Prasa i media Blog GLEIF

Aktualności na temat Identyfikatorów Podmiotów Prawnych – październik 2016 r.

Global Legal Entity Identifier Foundation przedstawia przegląd najnowszych zmian związanych z wdrażaniem Identyfikatora podmiotów prawnych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-10-27
  • Odsłon:

motif-people-3-750x250

W niedawno opublikowanym raporcie firmy Thomson Reuters, zatytułowanym „W jaki sposób instytucje finansowe wykorzystują podobieństwo danych pod kątem różnorodnych regulacji: przypadek zharmonizowanego podejścia do zgodności z przepisami”, stwierdzono, że „88 procent instytucji finansowych w ciągu kolejnych dwóch lat będzie opracowywało strategie z regulatorami rynku”. (Informacja podana w powiązanym komunikacje prasowym).

„Instytucje finansowe dostrzegają korzyści płynących ze zharmonizowanego podejścia do zarządzania danymi, które umożliwia wykorzystanie podobieństw danych wymaganych na przestrzeni wielu regulacji o zasięgu globalnym. Główną korzyścią, wskazaną przez 79 procent respondentów, była spójność danych w ramach działalności, na drugim miejscu znalazła się wydajność organizacji (63 procent), oszczędności (50 procent) oraz zmniejszenie liczby wykorzystywanych źródeł danych (44 procent). Te wyniki odzwierciedlają zmianę nastawienia wśród wiodących instytucji finansowych, jeśli chodzi o zarządzanie danymi regulacyjnymi. (...) Ze względu na fakt, że w przypadku wielu regulacji wymagane są podobne lub wzajemnie uzupełniające się zestawy danych, organizacje ponownie analizują informacje regulacyjne i ich przepływy pod kątem konsolidacji bieżących treści oraz opracowania bardziej zharmonizowanego podejścia”. Ponadto raport podkreśla również między innymi to, że „rodzaje danych, które mają zapewnić największe korzyści z włożonego w nie wysiłku ze względu na stopień podobieństwa w ramach różnorodnych regulacji, to identyfikatory (takie jak identyfikator podmiotu prawnego) i klasyfikatory, a zaraz za nimi uplasowały się ratingi kredytowe i dane dotyczące cen”.

Aby ułatwić zainteresowanym śledzenie nowości związanych z wdrażaniem identyfikatora podmiotu prawnego (LEI), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje aktualizacje na ten temat za pośrednictwem blogu GLEIF. Ten wpis podsumowuje aktualności na temat LEI od sierpnia 2016 roku.

Źródła cytowane w blogu wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Kanada: Wszystkie strony lokalne, które spełniają kryteria otrzymania kodu LEI muszą posiadać kod LEI przed wzięciem udziału w podlegającej zgłoszeniu transakcji obrotu instrumentami pochodnymi

Według informacji podanych przez Mondaq 29 września 2016 roku „organy regulacyjne w zakresie papierów wartościowych w prowincjach Alberta, Kolumbia Brytyjska, Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia, Terytoria Północno-Zachodnie, Nowa Szkocja, Nunavut, Wyspa Księcia Edwarda, Saskatchewan i Jukon (zaangażowane obszary prawne) opublikowały Wielostronne powiadomienie dla personelu CSA [kanadyjskich organów regulacji papierów wartościowych] 91-305. W powiadomieniu odpowiedziano na konkretne pytania dotyczące sposobu interpretacji wybranych aspektów zasad z zakresu określania produktów i sprawozdawczości handlowej (oraz powiązanych zasad uzupełniających)”. Wszystkie strony lokalne, spełniające kryteria otrzymania kodu LEI, muszą posiadać kod LEI przed wzięciem udziału w podlegającej zgłoszeniu transakcji obrotu instrumentami pochodnymi. „Jeśli stroną jest osoba fizyczna niespełniająca kryteriów otrzymania kodu LEI, wówczas strona dokonująca zgłoszenia musi zidentyfikować tę stronę za pomocą jednego alternatywnego identyfikatora w ramach raportu składanego w repozytorium transakcji. Zaangażowane obszary prawne wydały zwolnienie w postaci Nakazu ogólnego 96-501 – zwolnienie z określonych wymogów sprawozdawczości w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi. Z wyjątkiem sytuacji, gdy można skorzystać ze zwolnienia (...), jeśli strona zgłaszająca nie dostarczy kodu LEI drugiej strony, zostanie to uznane za naruszenie zasad sprawozdawczości handlowej. Organy regulacyjne w obszarze papierów wartościowych poinformowały, że będą nadal monitorować aktualności związane z wykorzystaniem kodów LEI, na podstawie których mogą rozważyć wprowadzenie dalszych zwolnień, dodatkowych wymogów lub ograniczeń w zakresie obrotu”.

