Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała pierwsze comiesięczne raporty dot. jakości danych, które zawierają analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI

Raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI dopełniają comiesięczny raport dot. jakości danych LEI, który zwraca uwagę na ogólny poziom jakości danych osiągnięty w Globalnym Systemie LEI.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2017-02-03
  • Odsłon:

motif-abstract-12-750x250

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) powiązany jest z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Publicznie dostępny zestaw danych LEI może zostać uznany za globalny katalog znacznie zwiększający przejrzystość rynków finansowych. Zestaw danych będzie spełniać powyższe oczekiwania wyłącznie pod warunkiem dostępności wiarygodnych, otwartych i rzetelnych danych. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) odpowiada za obserwację jakości danych identyfikatora podmiotu prawnego LEI i utrzymywanie ich na wysokim poziomie. Program zarządzania jakością danych GLEIF, oparty na jasno zdefiniowanych kryteriach, umożliwia monitorowanie, ocenę i dalszą optymalizację jakości zestawu danych LEI.

3 lutego 2017 r. GLEIF opublikowała po raz pierwszy 28 dedykowanych raportów dot. jakości danych zawierających analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI na dzień 31 stycznia 2017 r. Podmioty nadające LEI – nazywane także lokalnymi jednostkami operacyjnymi lub LOU – świadczą usługi w zakresie uzyskania i przedłużenia ważności rejestracji oraz występują w roli głównego pośrednika dla podmiotów prawnych pragnących uzyskać kod LEI.

Od lutego 2016 r. GLEIF publikuje co miesiąc globalne raporty dot. jakości danych. Zawierają one podsumowanie wyników oceny GLEIF dotyczącej poziomu jakości danych w całym zestawie danych LEI. Nowe comiesięczne raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI stanowią materiał dodatkowy, ponieważ zapewniają dodatkowe informacje dotyczące poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne lokalne jednostki operacyjne w odniesieniu do kompletnego portfolia LEI. Raporty można pobrać na stronie internetowej GLEIF (patrz „Powiązane tematy” poniżej).

Informacje opublikowane w comiesięcznych raportach dot. jakości danych podmiotów nadających LEI

Raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI zawierają następujące informacje:

  • Ogólną punktację jakości danych LEI w okresie sprawozdawczym w danym podmiocie nadającym LEI. Ocena punktowa stanowi procent wszystkich rekordów danych LEI, których zgodność ze zdefiniowanymi kryteriami jakości została potwierdzona w trakcie kontroli w okresie sprawozdawczym. Dokładne informacje na temat kontroli przeprowadzanych przez GLEIF zawarte są w szczegółowym dokumencie „Ustanowienie zasad jakości danych” (patrz „Powiązane tematy” poniżej).
  • Postępy osiągnięte przez podmiot nadający LEI w stałej optymalizacji jakości danych w Globalnym Systemie LEI na podstawie Ogólnej punktacji jakości danych LEI.
  • Przedstawienie jakości danych poszczególnych organizacji nadających LEI w porównaniu ze średnią wydajnością podmiotów nadających LEI.
  • Wyniki kontroli GLEIF w odniesieniu do danych LEI pod względem zgodności z wdrożonymi kryteriami jakości, tj. odsetek rekordów zgodnych z wymogami.
  • Punktację jakości danych osiągniętą przez podmiot nadający LEI w krajach, gdzie podmiot te kody nadaje: Kolor czerwony (wynik równy lub mniejszy od 90%), kolor pomarańczowy (wynik powyżej 90% bądź równy lub mniejszy od 95%), kolor żółty (wynik powyżej 95% bądź równy lub mniejszy od 98%), kolor zielony (wynik powyżej 98% bądź równy lub mniejszy od 100%).
  • Odsetek rekordów danych LEI zarządzanych przez podmiot nadający LEI, spełniających wymogi określonych poziomów dojrzałości jakości: Poziom 1 – „Jakość wymagana” (musi wynosić 100 procent w odniesieniu do wszystkich rekordów danych); Poziom 2 – „Jakość oczekiwana” (powinna wynosić 100 procent); Poziom 3 – „Jakość doskonała” (im wyższa, tym lepsza).
  • Statystyki dotyczące postępowania z zastrzeżeniami otrzymanymi przez podmiot nadający LEI za pomocą scentralizowanego narzędzia do zarządzania zastrzeżeniami udostępnionego przez GLEIF, które zwiększa możliwości inicjowania aktualizacji danych LEI przez wszystkie zainteresowane strony. (Informacje dotyczące tego, jak zgłaszać zastrzeżenia do danych LEI, można znaleźć w części „Powiązane tematy” poniżej.)
  • Liczbę dni w miesiącu, kiedy podmiot nadający LEI dostarcza pliki zgodne z odpowiednim Common Data File (CDF) Format. (Raportowanie LEI i danych referencyjnych podmiotu prawnego jest dokonywane przez podmioty nadające LEI przy wykorzystaniu formatu CDF. Więcej informacji można znaleźć w części „Powiązane tematy” poniżej.)

