Prasa i media Blog GLEIF

Opublikowane sprawozdanie roczne GLEIF za rok 2017

Sprawozdanie to zawiera omówienie postępów osiągniętych w 2017 r. i podkreśla przyszłe priorytety


Autor: Gerard Hartsink

  • Data: 2018-04-24
  • Odsłon:

gleif-logo-646x215-646x215-646x215

W kwietniu 2018 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowsze sprawozdanie roczne (patrz „powiązane linki” poniżej) zawierające omówienie prac GLEIF, oświadczenia o sytuacji finansowej, a także raport niezależnego rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie pokazuje ponadto, jak stale zwiększamy ilość informacji zawartych w puli danych identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI), podnosimy ich jakość oraz coraz bardziej ułatwiamy użytkownikom danych dostęp do informacji. Oprócz tego raport opisuje inicjatywy GLEIF, których celem jest zadbanie o to, aby system LEI pozostał najlepszym standardem branżowym służącym do dostarczania otwartych i rzetelnych danych do identyfikacji podmiotów prawnych w erze cyfrowej.

Źródła, w których można znaleźć dodatkowe informacje na tematy wymienione w tym blogu, przedstawiono w sekcji „powiązane linki” poniżej.

Sprawozdania finansowe

W 2017 r. fundacja GLEIF uzyskała roczny przychód w wysokości 7,9 miliona USD, a nadwyżka netto wyniosła 252,9 tysiąca USD, co powiększy wysokość zatrzymanej nadwyżki organizacji. Taki wynik finansowy jest zgodny z celami GLEIF jako organizacji o charakterze non profit. W zatwierdzonym budżecie na rok 2017 opłata dla podmiotów nadających LEI została utrzymana na poziomie 19 USD. (GLEIF udostępnia wszystkie swoje usługi użytkownikom bezpłatnie. W 2018 r. fundacja otrzymuje 17 USD za wystawiony lub odnowiony LEI od podmiotów nadających LEI, tj. od organizacji, które zajmują się rejestracją, odnawianiem i innymi usługami oraz występują jako główny punkt kontaktu dla podmiotów, które pragną uzyskać identyfikator LEI.)

180418_v6_3_lay_gleif_ar17-750x530

Wzrost populacji LEI

W 2017 r. populacja LEI niemal się podwoiła, osiągając poziom około 953 000 LEI. (Według stanu na połowę kwietnia 2018 r. podmiotom prawnym na całym świecie nadano ponad 1,1 miliona identyfikatorów LEI.) Z niemal 500 000 identyfikatorów LEI nadanych w 2017 r. 77% wydano w czwartym kwartale. Tak duży wzrost liczby nowo wydanych kodów LEI obserwowany w 2017 r. przypisujemy głównie temu, że zainteresowani uczestnicy rynków starali się osiągnąć zgodność ze zmienioną unijną dyrektywą (MiFID II) i rozporządzeniem (MiFIR) w sprawie rynków instrumentów finansowych, które weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Zgodnie z MiFIR firmy inwestycyjne powinny uzyskać identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) od klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem raportowania. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) podkreślał, że „oczekiwał od uczestników rynku podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby zapewnić pełną zgodność z wymogami dotyczącymi LEI określonymi w MiFID II”. (20 grudnia 2017 r. ESMA oświadczył, że dopuszcza „sześciomiesięczny okres, w którym spółki inwestycyjne będą mogły świadczyć usługi powodujące powstanie zobowiązania do przedłożenia raportu z transakcji klientowi, od którego nie otrzymały wcześniej kodu LEI, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi spółka inwestycyjna otrzyma od takiego klienta dokumentację niezbędną do złożenia w imieniu takiego klienta wniosku o nadanie kodu LEI”.)

