Prasa i media Blog GLEIF

Nowa wzajemna ocena opublikowana przez Radę Stabilności Finansowej (FSB) dotycząca wdrażania identyfikatora podmiotu prawnego: potwierdzenie istotnych korzyści płynących ze stosowania kodów LEI oraz zaangażowania FSB w szerokie stosowanie tych kodów na całym świecie

GLEIF z zadowoleniem przyjmuje zalecenia FSB dotyczące dalszego rozszerzania stosowania kodów LEI oraz pełnego wykorzystania ich potencjału dla władz i uczestników rynku


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2019-06-13
  • Odsłon:

gleif-abstractw-2-750x250

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała niedawno Ocenę tematyczną dotyczącą wdrażania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Cele wzajemnych ocen tematycznych FSB są następujące: wspieranie spójnego wdrażania w różnych krajach i sektorach; ocena (tam, gdzie jest to możliwe), w jakim zakresie standardy i polityki osiągnęły zakładane wyniki; oraz identyfikacja luk i słabych stron w badanych obszarach i formułowanie zaleceń w zakresie ewentualnych dalszych kroków do podjęcia przez członków FSB.

Ponieważ ocena wzajemna zapewnia obiektywne spojrzenie na wdrażanie LEI, a przygotowane zalecenia mają na celu rozwiązywanie stwierdzonych problemów i promowanie szerszego stosowania LEI, podmioty zainteresowane LEI mogą znaleźć w niej wiele cennych informacji. W związku z tym celem tego blogu jest przedstawienie najważniejszych informacji i zaleceń, a tym samym wspieranie FSB w rozpowszechnianiu informacji wśród podmiotów zainteresowanych LEI na całym świecie.

FSB jest międzynarodowym organem monitorującym globalny system finansowy i zgłaszającym zalecenia na jego temat. FSB wspiera stabilność finansową na poziomie międzynarodowym. Jej działania polegają na koordynacji czynności krajowych organów finansowych i międzynarodowych organizacji ustanawiających standardy w procesie opracowywania solidnych zasad regulacyjnych, nadzorczych i innych w odniesieniu do sektora finansowego. Promuje ona wyrównywanie szans poprzez wspieranie spójnego wdrażania tych zasad we wszystkich sektorach i jurysdykcjach. FSB jest założycielem Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Dlaczego warto stosować LEI: istotne korzyści dla regulatorów i uczestników rynku

W raporcie zaznaczono, że odkąd w 2012 r. G20 udzieliła poparcia Globalnemu Systemowi LEI, „został on pomyślnie wdrożony”, o czym świadczy 1,4 miliona podmiotów używających LEI do celów jednoznacznej identyfikacji w ponad 200 krajach. Podkreślono, że większość jurysdykcji FSB wprowadziła LEI w co najmniej jednym regionie oraz że przyjęcie LEI przebiegło najlepiej tam, gdzie rozwiązanie to wprowadzano w ramach międzynarodowych wysiłków związanych z ustanawianiem standardów lub w obrębie różnych segmentów rynkowych. W niektórych segmentach rynku finansowego uzyskano powszechny zasięg, w tym na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC) oraz na rynku papierów wartościowych. W tych obszarach LEI najbardziej zbliżył się do realizacji celu postawionego przez G20, czyli „zachęcania do wdrożenia LEI w skali globalnej w celu wspierania władz i uczestników rynku w identyfikacji ryzyka finansowego i zarządzania nim”.

Ocena podkreśla, że LEI ma wiele zastosowań w regulacjach prawnych dzięki swojej zdolności do standaryzacji identyfikowania podmiotów prawnych na poziomie globalnym, a co za tym idzie, do wspierania zarządzania i analizy dużych zbiorów danych. Potwierdza również najważniejsze korzyści oferowane przez LEI zarówno regulatorom, jak i uczestnikom rynku. Wskazuje, że wdrażanie LEI wspiera „zdolność regulatorów do sprawowania nadzoru poprzez śledzenie nadużyć na rynku wśród instytucji, produktów i jurysdykcji. LEI może także pomóc regulatorom i uczestnikom rynku w zbieraniu i bardziej elastycznym pozyskiwaniu szczegółowych danych o podmiotach z różnych źródeł […], a także w analizie ryzyk kontrahenta, wzajemnych powiązań […] i złożonych struktur grup […]. W niektórych jurysdykcjach LEI jest także wykorzystywany w sprawozdawczości dla rejestrów kredytowych oraz w celu wspierania procedur naprawy banków […] Niektóre instytucje finansowe i związki branżowe wezwały władze do wprowadzenia obowiązku […] stosowania LEI w celu ułatwienia procedur sprawozdawczości dla organów regulacyjnych oraz zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów identyfikacji klientów, przetwarzania transakcji i agregacji danych”.

Na szczególną uwagę zasługuje opisane w raporcie wsparcie dla LEI wyrażone przez wiele osób i instytucji w branży finansowej. GLEIF z przyjemnością stwierdza, że grono to wydaje się w dużej mierze rozpoznawać zarówno obecne, jak i potencjalne korzyści oferowane przez LEI.