UE: Opinia Europejskiego Banku Centralnego na temat proponowanych zmian w europejskich funduszach venture capital oraz europejskich funduszach na rzecz przedsiębiorczości społecznej – zarządcy takich funduszy powinni mieć obowiązek używania kodów LEI

14 lipca 2016 roku Komisja Europejska (Komisja) ogłosiła proponowane zmiany w przepisach dotyczących europejskich funduszy venture capital (EuVECA) oraz europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF). Zgodnie z komunikatem prasowym Komisji w tej sprawie „propozycja ma na celu zwiększenie inwestycji w projekty typu venture capital oraz projekty społeczne, a także ułatwienie inwestorom inwestowania w małe i średnie innowacyjne firmy. W szczególności Komisja proponuje otwarcie oznaczeń funduszy EuVECA i EuSEF dla zarządców funduszy dowolnego rozmiaru oraz rozszerzenie wachlarza spółek, w które można inwestować. Komisja dąży również do obniżenia kosztów i ułatwienia transgranicznego obrotu funduszami EuVECA i EuSEF poprzez wyraźne zakazanie naliczania opłat przez państwa członkowskie i uproszczenie procesów rejestracyjnych”.

Komisja dodała, że reformy te są częścią szeregu środków stosowanych w celu stymulowania inwestycji typu venture capital w Europie. Obejmują one wykorzystanie wsparcia budżetowego Unii Europejskiej (UE) „do przyciągnięcia kapitału od głównych inwestorów instytucjonalnych poprzez ogólnoeuropejski fundusz funduszy venture capital i promowanie najlepszych praktyk w zakresie krajowych zachęt podatkowych dla inwestycji typu venture capital w celu ułatwienia inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy”. Środki te należą do Planu działania unii rynków kapitałowych, w ramach którego planowane jest odblokowanie inwestycji rynkowych przez zwiększenie i większe zróżnicowanie źródeł finansowania dla europejskich firm i projektów długookresowych. Propozycja jest również powiązana z Planem inwestycyjnym dla Europy, który „zapewni kompleksową strategię rozwiązania problemu braku finansowania, który powstrzymuje rozwój potencjału Europy i zwiększanie liczby miejsc pracy dla jej obywateli”.

12 września 2016 roku Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował swoją opinię na temat tej propozycji legislacyjnej. Kompetencje EBC w zakresie wydania opinii opierają się na odnośnych postanowieniach Traktatu o funkcjonowaniu UE, ponieważ proponowane przepisy zawierają postanowienia wpływające na zadania Europejskiego systemu banków centralnych w zakresie wdrożenia polityki monetarnej i udziału w płynnym stosowaniu polityki wprowadzonej przez właściwe organy władzy w odniesieniu do stabilności systemu finansowego.

W swojej opinii EBC podkreśla zdecydowane poparcie dla stosowania uzgodnionych na forum międzynarodowym standardów, takich jak międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN) oraz LEI, „unikalnych identyfikatorów spełniających wymogi z zakresu sprawozdawczości na rynkach papierów wartościowych”. Aby umożliwić automatyczną dystrybucję standaryzowanych informacji na temat funduszy venture capital i funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej wśród wszystkich interesariuszy na rynkach kapitałowych, zarządcy takich funduszy powinni mieć obowiązek stosowania kodów LEI „jako unikalnych identyfikatorów do identyfikacji samych siebie, jak i spełniających wymogi funduszy, którymi zamierzają zarządzać”, a także numerów ISIN do identyfikacji jednostek lub udziałów takich funduszy.