Nadzwyczajny wzrost, jaki odnotowano w czwartym kwartale 2017 r., dowodzi stabilności Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych i solidnego przygotowania podmiotów nadających LEI do radzenia sobie z ogromnym wzrostem liczby rejestracji. Dodatkowym dowodem potwierdzającym tę stabilność jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości danych w całym okresie sprawozdawczym, co potwierdzają raporty jakości danych publikowane co miesiąc przez GLEIF.

Akredytacja podmiotów nadających LEI

GLEIF, jako organ akredytujący, dokonuje oceny organizacji pod względem ich przydatności do nadawania LEI podmiotom prawnym (takie organizacje zwane są też „Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi”). Do końca 2017 r. Zarząd GLEIF zatwierdził przyznanie świadectw akredytacji GLEIF w sumie 20 podmiotom nadającym LEI. Wszystkie te organizacje przeszły rygorystyczny proces akredytacji, aby móc realizować usługi wysokiej jakości na rzecz swoich użytkowników. Osiągnięcie tego celu w zakresie akredytacji pozwoliło sfinalizować tymczasowy system, na podstawie którego Lokalne Jednostki Akredytacyjne uprzednio zatwierdzone przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) stały się teraz w pełni akredytowanymi podmiotami nadającymi LEI. Z przyjemnością obserwujemy rosnącą liczbę podmiotów nadających LEI zainteresowanych przystąpieniem do Globalnego Systemu LEI, co wzmacnia konkurencję z korzyścią dla rejestrujących się podmiotów.

Rozszerzenie usług GLEIF: Łączenie punktów na korporacyjnej mapie świata

GLEIF pomaga podejmować lepsze, mniej kosztowne i bardziej trafne decyzje o współpracy z poszczególnymi podmiotami. Aby osiągnąć ten cel, GLEIF nieustannie zwiększa ilość informacji w puli danych LEI i coraz bardziej ułatwia do nich dostęp. Robimy to, aby użytkownicy danych mogli połączyć punkty na korporacyjnej mapie świata.

  • Więcej informacji: GLEIF udostępnia Globalny Indeks LEI. Zawiera on archiwalne i bieżące rekordy LEI – w tym powiązane dane referencyjne – w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Jest to największe źródło internetowe, które zapewnia otwarte, ujednolicone i wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych. Co więcej, mogą do niego trafić wszystkie podmioty dokonujące transakcji finansowych w skali globalnej. W maju 2017 r. rozpoczęliśmy proces wzbogacania naszej puli danych o dane na temat powiązań dla bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących. Publikując dane o podmiotach dominujących wszystkich podmiotów posiadających identyfikatory LEI, GLEIF stworzy jedyne w swoim rodzaju, darmowe źródło danych, które pozwala połączyć korporacyjne kropki w skali globalnej, w oparciu o otwarte, ujednolicone dane LEI o wysokiej jakości.

  • Nieustanne podnoszenie jakości danych: GLEIF koncentruje się na optymalizacji jakości, niezawodności i użyteczności danych LEI we współpracy ze swoimi partnerami w Globalnym Systemie LEI. Dzięki temu uczestnicy rynku mogą korzystać z cennych informacji dostępnych w populacji LEI. Kluczową cechą, która odróżnia LEI od innych identyfikatorów podmiotów, jest to, że zapewniamy pełną transparentność w zakresie uzyskiwanego poziomu jakości danych. Miesięczne Globalne raporty dot. jakości danych LEI odzwierciedlają ogólny poziom jakości danych osiągnięty w Globalnym Systemie LEI. W styczniu 2017 r. wprowadziliśmy dodatkowo Raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI, które analizują poziom jakości danych osiągnięty przez poszczególne podmioty nadające LEI. Silne zarządzanie jakością danych oraz mechanizm zapewnienia wspierany odpowiednią technologią spowoduje dalsze ograniczenie ryzyka z korzyścią dla naszych użytkowników.