Podsumowanie: Zasady dotyczące programu zarządzania jakością danych GLEIF

160201-v1-1-lay-gleif-dataquality-release.pl-750x364

Proces utrzymania jakości danych LEI zaczyna się od podmiotu rejestrującego się. W procesie samodzielnej rejestracji podmiot rejestrujący się musi dostarczyć ścisłe dane referencyjne LEI, tj. informacje o podmiocie prawnym identyfikowane za pomocą LEI. Informacje dostępne z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalna nazwa podmiotu prawnego oraz adres jego siedziby, określane są jako dane poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. W kolejnym kroku dane LEI będą uzupełnione o dane „Poziomu 2”, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności między podmiotami.

Podmioty nadające LEI muszą zweryfikować dane referencyjne LEI na podstawie wiarygodnego lokalnego źródła informacji – np. krajowego rejestru podmiotów gospodarczych – po czym nadać kod LEI zgodnie z normą LEI.

Kod uzyskany przez podmiot prawny jest publikowany przez lokalną jednostkę operacyjną, która go nadała, wraz ze związanymi z nim danymi referencyjnymi LEI. Każda lokalna jednostka operacyjna (LOU) publikuje codziennie aktualny plik zawierający wszystkie wydane przez nią kody LEI włącznie z danymi referencyjnymi. GLEIF publikuje Globalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych zawierający aktualizowane codziennie informacje na temat wszystkich kodów LEI nadanych do chwili obecnej.

W celu wyjaśnienia kwestii jakości danych w odniesieniu do ogólnej liczby LEI GLEIF zdefiniowała zestaw wymiernych kryteriów jakości w oparciu o normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kryteria te obejmują kompletność, kompleksowość i spójność rekordów danych LEI. Określenie zestawu jasno zdefiniowanych kryteriów jakości zapewni przejrzysty i obiektywny punkt odniesienia do oceny poziomu jakości danych znajdujących się w Globalnym Systemie LEI.

Rekordy danych LEI udostępniane przez podmioty nadające kody są codziennie kontrolowane pod względem zgodności z określonymi kryteriami jakości za pomocą oprogramowania opracowanego przez GLEIF. Kontrole mają na celu sprawdzenie na bieżąco spójności i wiarygodności rekordów danych. GLEIF przesyła również codziennie szczegółowy raport zawierający wyniki oceny wydajności podmiotów nadających LEI.

Program zarządzania jakością danych GLEIF zapewnia systemowi LEI najwyższe standardy otwartych i rzetelnych danych do zarządzania systemem niepowtarzalnych identyfikatorów podmiotów prawnych. W 2017 r. będziemy dalej koncentrować się, we współpracy z partnerami w Globalnym Systemie LEI, na optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI, co umożliwia podmiotom rynkowym wyciągnięcie korzyści z informacji dostępnych w systemie LEI.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Jakość danych, Zarządzanie danymi