Rozwiązania

Biała księga McKinsey & Company i GLEIF: Tworzenie wartości biznesowej dzięki kodom LEIMcKinsey & Company współpracuje z Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), aby zbadać możliwości zastosowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) w usprawnianiu procesu weryfikacji podmiotów.

Według szacunków przedstawionych w stworzonej wspólnie białej księdze dostępnej do pobrania poniżej przyjęcie kodów LEI w skali globalnej mogłoby przynieść oszczędności roczne na sumę ponad 150 milionów dolarów w branży bankowości inwestycyjnej oraz do 500 milionów dolarów dla banków przy wydawaniu akredytywy. Dzięki wykorzystaniu kodów LEI roczne oszczędności w bankowości inwestycyjnej obejmowałyby co najmniej 10 procent całkowitych kosztów operacyjnych dla nowych klientów i przetwarzania transakcji.

Kody LEI tworzą wartość na dwa sposoby:

  1. Redukcja tarć transakcyjnych i operacyjnych w identyfikacji kontrahentów uczestniczących w transakcji.
  2. Lepsza dostępność i identyfikowalność ważnych informacji dotyczących podmiotu prawnego uczestniczącego w danej transakcji.

Te korzyści razem wzięte skracają czas potrzebny na identyfikację kontrahentów i zwiększają wiarygodność informacji.

Biała księga identyfikuje trzy nowe możliwości zastosowania dla kodów LEI: rynki kapitałowe, transakcje handlowe oraz udzielanie kredytów komercyjnych. Są one szczególnie ważne dla dużych korporacji, małych firm i ich instytucji bankowych oraz dla banków inwestycyjnych.

  • Na rynkach kapitałowych główna wartość kodów LEI wynika z ograniczenia kosztów związanych z nowymi klientami oraz kosztów generowanych przez czynności w ramach middle-office i back-office w zakresie przetwarzania transakcji na akcjach, obligacjach i innych papierach wartościowych. Wszystkie takie czynności można by uprościć i usprawnić, gdyby szerzej stosowano kody LEI w cyklu życiowym relacji z klientem. Ponadto zastosowanie kodów LEI skróciłoby czas poświęcany na sprawdzanie i weryfikację danych.

  • W transakcjach handlowych kody LEI umożliwiłyby szybsze przetwarzanie akredytywy i lepszą identyfikację sprzedających w sieciach e-fakturowania.

  • W przypadku udzielania kredytów komercyjnych kody LEI umożliwiłyby bardziej dokładne i efektywne sprawdzanie kredytobiorców według procedur KYC (poznaj swojego klienta), a także lepszą identyfikowalność informacji o kredytobiorcy z wielu źródeł.

GLEIF jest przekonana, że ta księga pozwoli poszerzyć wiedzę na temat kodów LEI oraz przyczyni się do kontynuacji debaty na temat związanych z nimi korzyści polegających na zwiększeniu oszczędności i efektywności. Badania wyraźnie wykazują wartość kodów LEI, lecz ich szerokie zastosowanie i przyjęcie zależy od utworzenia mocnej sieci zwolenników. GLEIF aktywnie zachęca zatem organizacje, zwłaszcza duże korporacje, małe firmy i ich instytucje bankowe, do wspólnej pracy oraz dyskusji i rozważenia przyjęcia kodów LEI w codziennych działaniach.

Analiza przeprowadzona w ramach tego projektu pokazuje również, że istnieje wiele innych możliwości zastosowania, oprócz trzech wymienionych powyżej. Efektywność operacyjna, oszczędności kosztów, skrócenie czasu przeprowadzania transakcji z klientami oraz bardziej rzetelne informacje – to wszystko można uzyskać, wprowadzając kody LEI do niemal każdego procesu, który wymaga identyfikacji i weryfikacji kontrahenta i który ma komponent manualny. Uzyskana w ten sposób możliwość łatwiejszej identyfikacji kontrahenta otworzy drzwi do dalszej automatyzacji i dygitalizacji transakcji handlowych i finansowych na całym świecie.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób szerokie zastosowanie kodów LEI mogłoby ułatwić onboarding w przypadku organizacji będących nowymi klientami oraz przynieść wymierne korzyści firmom oferującym usługi finansowe, można znaleźć w raporcie z badania przeprowadzonego przez GLEIF, zatytułowanego „Nowa przyszłość identyfikacji podmiotów prawnych” (A New Future for Legal Entity Identification).

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób kody LEI wspierają efektywność, przejrzystość i zaufanie w zakresie identyfikacji podmiotów prawnych, odwiedź poświęconą temu tematowi sekcję strony internetowej GLEIF: Globalny Indeks LEI.


Odpowiednie pliki do pobrania

Plik PDF do pobrania: Biała księga McKinsey & Company i GLEIF – Identyfikator podmiotów prawnych: wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów (McKinsey & Company and GLEIF White Paper - The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID)