Prasa i media Blog GLEIF

Aktualności na temat identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI): Aktualizacja – lipiec 2019 r.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) przedstawia przegląd najnowszych zmian związanych z wdrażaniem identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI)


Autor: Stephan Wolf

 • Data: 2019-07-24
 • Odsłon:

gleif-people-2-750x250

Aby ułatwić partnerom śledzenie nowości związanych z wdrażaniem identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) na całym świecie, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publikuje aktualizacje na ten temat za pośrednictwem blogu.

Ten post podsumowuje wiadomości o LEI ze źródeł w języku angielskim od stycznia 2019 r. Źródła cytowane w blogu wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Rola LEI we wspieraniu cyfrowej i zautomatyzowanej gospodarki światowej

W tej edycji skupiamy się na pozycji LEI jako unikatowego, międzynarodowego, otwartego standardu identyfikacji podmiotów oraz na tym, w jaki sposób jego powszechne przyjęcie wpłynie na dalszą automatyzację i cyfryzację transakcji handlowych i finansowych. Choć gospodarka światowa podąża ścieżką transformacji cyfrowej, weryfikacja tożsamości klientów, partnerów i dostawców pozostaje zadaniem czasochłonnym i kosztownym, a jednocześnie niezwykle istotnym w prowadzeniu działalności. Umiejętność poprawnej identyfikacji partnerów transakcji oraz ograniczania ryzyka, niezależnie od sektora, jest kwestią kluczową dla sukcesu w biznesie. Dlatego tak ważne jest ustandaryzowane, transgraniczne podejście do identyfikacji podmiotów oferowane przez LEI. Może ono przynieść znaczące korzyści – takie jak transparentność, efektywność i lepsze możliwości zarządzania ryzykiem – wszystkim uczestnikom rynku cyfrowego. Włączenie kodów LEI w inne metody weryfikacji podmiotów, w tym rozwiązania oparte na certyfikatach cyfrowych i technologii blockchain, pozwoli każdej ze stron w prosty sposób połączyć wszelkie zapisane dane dotyczące organizacji i sprawdzić, które podmioty są właścicielami których podmiotów. Kody LEI, jako wspólne ogniwo, pozwolą w sposób wiarygodny ustalać tożsamość w interakcjach internetowych, co ułatwi wszystkim uczestnictwo w globalnym rynku cyfrowym.

Ważny pierwszy krok w rewolucjonizowaniu procesu publikacji, dostępu i gromadzenia zaufanych informacji cyfrowych opisano w komunikacie prasowym GLEIF z maja 2019 r., w którym ogłoszono, że sprawozdanie roczne GLEIF za 2018 r. w formacie Inline XBRL jest pierwszym sprawozdaniem finansowym uwzględniającym LEI. W efekcie stanowi ono pierwsze oficjalne sprawozdanie biznesowe na świecie, które automatycznie łączy składający je podmiot z jego zweryfikowanymi danymi referencyjnymi LEI zawartymi w Globalnym Indeksie LEI. Ta prosta czynność może przynieść znaczące korzyści dla całej branży, w tym zaufanie, lepsze metody sprawdzania danych oraz ograniczenie nadużyć. Pokazuje to w konkretny sposób, jak kody LEI mogą wspierać globalną gospodarkę cyfrową. Kolejne przykłady zostały opisane w poniższym poście na blogu.

LEI zyskuje uznanie za istotny wpływ na postępy w standaryzacji danych

Potencjalne korzyści dla całej branży związane z automatyzacją i cyfryzacją transakcji handlowych i finansowych można uzyskać wyłącznie przy wprowadzeniu standaryzowanej infrastruktury bazowej. LEI zyskuje powszechne uznanie za rolę, jaką odgrywa we wspieraniu wysiłków związanych ze standaryzacją danych na całym świecie oraz za pozytywny wpływ tych działań na zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów i ryzyka.