Dalsze kroki: Przekraczanie nowych granic w zakresie przyjmowania LEI poprzez zlikwidowanie przeszkód

Choć poczyniono postępy w kierunku osiągnięcia celu G20 w zakresie LEI, trzeba zrobić więcej, by zwiększyć jego zastosowanie poza rynkiem papierów wartościowych i instrumentów pochodnych. Przyniosłoby to nowe możliwości zastosowania w branży lub w zakresie regulacyjnym oraz pozwoliłoby przechylić szalę, aby dobrowolne przyjmowanie kodów przez uczestników rynku generowało ich przyjmowanie przez kolejne podmioty. Potrzebne są także postępy w zakresie zrównoważonego przyjmowania LEI w różnych jurysdykcjach geograficznych FSB; obecnie największe pokrycie występuje w Kanadzie, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Konieczna jest intensyfikacja działań na poziomie krajowym i międzynarodowym w celu promowania przyjmowania LEI oraz zwiększania korzyści, poprzez likwidację następujących barier zidentyfikowanych w ramach oceny:

  • Obecny model biznesowy, który niezbyt wyraźnie zestawia aktualne korzyści i koszty stosowania LEI dla uczestników.
  • Brak pokrycia LEI dla danych Poziomu 2 (relacje).
  • Niewystarczające powiązania z innymi identyfikatorami (w szczególności z rejestrami działalności gospodarczej).

GLEIF z zadowoleniem przyjmuje zalecenia FSB
FSB w sposób jednoznaczny potwierdza swoje poparcie dla rozszerzania stosowania LEI na świecie, aby zrealizować cel G20. Aby wspierać te działania, nakreśla cztery zestawy zaleceń skierowane do: jurysdykcji członkowskich FSB; samej FSB; odpowiednich podmiotów ustanawiających standardy i organizacji międzynarodowych; oraz do Komitetu Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) i GLEIF.

Zalecenia dla jurysdykcji FSB obejmują: zdecydowane zachęcanie władz, aby wprowadziły obowiązek stosowania LEI do celów identyfikacji podmiotów prawnych w danych przekazywanych do repozytoriów transakcji handlowych dla pozagiełdowych instrumentów pochodnych (OTC); potencjalne wymaganie stosowania i odnawiania LEI w ramach sprawozdawczości lub jawności do celów identyfikacji określonych podmiotów; oraz ogólnie badanie sposobów pozwalających promować dalsze przyjmowanie LEI.

Odnośnie do własnych obowiązków FSB zobowiązała się do: badania potencjalnej roli LEI w swojej pracy; współpracy z organizacjami branżowymi i ustanawiającymi standardy w celu ułatwiania przyjmowania LEI dla wszystkich podmiotów grupowych oraz największych kontrahentów globalnych systemowo ważnych instytucji finansowych i członków rozliczających partnerów centralnych oraz ich ostatecznych podmiotów dominujących; oraz ułatwiania, poprzez współpracę z organizacjami branżowymi i ustanawiającymi standardy, efektywnego wdrażania opcji LEI w komunikatach płatniczych, aby pomóc w rozwiązywaniu problemu malejącej liczby relacji w ramach bankowości korespondencyjnej.

FSB sugeruje, że odpowiednie organizacje ustanawiające standardy (Komitet Nadzoru Bankowości w Bazylei (BCBS), Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej (CPMI), Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS), Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)) oraz organizacje międzynarodowe (Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Bank Światowy) powinny przeanalizować i rozważyć sposoby włączenia lub wzmocnienia nawiązań do LEI w swojej pracy. Ma to na celu ułatwienie wdrożenia odpowiednich zastosowań LEI dla władz i uczestników rynku.

Podsumowanie zaleceń dla LEI ROC i GLEIF jest następujące:

  • Należy rozważyć ulepszenia modelu biznesowego LEI w celu obniżenia kosztów i obciążeń administracyjnych dla podmiotów uzyskujących i utrzymujących LEI.
  • Należy rozważyć ulepszenia procesów w zakresie jakości danych, aby zwiększyć rzetelność danych LEI i poprawić ich użyteczność.
  • Należy współpracować z branżą i sektorem publicznym w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących ze stosowania LEI i zachęcania do ich dobrowolnego przyjmowania.
  • Należy zwiększyć zakres i użyteczność danych Poziomu 2 (relacje).

GLEIF z wielkim zadowoleniem przyjmuje zalecenia udzielone przez FSB i wynikające ze wzajemnej oceny. Wszystkie wysiłki zmierzające do przyjęcia LEI w skali globalnej i zwiększenia korzyści dla regulatorów i uczestników rynku należy traktować w sposób pozytywny i podejmować je, gdy tylko jest to możliwe.

Zarządzanie jakością danych już teraz jest niezwykle ważnym elementem prac podejmowanych w ramach GLEIF, a związane z tym zalecenia zostały również odpowiednio odnotowane. Wprowadzony program zarządzania jakością danych zapewnia systemowi LEI najwyższe standardy otwartych i rzetelnych danych do zarządzania systemem unikalnych identyfikatorów podmiotów prawnych. GLEIF koncentruje się na optymalizacji jakości, rzetelności i użyteczności danych LEI – zarówno danych Poziomu 1 w zakresie tożsamości poszczególnych podmiotów, jak i danych Poziomu 2 dotyczących struktury właścicielskiej – co umożliwia podmiotom rynkowym wyciągnięcie korzyści z informacji dostępnych w systemie LEI.

W ramach kolejnego kroku GLEIF przeanalizuje i oceni wszelkie zalecenia w celu wewnętrznego uzgodnienia, w jaki sposób można najlepiej reagować i wspierać cel FSB zakładający szersze przyjmowanie LEI w skali globalnej. Będziemy na bieżąco przekazywać informacje o postępach w tej sprawie. W duchu współpracy zachęcamy inne podmioty zainteresowane LEI do rozważenia zaleceń FSB w pełnym wymiarze. Jak zawsze, GLEIF chętnie podejmie współpracę w zakresie punktów wspólnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zgodność, Bankowość korespondencyjna, Zarządzanie danymi, Jakość danych, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC), Pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), Wymogi polityki, Regulacje, Zasady zarządzania