Prasa i media Blog GLEIF

Rozpoczęcie akredytacji podmiotów nadających Identyfikatory podmiotów prawnych dokonywanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation

Global Legal Entity Identifier Foundation, jako organ akredytujący, dokonuje oceny organizacji pod względem ich przydatności do nadawania Identyfikatorów podmiotów prawnych.


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2015-10-07
  • Odsłon:

gleif-accredited-logo-750x290

W dniu 7 października 2015 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) rozpoczęła program akredytacji potwierdzający zdolność organizacji do nadawania Identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI) podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych. LEI stanowią jasne i niepowtarzalne identyfikatory podmiotów tego typu. Akredytowane na mocy uprzednich procedur organizacje nadające obecnie LEI, podobnie jak i wszystkie inne organizacje pragnące nadawać LEI w przyszłości, muszą otrzymać akredytację GLEIF. Wpis w blogu stanowi podsumowanie najważniejszych informacji na temat wdrożenia programu akredytacji GLEIF.

Źródła cytowane w blogu podano na liście odsyłaczy poniżej.

Podsumowanie: cele inicjatywy LEI

W roku 2011 Grupa G20 wezwała Radę Stabilności Finansowej (FSB) do wydania zaleceń dotyczących globalnego Identyfikatora podmiotów prawnych (LEI) oraz odpowiedniej struktury zarządzania nim. W wyniku tego powstał Globalny System LEI, w ramach którego podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych na całym świecie nadawane są niepowtarzalne kody identyfikacyjne (LEI). Rada Stabilności Finansowej podkreśla znaczenie globalnego wdrożenia LEI jako fundamentu licznych „celów stabilności finansowej” oraz „korzyści odnoszonych przez sektor prywatny”.

LEI to dwudziestocyfrowy kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kod LEI jest powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych.

Usługi GLEIF gwarantują spójność operacyjną Globalnego Systemu LEI. GLEIF zapewnia również infrastrukturę techniczną służącą do bezpłatnego udostępnienia pełnego repozytorium globalnych kodów LEI na podstawie licencji otwartych danych. GLEIF jest nadzorowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) Powołany w styczniu 2013 r. w celu koordynacji i nadzoru nad Globalnym Systemem LEI Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (ROC) jest grupą składającą się z ponad 60 organów władz publicznych z ponad 40 państw.

Akredytacja polega na procesie wnikliwej oceny przez GLEIF.

GLEIF, jako organ akredytujący, dokonuje oceny organizacji pod względem ich przydatności do nadawania LEI podmiotom prawnym. Akredytowane na mocy uprzednich procedur organizacje nadające obecnie LEI, podobnie jak i wszystkie inne organizacje pragnące nadawać LEI w przyszłości, muszą otrzymać akredytację GLEIF.

Akredytacja polega na procesie wnikliwej oceny prowadzonej przez GLEIF. Organizacje kandydujące muszą spełniać wymogi określone w Master Agreement określającej prawne ramy współpracy pomiędzy GLEIF a organizacjami nadającymi LEI. Umowa Master Agreement została uzgodniona w trakcie wnikliwego procesu rewizji z udziałem GLEIF, przedstawicieli obecnych podmiotów nadających LEI oraz LEI ROC.

Przed wdrożeniem Programu akredytacji Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) za zatwierdzenie organizacji nadających kody LEI odpowiadał Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (ROC). GLEIF przejęła funkcję organu oceniającego organizacje kandydujące w momencie zawarcia Protokołu ustaleń pomiędzy LEI ROC a GLEIF.

LEI ROC nie przyjmuje już nowych wniosków o zatwierdzenie podmiotów nadających kody LEI. Wszystkie podmioty nadające LEI zatwierdzone do chwili obecnej przez LEI ROC muszą zgłosić wniosek o akredytację GLEIF. Poddawane są one takim samym kryteriom oceny jak nowe organizacje starające się o akredytację. Do nadawania LEI upoważnione będą wyłącznie organizacje posiadające akredytację GLEIF.

LEI nadane wcześniej utrzymują ważność

Organizacje działające obecnie na podstawie upoważnienia LEI ROC będą nadawać kody LEI w trakcie procesu akredytacji przez GLEIF. Wszystkie kody LEI zachowują ważność bez względu na to, czy podmiot nadający uzyska akredytację GLEIF, czy też nie. W przypadku gdy organizacja nadająca obecnie LEI nie spełnia wymogów akredytacji GLEIF, kody LEI wydane wcześniej przez ten podmiot zostaną przeniesione do podmiotu posiadającego akredytację GLEIF.

Organizacje nadające kody LEI, zwane również Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi (LOU), umożliwiają rejestrację i przedłużenie ważności LEI, a także oferują inne usługi podmiotom prawnym pragnącym uzyskać LEI. Podmioty prawne nie muszą korzystać z usług działających w ich kraju podmiotów nadających kody LEI , lecz mogą korzystać z usług dowolnego podmiotu nadającego kody LEI, akredytowanego i upoważnionego do walidacji rejestracji LEI w danej jurysdykcji.

GLEIF dokonuje corocznej weryfikacji, czy organizacje nadające LEI i zarządzające nimi w dalszym ciągu pozostają w zgodzie z wymogami dotyczącymi orientacji i jakości usług określonych w Master Agreement .

Wdrożenie programu akredytacji GLEIF jest pierwszą z licznych usług GLEIF, których wdrożenie nastąpi w najbliższych sześciu miesiącach, mających na celu wspieranie partnerów Globalnego Systemu LEI w procesie optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI.

Prezes GLEIF, Gerard Hartsink, stwierdza: „W momencie zawarcia Protokołu ustaleń pomiędzy GLEIF a Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI, GLEIF przyjęła na siebie większą odpowiedzialność za LEI, które powinny działać dla dobra publicznego. Wykorzystanie LEI zwiększa przejrzystość i stabilność rynków finansowych. Przynosi również wymierne korzyści firmom, obniżając ryzyko kontrahenta.”

GLEIF opublikowała Protokół ustaleń i Master Agreement oraz pozostałą dokumentację akredytacyjną na swojej stronie internetowej w dniu 7 października 2015 r.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Akredytacja GLEIF, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Jakość danych