Prasa i media Blog GLEIF

Działaj teraz: Wprowadzone przez GLEIF pojęcie „agenta rejestracji” pomaga firmom spełniać wymogi w zakresie raportowania określone w Dyrektywie MiFID II oraz Rozporządzeniu w sprawie rynków instrumentów finansowych, które będą obowiązywać od stycznia 2018 r.

Agent rejestracji pomaga podmiotom prawnym uzyskać dostęp do sieci podmiotów, które nadają kody LEI i świadczą inne, powiązane usługi


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2017-01-10
  • Odsłon:

motif-abstract-11-750x250

Zmienione wersje Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych, czyli dokumentów unijnych obejmujących rynki papierów wartościowych, firmy inwestycyjne i pośredników, znacząco rozszerzą wymóg stosowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Dyrektywa MiFID II oraz Rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych wraz z powiązanymi aktami delegowanymi Komisji Europejskiej oraz standardowymi i wykonawczymi standardami technicznymi będą obowiązywać od 3 stycznia 2018 r.

Ta inicjatywa ustawodawcza wymaga, aby setki tysięcy podmiotów, które dotychczas nie są objęte tym wymogiem, uzyskały LEI. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) podkreśla, że ważne jest jak najszybsze uzyskanie kodu LEI przez uczestników rynku, których to dotyczy, aby uniknąć zagrożeń wynikających z opóźniania procesu. Im dłużej firmy zwlekają, tym większe jest ryzyko opóźnienia. Nie gwarantujemy, że każdy, kto późno zgłosi się do rejestracji, uzyska kod LEI do czasu rozpoczęcia obowiązywania Dyrektywy MiFID II / Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych. Firmy muszą zdawać sobie sprawę, że nieuzyskanie kodu LEI w wymaganym terminie uniemożliwi im dokonywanie transakcji od 3 stycznia 2018 r.

Aby dodatkowo usprawnić nadawanie kodów LEI, GLEIF wprowadziła pojęcie „agenta rejestracji”.

Rola agenta rejestracji

Rola agenta rejestracji w Globalnym Systemie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych jest bezpośrednio powiązana z podmiotem nadającym kody LEI.

Podmioty nadające kody LEI – nazywane także lokalnymi jednostkami operacyjnymi lub LOU – świadczą usługi w zakresie uzyskania i odnowienia rejestracji oraz występują w roli głównego pośrednika dla podmiotów prawnych pragnących uzyskać kod LEI. Podmioty prawne nie muszą korzystać z usług podmiotów nadających kody LEI w ich własnym kraju. Mogą one natomiast korzystać z usług dowolnej lokalnej jednostki operacyjnej nadającej kody LEI, akredytowanej i upoważnionej do zatwierdzenia rejestracji LEI w danej jurysdykcji. Globalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych ma służyć promowaniu konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI na korzyść podmiotów prawnych starających się o uzyskanie LEI.

Agent rejestracji działa w charakterze zewnętrznego usługodawcy, który pomaga podmiotowi nadającemu LEI w wypełnianiu jego obowiązków w ramach Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych.

Obowiązki podmiotów nadających LEI zostały określone w umowie o poziomie świadczonych usług, stanowiącej załącznik nr 6 do umowy głównej (patrz „powiązane linki” poniżej). Umowa główna jest ramową umową określającą relacje pomiędzy GLEIF a organizacjami nadającymi LEI.

Ewentualne zadania wykonywane przez agenta rejestracji obejmują:

  • publikowanie na swojej witrynie internetowej informacji, które pomogą podmiotom prawnym w składaniu wniosków o nadanie LEI do właściwych podmiotów
  • obsługę komunikacji z podmiotami prawnymi
  • przetwarzanie i odbiór zabezpieczonych płatności za nadanie lub odnowienie LEI
  • gromadzenie i przekazywanie podmiotowi nadającemu LEI informacji wymaganych do weryfikacji istnienia podmiotu ubiegającego się o nadanie LEI.

Agenci rejestracji nie są odpowiedzialni za nadawanie LEI ani nie mają dostępu do edycji danych LEI. Podmioty nadające LEI pozostają całkowicie odpowiedzialne względem fundacji GLEIF za wypełnianie swoich obowiązków.

Dodatkowe informacje o agentach rejestracji można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem: RegistrationAgent@gleif.org.

Przygotuj się na Dyrektywę MiFID II / Rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych: Uzyskaj kod LEI już teraz

Umieszczając wpis na blogu GLEIF w kwietniu 2016 r. (patrz „powiązane linki” poniżej), zaznaczyliśmy, że firmy inwestycyjne muszą wcześnie podjąć działania, aby zapewnić przestrzeganie wymogów regulacyjnych dotyczących raportowania, które będą obowiązywać zgodnie z Dyrektywą MiFID II / Rozporządzeniem w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do LEI.