 • Data Foundation podkreśla rolę LEI w postępach w zakresie otwartych danych w raporcie „Aktualny status otwartych danych”

  W styczniu 2019 r. Data Foundation opublikowała swój coroczny raport „Aktualny status otwartych danych” we współpracy z Grant Thornton Public Sector. Data Foundation, która koncentruje się na USA, chce zapewnić otwartą przyszłość dla danych należących do amerykańskiego rządu i społeczeństwa. Wyjaśnia, że termin „otwarte dane” odnosi się do koncepcji, że informacje powinny być ogólnodostępne i utrzymane w standaryzowanej formie elektronicznej. W swoim corocznym raporcie Data Foundation podkreśla, że koncepcja otwartych danych „zyskała poparcie w rządzie i społeczeństwie amerykańskim […], a liderzy sektora publicznego, orędownicy społeczeństwa obywatelskiego i branża technologiczna współpracują w celu wyzwolenia informacji z przestarzałych systemów silosowych i opartych na dokumentach, wdrażając dwa podstawowe działania w zakresie otwartych danych: po pierwsze standaryzacja, a po drugie szersze udostępnianie”. Raport potwierdza „znaczne postępy” w ramach każdego z trzech obszarów związanych z otwartymi danymi – standaryzacji, udostępniania i wykorzystania. Jeżeli chodzi o konkretne dane, 83,9% zapytanych liderów otwartych danych zgłaszało postępy w zakresie standaryzacji w 2018 r., przy czym niektórzy respondenci „wskazywali na przyjmowanie LEI […] Dążenie do wprowadzenia jednolitego standardu w celu identyfikacji korporacji i innych podmiotów pozwoliło na znaczne ograniczenie kosztów administracyjnych w organizacjach, które obecnie stosują LEI”.

 • Konferencja RegTech Data Summit: wspólne stanowisko w branży w sprawie konieczności stosowania standardów otwartych danych

  Strony internetowe Channel Futures (koncern medialny zajmujący się tematyką rewolucji w usługach cyfrowych) oraz Global Association of Risk Professionals (GARP) opublikowały niedawno artykuły podsumowujące dyskusję panelową dotyczącą otwartych standardów na konferencji RegTech Data Summit, która odbyła się w kwietniu w Nowym Jorku. Artykuł GARP zatytułowany „Brak rozbieżności w sprawie standaryzacji danych” sugerował, że paneliści i uczestnicy wydarzenia byli jednomyślni, stwierdzając, że „standaryzacja danych i architektura otwartych danych – co wspiera interoperacyjność wśród systemów operacyjnych w administracji rządowej i w sektorze prywatnym – oferują potencjalnie olbrzymie korzyści dla branży finansowej. Firmy mogą usprawnić procesy związane z zachowaniem zgodności z przepisami, lepiej zarządzać ryzykiem, poprawić efektywność oraz z czasem obniżyć koszty operacyjne”. W dalszej części artykułu wyjaśniono, że niektórzy paneliści wyrazili wsparcie dla ustawy Financial Transparency Act, której projekt został skierowany do Kongresu w 2017 r. Proponuje ona wprowadzenie „standardów w zakresie formatu, możliwości wyszukiwania treści i transparentności” w gromadzeniu danych przez agencje regulacyjne na podstawie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych, towarów i bankowości.

  Jedną z osób wyrażających swoje poparcie w panelu była Robin Doyle, dyrektor zarządzająca działająca w biurze ds. prawnych w JPMorgan Chase & Co oraz członkini Zarządu GLEIF. Oto jej komentarz: „Brak standardu generuje olbrzymie straty czasowe i nie pozwala wykonać pogłębionej analizy”. W artykule koncernu Channel Futures zatytułowanym „Otwarte standardy jako remedium na zagrożenia w sektorze finansowym” stwierdza ponadto: „Otwarte standardy pomogłyby w identyfikacji działalności przestępczej i finansowania terroryzmu. Przestępcy w swoich działaniach nie skupiają się na jednym banku, lecz na kilku, aby się lepiej ukryć […] Potrzebujemy sposobów pozwalających dostrzec takie działania w różnych instytucjach, a otwarte standardy się do tego nadają”.

