Prasa i media Blog GLEIF

Nowy program zarządzania jakością danych wdrożony przez GLEIF służy zapewnieniu spójności zestawu danych LEI

Pierwszy raport miesięczny wykazał wysoki poziom jakości danych udostępnionych do chwili obecnej w Globalnym Systemie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2016-02-09
  • Odsłon:

160201-v1-1-lay-gleif-dataquality-release.pl-750x364

W dniu 9 lutego 2016 r. rozpoczął działanie program zarządzania jakością danych Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) – organu odpowiedzialnego za zapewnienie operacyjnej spójności Globalnego Systemu Identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI). Program oparty na jasno zdefiniowanych kryteriach umożliwia monitorowanie, ocenę i dalszą optymalizację jakości zestawu danych LEI (czyli dostępnych publicznie informacji o podmiotach prawnych zidentyfikowanych przy pomocy kodów LEI). Pierwszy raport miesięczny podsumowujący wyniki oceny jakości danych z 31 stycznia 2016 r. odzwierciedla bardzo wysoki poziom jakości danych osiągnięty do chwili obecnej w Globalnym Systemie LEI.

W blogu opisane są zasady rządzące programem zarządzania jakością danych GLEIF. Odsyłacze do pierwszego raportu miesięcznego i do dalszych źródeł informacji można znaleźć na liście poniżej.

Określenie przez GLEIF kryteriów pomiaru jakości danych w odniesieniu do wszystkich danych LEI

Rada Stabilności Finansowej (FSB) podkreśliła, że wdrożenie globalnego systemu LEI leży u podstaw „licznych celów związanych ze stabilnością finansową”, w tym ulepszonego zarządzania ryzykiem firm oraz lepszej oceny ryzyka ostrożnościowego w skali mikro- i makroekonomicznej. W jego wyniku osiągnięta zostanie większa spójność rynku przy jednoczesnym ograniczeniu przestępczości finansowej oraz naruszania zasad uczciwości rynkowej. Rada Stabilności Finansowej podkreśliła również, że stopniowe wdrażanie systemu LEI powinno zwiększyć „ogólną jakość i rzetelność danych finansowych".

Kod LEI jest powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jasną i jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Dane referencyjne dostarczają informacji na temat podmiotów prawnych identyfikowanych na podstawie numeru LEI. Mówiąc w uproszczeniu, publicznie dostępny zestaw danych LEI może zostać uznany za globalny katalog znacznie zwiększający przejrzystość rynków finansowych. Zestaw danych będzie spełniać powyższe oczekiwania wyłącznie pod warunkiem dostępności wiarygodnych, otwartych i rzetelnych danych.

Proces utrzymania jakości danych LEI zaczyna się od podmiotu rejestrującego się. W procesie samodzielnej rejestracji podmiot rejestrujący się musi dostarczyć ścisłe dane referencyjn LEI. Podmiot nadający kod LEI (zwany również Lokalną Jednostką Operacyjną) musi następnie dokonać weryfikacji danych referencyjnych LEI na podstawie wiarygodnego lokalnego źródła informacji, np. krajowy rejestr podmiotów gospodarczych, po czym nadać kod LEI zgodnie z normą LEI. Po nadaniu podmiotowi prawnemu kodu LEI, zostaje on opublikowany łącznie z danymi referencyjnymi LEI przez Lokalną jednostkę operacyjną nadającą kod. Każda Lokalna jednostka operacyjna publikuje codziennie aktualny plik zawierający wszystkie wydane przez nią kody LEI włącznie z danymi referencyjnymi. Common Data File Format (CDF) określa sposób podawania kodów LEI i danych referencyjnych LEI przez wszystkie podmioty nadające LEI. GLEIF publikuje Globalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych zawierający codziennie aktualizowane informacje na temat wszystkich kodów LEI nadanych do chwili obecnej.

160201-v2-1-lay-gleif-gleis-participantsdataqualityvaulechain.pl-750x485

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) odpowiedzialna jest za monitorowanie danych LEI i zapewnienie ich wysokiej jakości. W celu wyjaśnienia kwestii jakości danych w odniesieniu do ogólnej liczby LEI, fundacja GLEIF, w bliskiej współpracy z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI oraz podmiotami nadającymi kody LEI, zdefiniowała zestaw wymiernych kryteriów jakości w oparciu o normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kryteria te obejmują kompletność, wszechstronność i spójność rekordów danych LEI. Ustalenie zestawu zdefiniowanych kryteriów jakości zapewnia przejrzyste i obiektywne normy oceny poziomu jakości danych w Globalnym Systemie LEI.