Z kolei cytując artykuł Chrisa Johnsona zamieszczony w DerivSource w dniu 18 lutego 2016 r., poinformowaliśmy, że zgodnie z wytycznymi od Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) „uzyskanie kodów LEI przed dokonaniem transakcji handlowej jest obowiązkowe: „Bez LEI nie ma wymiany handlowej” („No LEI; no trade”). Zgodnie z przepisami Dyrektywy MiFID II / Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych każdy z podmiotów uczestniczących w inwestycji musi posiadać kod LEI. Są to na przykład podmioty wykonujące, zgłaszające, nabywcy, sprzedawcy, firmy przekazujące na rzecz nabywcy i firmy przekazujące na rzecz sprzedawcy”.

„Systemy obrotu będą wymagały podania kodów LEI emitentów oraz obowiązywać będą wymogi dotyczące utrzymania w stosunku do podmiotów zgłaszających zlecenie, klienta oraz wszystkich maklerów niewykonujących zleceń. Oznacza to, że firmy inwestycyjne i systemy obrotów muszą uzyskać kody LEI licznych podmiotów w każdym sprawozdaniu z transakcji, muszą je przechowywać w swoich systemach sprawozdawczych oraz muszą posiadać właściwe procedury utrzymania danych”.

Chris Johnson zaznaczył również, że „każdy kod LEI musi być ważny, aby można było użyć go w sprawozdaniu z transakcji. Utrzymanie ważności kodu LEI oznacza coroczne przedłużanie jego ważności przez właściciela w sposób podobny do corocznego przedłużania ważności podatku drogowego od pojazdów”.

„Wymóg ww. Dyrektywy MiFID oznaczający niemożność przeprowadzenia transakcji bez LEI powinien bardzo silnie zmotywować firmy do jak najszybszego dostosowania się do wymogu dostarczenia danych, szczególnie że niektóre z tych danych prawdopodobnie jeszcze nie istnieją. Logicznym posunięciem ze strony firm inwestycyjnych byłoby niezwłoczne dokonanie pomiaru aktualnej dostępności danych zgodnie z wymaganymi obszarami raportowania w odniesieniu do środków posiadanych przez nie obecnie oraz obecnych kontrahentów i klientów w celu ustalenia luk w danych. Założenie, że inni uczestnicy rynku podejmą odpowiednie kroki w celu wypełnienia luk w danych regulacyjnych, jest strategią wysokiego ryzyka. Jedynie poprzez dokonanie kontroli zakresu aktualnej dostępności danych oraz porozumienie się w tej kwestii z dostawcami i kontrahentami umożliwi się firmom ocenę skali wyzwań w tej dziedzinie oraz zapewnienie odpowiedniego planowania działań w celu usunięcia luk w danych na tyle wcześnie, aby możliwe było zgłaszanie sprawozdań z transakcji w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami”.

GLEIF apeluje do firm objętych powyższymi wymogami, aby uzyskały kod LEI już teraz. Podmioty nadające LEI są gotowe do udzielania pomocy podmiotom prawnym w uzyskaniu kodów LEI, a także do współpracy z firmami zainteresowanymi występowaniem w charakterze agenta rejestracji.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował nowy dokument zawierający pytania i odpowiedzi na temat praktycznego stosowania Dyrektywy MiFID II i rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych.

W dniu 20 grudnia 2016 r. ESMA opublikowała najnowszą wersję dokumentu zawierającego pytania i odpowiedzi na temat raportowania danych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rynków instrumentów finansowych (patrz „Powiązane linki” poniżej). Zgodnie z oświadczeniem ESMA celem niniejszego dokumentu jest promowanie powszechnych metod i praktyk nadzorczych przy stosowaniu Dyrektywy MiFID II / Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do tematów raportowania danych regulacyjnych. Zawiera on odpowiedzi na pytania zadawane przez zwykłych odbiorców, uczestników rynku i właściwe władze w odniesieniu do praktycznego stosowania Dyrektywy MiFID II i Rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych w następujących kwestiach:

  • kod LEI emitenta
  • data i godzina wniosku o przyznanie kodu oraz przyznania kodu.

W dokumencie z pytaniami i odpowiedziami ESMA informuje, że funkcja agenta rejestracji GLEIF „umożliwi systemom obrotu i podmiotom giełdowym pomaganie emitentowi ubiegającemu się o kod LEI w uzyskaniu dostępu do sieci podmiotów nadających kod LEI”.

Działaj teraz.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Wymogi polityki, Zasady zarządzania, Regulacje, Zgodność, MiFID II / MiFIR