Ponadto w swojej opinii EBC stwierdza, że „proponowane wymogi zgłaszania globalnych kodów LEI i numerów ISIN powinny mieć zastosowanie do wszystkich rynków finansowych, a nie tylko do określonych segmentów rynku. Takie zastosowanie pozwoli zapewnić dostępność minimalnego zestawu standaryzowanych informacji obejmujących najważniejsze dane wszystkich instytucji, produktów i transakcji na rynkach finansowych dla wszystkich interesariuszy. EBC wyraził również pogląd, że tam, gdzie to stosowne oraz w dozwolonym stopniu, inne zmiany legislacyjne stojące u podstaw unii rynków kapitałowych powinny również uwzględniać obowiązek zgłaszania unikalnych identyfikatorów. To utorowałoby drogę do procedur automatycznego przepływu danych, ułatwiając dystrybucję standaryzowanych informacji do wszystkich interesariuszy na rynkach kapitałowych”.

Propozycja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital (EuVECA) i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) jest analizowana przez ustawodawcę UE.

UE: Komisja Europejska przyjęła standardy techniczne w sprawie obowiązku sprawozdawczości w zakresie transakcji w ramach MiFIR – podmioty powinny być identyfikowane za pomocą zweryfikowanych, nadanych i odpowiednio odnawianych kodów LEI

Według informacji podanych przez JD Supra Business Advisor 26 sierpnia 2016 roku „Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane Komisji w formie regulacyjnych norm technicznych, jako uzupełnienie rozporządzenia w sprawie rynków w instrumentach finansowych (MiFIR). Zgodnie z przepisami MiFIR, od 3 stycznia 2018 roku, firmy inwestycyjne będą miały obowiązek przekazywania do krajowych organów regulacyjnych pełnych i dokładnych informacji o transakcjach obrotu instrumentami finansowymi w terminie nie później niż na koniec następnego dnia roboczego. Jednym z celów wprowadzenia tego obowiązku jest nadzorowanie rynku przez krajowe organy regulacyjne, w tym również monitorowanie sytuacji nadużyć na rynku”.

Aby spełnić obowiązek zgłoszenia, firmy będą musiały podać swój kod LEI, a także kod LEI klienta, dokonać identyfikacji wszelkich innych osób, o których mowa w raporcie (za pomocą określonych formatów przedstawionych w regulacyjnych normach technicznych), a także dokonać identyfikacji wszystkich osób lub algorytmów, które podjęły decyzję inwestycyjną. Raport dotyczący transakcji musi obejmować informacje na temat zmian położenia firmy lub jej klienta, ze wskazaniem transakcji krótkiej sprzedaży. W regulacyjnych normach technicznych sprecyzowano: „Aby zagwarantować pewną i wydajną identyfikację firm inwestycyjnych odpowiedzialnych za realizację transakcji, firmy te powinny sprawdzić, czy zostały zidentyfikowane w raporcie dotyczącym transakcji złożonym po jej realizacji za pomocą zweryfikowanych, nadanych i odpowiednio odnawianych kodów LEI”.

Szczegółowe informacje na temat odnawiania kodów LEI można znaleźć we wpisie na blogu GLEIF, zatytułowanym „Jakość danych i zarządzanie ryzykiem – znaczenie terminowego przedłużenia ważności Identyfikatora podmiotu prawnego” (patrz poniżej, „powiązane odsyłacze”).