Rekordy danych LEI udostępniane przez podmioty nadające kody są codziennie kontrolowane pod względem zgodności z określonymi kryteriami jakości przy pomocy oprogramowania opracowanego przez GLEIF. Kontrole mają na celu sprawdzenie na bieżąco spójności i wiarygodności rekordów danych. GLEIF przesyła również codziennie szczegółowy raport zawierający ocenę wyników podmiotów nadających kody LEI.

Ponadto GLEIF opracował metodologię oceny punktowej poziomu jakości danych LEI. Ocena punktowa stanowi procent wszystkich rekordów danych LEI, których zgodność ze zdefiniowanymi kryteriami jakości została potwierdzona w trakcie kontroli w okresie sprawozdawczym.

Na stronie internetowej GLEIF można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące raportów na temat jakości danych GLEIF, w tym kryteriów jakości i ich definicji, prowadzonych kontroli oraz metodologii stosowanej do osiągnięcia Ogólnej punktacji jakości danych (patrz odsyłacze poniżej).

GLEIF opublikował pierwszy raport dotyczący jakości danych podsumowujący wyniki oceny jakości na dzień 31 stycznia 2016 r.

GLEIF zapoczątkował proces ewaluacji jakości zestawu danych LEI w czwartym kwartale 2015 r. w odniesieniu do siedmiu z dwunastu zdefiniowanych kryteriów jakości. Pierwszy raport GLEIF dotyczący jakości danych podsumowujący wyniki oceny jakości na dzień 31 stycznia 2016 r. został opublikowany 9 lutego 2016 r. Raport ten odzwierciedla bardzo wysoki poziom jakości danych osiągnięty do chwili obecnej w Globalnym Systemie LEI. W styczniu 2016 r. ogólna punktacja jakości danych wynosiła 99 procent z możliwego wyniku 100 procent.

Comiesięczny raport zawiera następujące informacje zbiorcze w celu identyfikacji ogólnej jakości danych w Globalnym Systemie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych:

  • Ogólna punktacja jakości danych LEI w okresie sprawozdawczym.
  • Postępy w stałej optymalizacji jakości danych w Globalnym Systemie LEI na podstawie Ogólnej punktacji jakości danych LEI.
  • Wyniki kontroli GLEIF w odniesieniu do danych LEI pod względem zgodności z wdrożonymi kryteriami jakości, tzn. odsetek rekordów zgodnych z wymogami.
  • Pięć podmiotów nadających kody LEI, które osiągnęły najwyższą jakość danych w okresie sprawozdawczym.
  • Pięć państw, w których osiągnięto najwyższą jakość rekordów danych LEI w okresie sprawozdawczym.
  • Odsetek rekordów danych LEI spełniających wymogi określonych poziomów dojrzałości jakości. Stosowane są następujące poziomy dojrzałości: Poziom 1 – „Jakość wymagana" (musi wynosić 100 procent w odniesieniu do wszystkich rekordów danych); Poziom 2 – „Jakość oczekiwana" (powinna wynosić 100 procent); Poziom 3 – „Jakość doskonała" (im wyższa tym lepsza).

Miesięczne raporty o jakości danych mają następujące cele:

  • strony zainteresowane mogą w jasny i prosty sposób określić wiarygodność danych LEI.
  • raporty dostarczają informacji o stałym doskonaleniu jakości danych w Globalnym Systemie LEI na podstawie pomiaru jasno zdefiniowanych kryteriów jakości.

Raporty można pobrać na stronie internetowej GLEIF (patrz odsyłacze poniżej).

Dalsze starania GLEIF o zwiększenie rzetelności i możliwości wykorzystania danych LEI przez użytkowników na rynkach globalnych

Wdrożenie program jakości danych GLEIF zapewnia systemowi LEI najwyższe standardy dostarczające otwartych i rzetelnych danych w celu zarządzania systemem niepowtarzalnych identyfikatorów. GLEIF we współpracy z podmiotami nadającym LEI koncentruje się na dalszej optymalizacji rzetelności i użyteczności danych LEI z korzyścią dla użytkowników na rynkach globalnych.

W przyszłości program zarządzania jakością danych GLEIF będzie nadal doskonalony i stopniowo będzie obejmować określone wcześniej kryteria jakości oraz powiązane z nimi metody kontrolne.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Jakość danych, Zarządzanie danymi