Prasa i media Blog GLEIF

Zapraszamy 7 grudnia 2016 na webinar GLEIF ‘Połącz korporacyjne kropki na całym świecie z jawnymi, wysokiej jakości danymi LEI utrzymanymi w standardowym formacie’

Zaprezentujemy informacje na temat postępów gromadzenia danych dotyczących relacji własności między podmiotami w Globalnym Systemie LEI i przedstawimy przegląd najważniejszych projektów GLEIF, które będą realizowane w 2017 roku


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-11-24
  • Odsłon:

gleif-logo-646x215

7 grudnia 2016 roku w godz. od 15:00 do 15:45 CET Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) organizuje webinarium, zapewniając krótką prezentację wstępną naszej organizacji i inicjatywy Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Najważniejszym celem tego webinarium jest przekazanie zaktualizowanych informacji na temat postępów w realizacji kolejnego kamienia milowego w Globalnym Systemie LEI, którym jest powiększenie bazy danych LEI przez włączenie do niej danych dotyczących relacji własności między podmiotami. Zaprezentujemy także najważniejsze projekty, które będziemy realizować w 2017 roku, w celu dalszego powiększania bogactwa informacji dostępnych dla uczestników rynku o jawne, znormalizowane i wysokiej jakości dane LEI.

Aby się zarejestrować na ten darmowy webinar, należy kliknąć ‘link powiązany’ poniżej.

Zaktualizowane informacje zostaną przekazane uczestnikom przez następujących prelegentów:

  • Stephan Wolf – Dyrektor Generalny (CEO) GLEIF,
  • Karla McKenna – Szef GLEIF ds. Normalizacji,
  • Clare Rowley – Szef Operacji Biznesowych GLEIF,
  • Christoph Schneider – Szef ds. Rozwoju IT i Operacji GLEIF.

Poniżej podajemy informacje wprowadzające dotyczące tematów, które będą omawiane w trakcie webinarium.

Krótka prezentacja GLEIF i inicjatywy LEI

Webinarium będzie stanowić wyjątkową sposobność dla uczestników, by poznać rolę GLEIF w Globalnym Systemie LEI i dowiedzieć się, w jaki sposób ułatwiamy uczestnikom rynku podejmowanie mądrzejszych, mniej kosztownych i bardziej niezawodnych decyzji dotyczących tego, z kim robić interesy. Mówiąc w skrócie, GLEIF jest ponadnarodową organizacją non profit, udostępniającą jedyne źródło internetowe zawierające jawne, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych w standardowym formacie, z możliwością uwzględnienia każdego podmiotu uczestniczącego w transakcjach finansowych na całym świecie. Zgodnie ze swoim statutem GLEIF nie popiera żadnych opcji biznesowych ani politycznych. GLEIF ma unikatową pozycję na rynku identyfikacji podmiotów. Zarządzamy siecią partnerskich podmiotów nadających LEI, świadcząc sprawdzone usługi oraz dostarczając jawnych, wiarygodnych danych na potrzeby jednoznacznej globalnej identyfikacji podmiotów prawnych. Usługi GLEIF gwarantują operacyjną spójność Globalnego Systemu LEI.

LEI to 20-cyfrowy kod alfanumeryczny oparty na normie ISO 17442, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kod LEI jest powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych.

GLEIF i pięć głównych podmiotów nadających identyfikatory LEI zakończyło bezprecedensowe przedsięwzięcie, mające na celu przetestowanie kompleksowego procesu zbierania i walidacji danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych ujętych w Globalnym Systemie LEI

Kryzys finansowy, który miał miejsce w 2008 r., jak i niedawny wyciek danych, tzw. papiery panamskie, udowadniają, jak istotne jest zapewnienie przejrzystości na rynkach finansowych. Aby ją osiągać, konieczne jest śledzenie powiązań między firmami rozrzuconymi po całym globie.

Informacje dostępne z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalna nazwa jednostki prawnej oraz adres jej siedziby, określane są jako dane poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli ‘kto jest kim’. W kolejnym kroku dane LEI będą uzupełnione o dane ‘Poziomu 2’, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności między podmiotami.

W marcu 2016 roku Sprawozdanie Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) opublikowało dokument zasad pt. ‘Gromadzenie danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1’. GLEIF odpowiada za zarządzanie projektami oraz opracowywanie standardów organizacyjnych i technicznych wymaganych przez podmioty nadające LEI (określane także jako Lokalne Jednostki Operacyjne lub LOU) w celu gromadzenia informacji o jednostkach macierzystych. Podmioty nadające LEI świadczą między innymi usługi związane z rejestracją i przedłużaniem ważności LEI, a ponadto służą jako pierwszy kontakt dla podmiotów prawnych chcących uzyskać LEI.

W listopadzie 2016 roku GLEIF rozpoczęła bezprecedensowe przedsięwzięcie wraz z pięcioma ochotniczymi głównymi podmiotami nadającymi LEI, aby zademonstrować całościowy proces gromadzenia i walidacji danych Poziomu 2. Oto podmioty nadające kody LEI, które biorą udział w tym bezprecedensowym przedsięwzięciu: Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag), Business Entity Data (DTCC’s GMEI Utility), London Stock Exchange Plc, Saudi Arabia Credit Bureau i Unione Italiana per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricultura. Uczestniczące podmioty nadające LEI współpracowały z wybranymi rzeczywistymi podmiotami prawnymi, które uzyskały LEI (swoimi klientami), w tym z kilkoma większymi bankami, w celu gromadzenia informacji o podmiotach dominujących.

W trakcie webinarium uczestnicy uzyskają dodatkowe informacje na temat zaproponowanego przez LEI ROC podejścia do gromadzenia danych na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących oraz otrzymają aktualne informacje na temat kolejnych kroków w realizacji projektu.