  • Łatwy dostęp: Jednym z kluczowych obowiązków GLEIF jest zapewnienie użytkownikom bezpłatnego dostępu do pełnego globalnego repozytorium LEI na licencji otwartych danych. Dlatego staramy się, aby jeszcze bardziej ułatwić użytkownikom danych uzyskiwanie informacji, których potrzebują. We wrześniu 2017 r. wprowadziliśmy API Look-up dla GLEIF LEI. Daje ono deweloperom możliwość bezpośredniego dostępu, w czasie rzeczywistym, do kompletnej puli danych LEI, co pozwala sprawdzić, na żądanie, zmiany w określonych rekordach LEI. Aplikacja będzie rozwijana w oparciu o informacje zwrotne od podmiotów zainteresowanych.

Tworzenie wartości biznesowej dzięki kodom LEI

McKinsey & Company współpracuje z GLEIF, aby zbadać możliwości zastosowania kodów LEI w usprawnianiu procesu weryfikacji podmiotów. W październiku 2017 r. McKinsey & Company oraz GLEIF opublikowały wspólnie białą księgę zatytułowaną „Identyfikator podmiotu prawnego: Wartość unikalnego identyfikatora kontrahentów” (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID). McKinsey szacuje, że przyjęcie kodów LEI na szerszą, światową skalę mogłoby przynieść między innymi oszczędności na kwotę ponad 150 mln USD w branży bankowości inwestycyjnej oraz do 500 mln USD dla banków w związku z wystawianiem akredytywy. Dzięki wykorzystaniu kodów LEI roczne oszczędności w bankowości inwestycyjnej obejmowałyby co najmniej 10 procent całkowitych kosztów operacyjnych dla nowych klientów i przetwarzania transakcji.

Dalej projekt badawczy wskazuje, że wprowadzenie LEI do niemal każdego procesu, który wymaga identyfikacji i weryfikacji kontrahenta, a który zawiera komponent niezautomatyzowany, może przynieść środowisku biznesowemu rozliczne korzyści. Należą do nich: zwiększenie wydajności operacyjnej, oszczędności w zakresie kosztów, skrócenie czasu transakcji z klientami, a także dostęp do bardziej wiarygodnych informacji. Istnieje znaczny potencjał w zakresie zwiększania dokładności zbierania danych dotyczących ryzyka w celu zarządzania ryzykiem, wspierania jeszcze lepszej należytej staranności w odniesieniu do procedur KYC (poznaj swojego klienta), oswajania klientów (tzw. onboarding) oraz działań przeciwko praniu brudnych pieniędzy (AML), jak również w zakresie późniejszego dostarczania strategicznych informacji marketingowych o tym, które podmioty generują przychody.

Z tych powodów obserwujemy coraz szersze zastosowanie LEI w firmach poza rynkiem instrumentów pochodnych, w szczególności na rynkach kapitałowych i pieniężnych, w usługach bankowych, zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz w gospodarce cyfrowej.

Innowacyjna identyfikacja podmiotu w erze cyfrowej

Naszym celem pozostaje znalezienie innowacyjnych rozwiązań i reagowanie na potrzeby ery cyfrowej oraz szybko rozwijającej się technologii. Proces pozwalający w prostszy sposób zidentyfikować kontrahentów otworzy drzwi do dalszej automatyzacji i digitalizacji w transakcjach finansowych i handlowych na całym świecie. Dlatego uruchomiliśmy projekt badawczy dla gospodarki cyfrowej, dotyczący włączenia LEI do certyfikatów cyfrowych. Zamierzamy opublikować wyniki jeszcze w tym roku.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować naszą współpracę z przedstawicielami sektora prywatnego i publicznego, aby wspierać tworzenie wartości poprzez zapewnienie jednej prawdziwej tożsamości cyfrowej dla każdej firmy.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Gerard Hartsink został mianowany przez Radę Stabilności Finansowej na stanowisko prezesa Zarządu GLEIF. Profile Gerarda Hartsinka i wszystkich innych członków Zarządu GLEIF są dostępne na stronie internetowej GLEIF.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Zasady zarządzania