Irlandia: Zalecenia Centralnego Banku Irlandii w związku z deklaracjami dla organów regulacyjnych w ramach EMIR – strona powinna zapewnić udostępnienie swojego kodu LEI partnerom transakcyjnym i innym stronom zajmującym się sprawozdawczością

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) weszło w życie 16 sierpnia 2012 roku, wprowadzając wymogi mające na celu zwiększenie przejrzystości rynków pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC) i zmniejszenie ryzyka związanego z tymi rynkami. 20 października 2016 roku platforma Lexology poinformowała, że „Centralny Bank Irlandii opublikował pismo branżowe, w którym zawarto szereg zaleceń na temat poprawy zgodności firm z rozporządzeniem EMIR, tak aby zapewnić pełne, precyzyjne i terminowe zgłaszanie transakcji obrotu instrumentami pochodnymi. Wszystkie strony powinny uwzględnić wspomniane zalecenia, a w szczególności te, które wymagają składania deklaracji dla organów regulacyjnych w ramach rozporządzenia EMIR (ERR), i wprowadzić stosowne zmiany w procesach i procedurach z zakresu sprawozdawczości handlowej. (...) Zalecenia banku centralnego odnoszą się do czterech problemów, a mianowicie: sprawozdawczości delegowanej, pełnych i dokładnych danych w sprawozdaniach handlowych, kodów LEI oraz unikalnego identyfikatora transakcji (UTI). „Strona ma obowiązek przekazać dane swojego kodu LEI partnerom handlowym i stronom zajmującym się sprawozdawczością. Wszelkie analizy danych zgromadzonych w repozytorium transakcji powinny potwierdzać możliwość prawidłowej identyfikacji strony po jej kodzie LEI. Strony powinny corocznie odnawiać swoje kody LEI, natomiast podmiot świadczący usługi sprawozdawczości delegowanej powinien monitorować daty przedłużenia ważności kodów LEI i terminowo powiadamiać o nich klientów”.

Luksemburg: Od 1 stycznia 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych Luksemburga kody LEI będą akceptowane jako wyłączne identyfikatory emitentów

Według informacji podanych przez Arendt 28 września 2016 roku Giełda Papierów Wartościowych Luksemburga, jako operator urzędowo ustanowionego systemu (OAM) w Luksemburgu, ogłosiła, że od 1 stycznia 2017 roku kody LEI będą akceptowane jako wyłączne identyfikatory emitentów. „Ogłoszenie to zostało wydane po opublikowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1437 z 19 maja 2016 roku, uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, z późniejszymi zmianami („dyrektywa w sprawie przejrzystości”). W przypadku wszystkich emitentów, dla których krajem członkowskim pochodzenia, w rozumieniu art. 2(1) (i) dyrektywy w sprawie przejrzystości, jest Luksemburg, ogłoszona zmiana wiąże się z obowiązkiem uzyskania kodu LEI do końca bieżącego roku. (...) Emitenci zarejestrowani poza Luksemburgiem, którzy wybrali Luksemburg jako kraj członkowski pochodzenia w rozumieniu art. 2(1) (i) dyrektywy w sprawie przejrzystości, powinni zwrócić się z zapytaniem o praktyczne aspekty otrzymania kodu LEI w obszarze prawnym, w którym dokonano rejestracji”.

USA: Zmiany w wymogach sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych obejmują korzystanie z kodów LEI

13 października 2016 roku agencja Mondovisione opublikowała oświadczenie Kary M. Stein, komisarz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC lub Komisja), dotyczące modernizacji zasad sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych. Uwagi komisarz Stein były następujące: „W ciągu ostatnich dwudziestu lat fundusze stały się kluczowym elementem planów finansowych milionów Amerykanów. Osoby fizyczne powierzają swoje oszczędności funduszom inwestycyjnym z myślą o emeryturze, zapłacie czesnego na uczelni, zakupie domu oraz innych ważnych celach finansowych. Wymóg podawania nowych danych umożliwi Komisji lepsze monitorowanie wzrostu, trendów, schematów i działalności tych funduszy. Pomogą one również w przekazywaniu inwestorom większej ilości przydatnych informacji, ułatwiając podejmowanie ważnych decyzji inwestycyjnych”.