Ponadto, w trakcie webinarium przyjrzymy się najważniejszym zagadnieniom, które będziemy realizować w 2017 roku. Należą do nich:

Pomaganie branży w wypełnianiu wymogów sprawozdawczych LEI, które będą obowiązywać od stycznia 2018 roku, kiedy wejdzie w życie zmieniona Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych Unii Europejskiej – MiFID II: Wcześniej w 2016 roku Komisja Europejska przyznała właściwym organom krajowym i uczestnikom rynku jeden dodatkowy rok na dostosowanie się do zasad określonych w MiFID II. Nowym ostatecznym terminem jest 3 stycznia 2018 roku. Zdaniem ciała wykonawczego UE „przyczyna tego rozszerzenia tkwi w złożonej infrastrukturze technicznej, która musi być skonfigurowana dla pakietu MiFID II, aby zapewnić jego skuteczne działanie.” Ten akt prawny wymaga, aby setki tysięcy podmiotów, które nie były dotychczas objęte tym wymogiem, uzyskały LEI. W odniesieniu do MiFID II Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wyjaśnił: „Bez LEI, nie ma wymiany handlowej”. Ponownie podkreślamy konieczność jak najszybszego uzyskania LEI przez firmy objęte tym wymogiem. W trakcie tego webinaru przekażemy informacje o koncepcji ‘Agenta Rejestrującego’, wprowadzonej przez GLEIF i mającej na celu uproszczenie procesu rejestracji dla dużych organizacji.

Kolejne działania dla dalszego podnoszenia jakości danych LEI: GLEIF koncentruje się na dalszej optymalizacji jakości, niezawodności i użyteczności danych LEI we współpracy ze swoimi partnerami w Globalnym Systemie. W celu wyjaśnienia kwestii jakości danych w odniesieniu do ogólnej liczby LEI, fundacja GLEIF, w bliskiej współpracy z LEI ROC oraz podmiotami nadającymi kody LEI, zdefiniowała zestaw wymiernych kryteriów jakości w oparciu o normy opracowane przez ISO. Kryteria te obejmują kompletność, kompleksowość i spójność rekordów danych LEI. Określenie zestawu jasno zdefiniowanych kryteriów jakości zapewni przejrzysty i obiektywny punkt odniesienia do oceny poziomu jakości danych znajdujących się w Globalnym Systemie LEI. Webinarium dostarcza informacji na temat programu zarządzania jakością danych GLEIF i jego przyszłego rozwoju.

Współpraca między XBRL International i GLEIF w odniesieniu do cyfrowej sprawozdawczości biznesowej podmiotu prawnego: W czerwcu 2016 roku spółka XBRL International ogłosiła, że Rada Najlepszych Praktyk XBRL International, we współpracy z GLEIF, stworzyła grupę roboczą, która zajmie się zbadaniem konkretnych zaleceń dotyczących najlepszych sposobów zapewniania spójności w ustalaniu odnośników podmiotu prawnego w dokumentach XBRL. W szczególności grupie roboczej zlecono zadanie opracowania zaleceń dotyczących spójnego zastosowania Identyfikatora podmiotu prawnego w taksonomii i instancjach XBRL. XBRL jest międzynarodowym standardem sprawozdawczości elektronicznej w dziedzinie informacji na temat finansów, wyników, ryzyka i zgodności, wykorzystywanym jednocześnie do wielu innych rodzajów sprawozdawczości. Licencja na otwarte specyfikacje XBRL jest bezpłatnie udzielana każdemu, kto chce korzystać z tego standardu. XBRL umożliwia tworzenie wielokrotnie wykorzystywanych, wiarygodnych definicji, zwanych taksonomiami, które zawierają w sobie znaczenie zawarte we wszystkich terminach sprawozdawczych wykorzystywanych w sprawozdaniach biznesowych, a także powiązania między wszystkimi tymi terminami. W trakcie webinarium zaprezentujemy informacje na temat postępów w kontaktowaniu się z podmiotami prawnymi w ramach cyfrowej sprawozdawczości biznesowej, zidentyfikowane przez XBRL International we współpracy z GLEIF.

Zachęcanie szerszej społeczności biznesowej do rozważenia korzyści z posiadania LEI: Przedsiębiorstwa na całym świecie stawiają sobie pytanie, jak opracować i wdrożyć wspólny system identyfikacji podmiotów, który mógłby służyć jako podstawa do identyfikacji uczestników rynków i łączenia danych. Pokażemy, jak opracowanie Globalnego Indeksu LEI, udostępnionego przez GLEIF, jako najważniejszego źródła danych referencyjnych podmiotów prawnych, mogłoby zapewnić dodatkowe korzyści w zakresie wydajności całej społeczności biznesowej. Jeśli dzięki LEI dałoby się identyfikować klientów korporacyjnych, dostawców i innych kontrahentów w sposób jednoznaczny, łatwy i szybki, firmy mogłyby ograniczyć koszty i zyskać nowe sposobności biznesowe. Uzyskanie dostępu do bazy danych LEI i korzystanie z niej mogłoby wspierać wiele różnych zastosowań, takich jak na przykład zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zgodnością, czy zarządzanie relacjami z klientami. W trakcie tego webinarium pokażemy, jak korzystanie z Globalnego Indeksu LEI będzie umożliwiać szerszej społeczności biznesowej cięcie kosztów, upraszczanie i przyspieszanie operacji oraz zapewnianie lepszego wglądu w rynek globalny.

Zapisz się na webinarium GLEIF

Nie trać sposobności uzyskania najnowszych informacji na temat działań GLEIF i rozwoju LEI, które zostaną zaprezentowane w trakcie webinarium: Zapisz się teraz!

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami)