LEI dla swoich klientów i mogą to osiągnąć przy podjęciu minimalnych (czy wręcz bez podjęcia żadnych) dodatkowych kroków, w zależności od wytycznych KYC każdego banku. W rezultacie banki uczestniczące mogą zapewnić swoim klientom silną globalną identyfikację biznesową oraz pomóc im w realizacji uznawanych na całym świecie procesów weryfikacji, a jednocześnie usprawnić swoje wewnętrzne procesy dotyczące okresowych przeglądów KYC oraz bieżącej aktualizacji informacji o klientach.

Inną kluczową korzyścią płynącą z wdrożenia LEI u klientów jest wyraźna identyfikacja zależności biznesowych pomiędzy podmiotami przy użyciu bazy danych GLEIF, co może okazać się szczególnie przydatne w ustalaniu powiązań w zakresie 'własności rzeczywistej', zgodnie z wymaganiami zaleceń FATF i regulacjami obowiązującymi w większości państw. Wszystkie te kroki służące zwiększeniu efektywności w procesie KYC mogą finalnie doprowadzić do uzyskania większej efektywności kosztowej poprzez proporcjonalną realokację zasobów w zakresie zgodności oraz zastosowanie skutecznego podejścia opartego na ryzyku zgodnie z pierwszą rekomendacją FATF, która znajduje odzwierciedlenie w większości przepisów międzynarodowych i krajowych.

Jakie korzyści strategiczne mogą odnieść banki uczestniczące w projekcie LEI? W jaki sposób pomaga im to zwiększyć przychody, możliwości rozwoju lub udziały w rynku?
Banki uczestniczące mogą odnieść korzyści dzięki lepszemu postrzeganiu ryzyka w ramach międzynarodowej społeczności finansowej, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia ich możliwości handlowych i wzrostu udziałów w rynku. Mogą również uzyskać przewagę konkurencyjną, oferując swoim klientom rozpoznawaną na całym świecie identyfikację biznesową i zapewniając w ten sposób dodatkowe korzyści dla swoich MŚP i klientów korporacyjnych.

Ta przewaga konkurencyjna w połączeniu ze zwiększonymi możliwościami handlowymi może doprowadzić do znacznego wzrostu udziału w rynku, jak również przychodów – oczywiście pod warunkiem zastosowania dopasowanej i odpowiedniej strategii handlowej, marketingowej i komunikacyjnej.

Jakiego rodzaju usługi w zakresie identyfikacji mógłby rozwijać afrykański bank po wdrożeniu LEI przez jego klientów z sektora MŚP?
Możliwości są praktycznie nieograniczone. Na potrzeby tego wywiadu skupmy się jednak na istniejących platformach, takich jak repozytorium MANSA stworzone i zarządzane przez podmiot partnerski pod przewodnictwem Afreximbank. Repozytorium MANSA jest pojedynczym źródłem danych pierwotnych niezbędnych do przeprowadzenia badania due diligence w odniesieniu do podmiotów afrykańskich, w tym instytucji finansowych, korporacji oraz MŚP. Przy uwzględnieniu porozumienia pomiędzy MANSA a GLEIF, LEI mógłby być oferowany jako rozwiązanie opcjonalne w ramach tej części repozytorium, która dotyczy weryfikacji identyfikacji. LEI jest uznawanym na całym świecie identyfikatorem biznesowym, co może przyczynić się do wzrostu reputacji repozytorium MANSA i przyspieszyć proces onboardingu dla wszystkich podmiotów, które już posiadają LEI.

Ten przyspieszony proces onboardingu mógłby mieć zastosowanie do wszelkich innych krajowych lub regionalnych platform identyfikacji biznesowej używanych na kontynencie. Aby wprowadzić to rozwiązanie w życie, należy przeprowadzić szereg dyskusji pomiędzy GLEIF i menedżerami platform na całym kontynencie w celu ustalenia sposobów współpracy w zakresie procesu onboardingu opartego na LEI w ramach istniejących platform identyfikacyjnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Yann Desclercs ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie audytu, ryzyka operacyjnego, zgodności i przeciwdziałania praniu pieniędzy w Afryce Zachodniej, które zdobył, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak Citibank, oraz globalnych firmach audytorskich. Przez 10 lat pracy w Citibanku był zaangażowany w szereg kluczowych inicjatyw jako wiceprezes i regionalny dyrektor ds. zgodności na Afrykę Zachodnią. W 2017 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego w Cornerstone Advisory Plus. Kontynuuje tu pracę nad zadaniami z zakresu zgodności, wspierając banki w dostosowywaniu ich procedur do międzynarodowych standardów w pełnym wyzwań obszarze eliminacji ryzyka w bankowości korespondencyjnej.


Znaczniki artykułu:
Globalny Indeks LEI, Agenci ds. weryfikacji, Tożsamość cyfrowa, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zarządzanie danymi, Zgodność, Zasady zarządzania, Regulacje, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Mapowanie LEI, Wiadomości o LEI, Przedłużenie ważności LEI