„Po pierwsze, nowe formularze, które wprowadzamy od dziś, zmienią sposób przekazywania Komisji i opinii publicznej informacji dotyczących zarówno portfolio, jak i spisu. Po drugie, w myśl opublikowanej dziś zasady, Komisja będzie wymagała składania dodatkowych i częstszych sprawozdań. W szczególności będziemy wymagali od funduszy przekazywania krytycznych nowych informacji na temat instrumentów pochodnych, funduszy typu ETF oraz miar ryzyka. Ze względu na fakt, że rynki działają teraz szybszej i są bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej, zmiany te stanowią ważny krok w kierunku lepszej oceny i udoskonalonego monitorowania. Powinny one umożliwić Komisji bliższe śledzenie pojawiających się trendów i zagrożeń – z korzyścią dla inwestorów”.

„Być może jednym z najważniejszych elementów ogłoszonych w dniu dzisiejszym zasad jest sposób, w jaki zarejestrowane fundusze mają przekazywać swoje sprawozdania. Będzie się to odbywało za pomocą nowych formularzy, w formacie XML. To oznacza, że informacje te będą możliwe do odczytania dla ludzi, a także łatwe do przetworzenia przez komputery dla celów analitycznych. Nowa zasada uwzględnia również korzystanie z identyfikatora podmiotu prawnego, czyli LEI. LEI jest sposobem identyfikacji uczestników rynku w ramach różnych sprawozdań i rynków. Przy tysiącach zarejestrowanych funduszy i bilionach dolarów w aktywach kody LEI ułatwią zarówno identyfikację funduszy, jak i ich analizę. Szersze zastosowanie uporządkowanych danych i kodów LEI pozwoli uczestnikom rynku, Komisji oraz innym organom regulacyjnym w pełni wykorzystać ograniczone zasoby i lepiej zrozumieć przekazywane dane. Właśnie dlatego cieszę się, mogąc udzielić poparcia zmodernizowanym i udoskonalonym zasadom sprawozdawczości”.

MFW i FSB publikują pierwszy raport dotyczący postępów w zakresie drugiego etapu inicjatywy G20 dotyczącej luk w danych: Rozszerzenie zakresu LEI jest kluczem do odnoszenia korzyści z dostępności uniwersalnego identyfikatora

Pierwszy raport dotyczący postępów, przygotowany przez personel Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i sekretariat Rady Stabilności Finansowej (FSB), dotyczący drugiego etapu wdrażania inicjatywy G20 dotyczącej luk w danych (DGI-2), został opublikowany we wrześniu 2016 roku.

Zgodnie z treścią raportu „głównym celem DGI-2 jest wdrożenie procedur systematycznego gromadzenia i dystrybucji wiarygodnych i terminowych statystyk do wykorzystania w ramach obowiązującej polityki. Dwadzieścia zaleceń przedstawiono w ramach trzech głównych zagadnień: (1) monitorowanie ryzyka w sektorze finansowym, (2) słabe strony, wzajemne powiązania i zależności, oraz (3) udostępnianie danych i przekazywanie oficjalnych statystyk. DGI-2 nawiązuje do zaleceń w ramach DGI-1, wyznaczając bardziej szczegółowe cele, za pomocą których gospodarki krajów z grupy G20 powinny gromadzić i dystrybuować minimalne wspólne zestawy danych zgodnie z zaleceniami. DGI-2 zawiera również nowe zalecenia, które odzwierciedlają zmieniające się potrzeby użytkowników. Ponadto DGI-2 ma na celu wzmocnienie synergii z innymi odnośnymi inicjatywami o zasięgu globalnym”.

W raporcie stwierdzono między innymi, że prace nad LEI „mogą również przyczynić się do spójności i jakości różnorodnych zestawów danych objętych ramami DGI-2. Dalsze rozszerzenie zasięgu LEI będzie kluczowe dla osiągnięcia wszystkich korzyści związanych z dostępnością uniwersalnego identyfikatora”.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Wiadomości o LEI, Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Wymogi polityki, Zasady zarządzania, Regulacje, Zgodność, MiFID II / MiFIR