  Według GARP wśród członków panelu była Karla McKenna, dyrektor GLEIF ds. standardów, która „podkreślała, że przyjęcie standardów ostatecznie zmniejsza koszty i ryzyko oraz poprawia efektywność transakcji”. Stwierdziła, że te same dane, które są wykorzystywane w działalności biznesowej, powinny być także zawarte w sprawozdaniach dla regulatorów w celu ułatwienia analizy trendów branżowych.

 • Raport FSB w sprawie fragmentacji rynku


  „Raport w sprawie fragmentacji rynku” Rady Stabilności Finansowej (FSB) opublikowany w czerwcu 2019 r. podkreśla, że znaczne różnice w raportowaniu danych mogą doprowadzić nawet do fragmentacji rynku i wpłynąć na pogorszenie jakości danych, użyteczności i łatwości ich gromadzenia.

  W dalszej części raport stwierdza, że „obecnie trwają prace w celu osiągnięcia większej międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości poprzez wprowadzenie [LEI], unikatowego identyfikatora produktów, unikatowego identyfikatora transakcji oraz innych kluczowych elementów danych”. Aneks E do raportu zawiera podsumowanie dyskusji w ramach warsztatów FSB prowadzonych we współpracy z Międzynarodową Organizacją Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w styczniu 2019 r., które wskazuje, że uczestnicy dyskutowali o konieczności poczynienia dalszych postępów w zakresie standaryzacji raportowania danych w celu zapewnienia lepszego monitorowania systemów przez organy przy niższych kosztach dla instytucji. Wskazuje, że choć nastąpił postęp w harmonizacji standardów dla pól danych wśród podmiotów ustanawiających standardy, np. LEI, konieczne są dalsze działania w kierunku wdrażania standardów pozwalających uzyskać porównywalność informacji, co umożliwi gromadzenie danych i usprawni procesy związane ze sprawozdawczością. Na koniec stwierdza, że po wprowadzeniu zharmonizowanych standardów sprawozdawczości istotnego znaczenia przy identyfikacji ryzyk nabierze wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji oraz big data.

LEI i blockchain: Rozwiązania fintech oparte na technologii blockchain wspierane przez LEI a możliwości ulepszenia sztucznej inteligencji w miejscu pracy

Rozwój coraz bardziej zautomatyzowanej, cyfrowej gospodarki globalnej jest napędzany przez innowacje w zakresie technologii finansowych. Znaczenie globalnej, zharmonizowanej tożsamości wszystkich spółek dla sukcesu rozwiązań fintech opartych na technologii blockchain wyjaśnia szczegółowy artykuł na Development Asia, platformie współpracy i wiedzy Azjatyckiego Banku Rozwoju. Artykuł stwierdza, że choć potencjał rozwiązań fintech opartych na technologii blockchain w kontekście rozwiązywania uporczywych problemów – takich jak kwestie związane z transparentnością i integracją finansową – jest głośno dyskutowany, brakuje podstawowej infrastruktury. Wskazuje na szereg inicjatyw potrzebnych, by blockchain mógł stać się tym, o czym się mówi w dyskusjach. Jedną z tych inicjatyw jest wprowadzenie LEI jako standaryzowanego sposobu identyfikacji spółek na poziomie międzynarodowym. Podsumowuje w taki sposób: „Bez wiarygodnych identyfikatorów olbrzymie zasoby metadanych obiecywanych przez rozwiązania fintech oparte na technologii blockchain mogą być niemożliwe do nawigacji. GLEIF zapewnia istotny element infrastruktury dla przyszłej gospodarki; wspomaga rozwój rozwiązań fintech opartych na technologii blockchain do poziomu, gdzie może to przynieść wymierne korzyści dla społeczeństwa”.

Pozostając przy tematyce LEI i technologii blockchain, rolę LEI w rozwoju sztucznej inteligencji (SI) w miejscu pracy omawia artykuł AI Business zatytułowany „W jaki sposób technologia blockchain i identyfikatory podmiotów prawnych poprawiają SI w miejscu pracy”. Artykuł stwierdza, że „systemy LEI oparte na technologii blockchain znacznie utrudniają lub nawet uniemożliwiają popełnianie powszechnie spotykanych form przestępstw finansowych […].” Wskazuje również, że „zaawansowana analityka, z której słynie SI w miejscu pracy, polega na olbrzymich ilościach danych, optymalizacji według szeregu źródeł oraz pomyślnej integracji danych”. Artykuł zaznacza również, że wdrażanie „systemów LEI na platformach w technologii blockchain nie tylko pozwala na demokratyzację dostępu do tych identyfikatorów prawnych, lecz również służy jako sprawna platforma integracji danych dla holistycznego rozumienia klientów i podmiotów prawnych. Dlatego podejście to jest doskonałym sposobem integracji danych dla zaawansowanej analityki maszynowego uczenia się pozwalającym zrozumieć klientów, obliczać ryzyko, a nawet opracowywać nowe produkty lub usługi, jakie można im zaoferować. To tylko jeden ze sposobów, w jakie blockchain może tworzyć bardziej efektywną SI”.

LEI: Rozpoznanie wielu możliwości zastosowania, w tym w zarządzaniu ryzykiem, automatyce w zakresie zgodności z przepisami oraz w płynnym wielokanałowym uwierzytelnianiu urządzeń

Możliwości związane z powszechnym przyjęciem LEI są wielorakie. W artykule opublikowanym w Securities Lending Times w maju 2019 r. Martin Walker, kierownik ds. zarządzania produktami w obszarze zarządzania papierami wartościowymi i zabezpieczeniami w Broadridge, opisuje wyzwania dla regulatorów, banków centralnych i rządów w zakresie zarządzania ryzykiem systemowym. Dowodzi, że należy wykorzystać możliwości stwarzane dzięki wykorzystaniu LEI oraz unikatowych identyfikatorów transakcji. „Nie tylko są one niezbędne dla celów efektywnej sprawozdawczości zgodnej z przepisami, lecz także generują olbrzymią wartość dla uczestników rynku […] Wprowadzenie LEI jako standardowego sposobu identyfikacji kontrahentów zarówno w działach/systemach wewnętrznych, jak i na rynku, ostatecznie pozwoli ograniczyć koszty i ryzyko”.

Blog opublikowany w czerwcu 2019 r. na A-Team Insight, platformie wiedzy dla branży fintech, wspomina o LEI w kontekście wspierania technologii regulacyjnej (RegTech) w automatyzacji. „RegTech ma do odegrania kluczową rolę w automatyzacji zgodności z przepisami […]; automatyzacja może wspierać spełnianie zobowiązań w zakresie procedury Poznaj swojego klienta (KYC), należytej staranności, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, co ułatwia i przyspiesza onboarding klienta oraz uzyskanie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o nawiązaniu relacji biznesowych z danym podmiotem. Identyfikator podmiotów prawnych (LEI) będzie pomocny także w tym obszarze, podczas gdy bieżące wdrażanie RegTech, maszynowego uczenia się i sztucznej inteligencji będzie wspierać dalszy rozwój automatyzacji”.

Wreszcie, w artykule „Dogłębna analiza” na temat wielokanałowego uwierzytelniania dla konsumentów, PYMTS.com zastanawia się, w jaki sposób LEI mógłby pomóc w budowaniu spójnego podejścia do identyfikacji cyfrowej w miarę wzrostu liczby konsumentów posiadających wiele połączonych urządzeń. Artykuł wskazuje, że „w miarę jak konsumenci dodają kolejne urządzenia do swojej puli, coraz częściej muszą potwierdzać swoją tożsamość, nawet w znanych im firmach. Takie problemy mogą zakłócić transakcje między sprzedającymi a powracającymi klientami korzystającymi z nowych urządzeń”. Artykuł sugeruje, że rozwiązaniem pozwalającym temu przeciwdziałać byłoby szersze przyjęcie LEI w celu weryfikacji tożsamości obu stron.

Bank Anglii nadal wspiera LEI i widzi korzyści dla firm i gospodarki

W czerwcu 2019 r., jak donosi strona internetowa Euronews, prezes Banku Anglii Mark Carney ogłosił, że bank zwróci się o konsultacje w zakresie rozwijania otwartej platformy konkurencyjnego finansowania w celu pokrycia szacowanego na 22 mln GBP zapotrzebowania na finansowanie wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Powiedział: „Problem polega między innymi na tym, że MŚP coraz częściej chcą pożyczać fundusze na aktywa niematerialne – takie jak marka lub baza klientów – a rzadziej na fizyczne maszyny lub budynki […]. Nie powinno tak być w świecie bogatym w dane. Kredytodawcy powinni mieć możliwość dostępu do szerszego zbioru informacji, na podstawie których będą podejmować decyzje kredytowe”. Bank Anglii zasugerował, że MŚP powinny stworzyć „przenośną dokumentację kredytową” udostępnianą kredytodawcom przez krajową platformę finansowania MŚP. Według Banku Anglii identyfikacja firm i weryfikacja ich danych będą tutaj kluczowym czynnikiem sukcesu. Bank Anglii zaznaczył, że system LEI można w tym celu dostosować do brytyjskich MŚP.

Dalsze wsparcie Banku Anglii dla LEI dokumentuje jego raport opublikowany w czerwcu 2019 r. pod tytułem „Nowa gospodarka, nowe finanse, nowy bank”. Raport stwierdza, że Bank Anglii będzie się zmieniał, aby nowy system finansowy mógł sprostać potrzebom nowej gospodarki. Bank rozumie, że charakter handlu zmienia się dzięki technologiom kształtującym nową gospodarkę, przy czym raport wskazuje, że Bank Anglii będzie „wspierać LEI jako uznany na świecie i unikatowy identyfikator dla wszystkich firm w Wielkiej Brytanii, a także integrację LEI w ramach nowej usługi Banku, czyli rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), jak również wymóg stosowania go w komunikatach płatniczych”. Podkreśla również, że identyfikacja firm i weryfikacja ich danych jest „kluczowa” dla sukcesu systemu Open Finance. Dokument stwierdza, że „powszechne wdrożenie LEI mogłoby znacząco zwiększyć wartość danych dla spółek. Jego potencjał jest jeszcze większy dzięki temu, że jest to standard globalny, wspierany przez grupę rządów G20 i uznawany na całym świecie. Włączenie uznanego na całym świecie i unikatowego identyfikatora spółek w wizję Open Finance pozwoliłoby firmom bezproblemowo poruszać się po systemie finansowym. Mogłyby zgromadzić swoje dane w ramach jednej tożsamości w formie przenośnej dokumentacji kredytowej, aby pozyskiwać potrzebne im środki. Ze względu na ogólnoświatowy charakter mogłoby to pomóc firmom uzyskać finansowanie dla handlu transgranicznego”.

Wsparcie Banku Anglii dla LEI zostało podkreślone w trakcie przemówienia programowego wygłoszonego przez sir Davida Ramsdena, wiceprezesa ds. rynków i bankowości w Banku Anglii, w maju 2019 r. w trakcie 12. dorocznej europejskiej konferencji potransakcyjnej w Londynie stowarzyszenia Association for Financial Markets in Europe. Według podsumowania jego przemówienia, opublikowanego w Markets Media, stwierdził on, że w celu poprawienia komunikatów Bank Anglii chce włączyć LEI jako obowiązkowy element komunikatów rozliczeniowych między instytucjami finansowymi. Oto jeden z cytatów sir Ramsdena: „Dostrzegamy ogromną wartość w rozszerzaniu stosowania LEI na kolejne transakcje w dłuższej perspektywie. Jest to cenne narzędzie w sprawozdawczości. Uważamy ponadto, że LEI może wspomagać powstawanie dalszych innowacji, przynosząc szersze korzyści ekonomiczne użytkownikom końcowych usług finansowych – zwiększony zakres wykorzystania mógłby podnieść efektywność, konkurencyjność i produktywność”. Sir Ramsden wyjaśnił także, że LEI można wykorzystać nie tylko dla celów raportowania transakcji i że może on być przydatny dla użytkowników końcowych. Jako przykład wskazał platformę otwartego finansowania.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie danymi, Tożsamość cyfrowa, Poznaj swojego klienta (Know-Your-Customer/KYC), Przypadek biznesowy LEI, Wiadomości o LEI, Otwarte dane, Zarządzanie ryzykiem, Zasady zarządzania