Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF doskonali program zarządzania jakością danych w celu zmaksymalizowania transparentności jakości danych w Globalnym Systemie LEI

W ostatnich comiesięcznych raportach dotyczących jakości danych organizacja GLEIF wprowadziła kilka nowych funkcji, które umożliwiają bardziej szczegółową analizę wyników


Autor: Stephan Wolf

 • Data: 2017-12-05
 • Odsłon:

gleif_blog_motif_people_4-750x250

Kluczową cechą, która odróżnia identyfikator podmiotu prawnego (LEI) od innych identyfikatorów, jest to, że zapewniamy pełną transparentność w zakresie poziomu jakości danych uzyskiwanego w Globalnym Systemie LEI. Udaje nam się to dzięki udostępnianiu następujących raportów miesięcznych:

 • Globalne raporty dot. jakości danych LEI odzwierciedlają ogólny poziom jakości danych osiągnięty w Globalnym Systemie LEI.
 • Raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI stanowią analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI.

Wraz z ostatnimi raportami opublikowanymi 5 grudnia 2017 r. organizacja Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) wprowadziła kilka nowych funkcjonalności, które umożliwiają bardziej szczegółową analizę wyników.

Ten blog opisuje ostatnie ulepszenia programu zarządzania jakością danych GLEIF, który został opracowany z myślą o ciągłej optymalizacji jakości, wiarygodności i przydatności danych LEI. Dzięki temu uczestnicy rynku mogą korzystać z cennych informacji dostępnych w puli danych LEI.

Odsyłacze do raportów miesięcznych i do dalszych źródeł informacji można znaleźć na liście poniżej.

Nowe kryteria jakości danych stosowanych do pomiaru poziomu jakości danych w Globalnym Systemie LEI

Podsumowanie: Proces utrzymania jakości danych LEI zaczyna się od podmiotu rejestrującego się. W procesie samodzielnej rejestracji podmiot rejestrujący się musi dostarczyć ścisłe dane referencyjne LEI. Podmioty nadające LEI (zwane również lokalnymi jednostkami operacyjnymi) muszą następnie dokonać weryfikacji danych referencyjnych LEI na podstawie wiarygodnego lokalnego źródła informacji – np. krajowego rejestru podmiotów gospodarczych – po czym nadać kod LEI zgodnie z normą LEI.

Po nadaniu podmiotowi prawnemu kodu LEI zostaje on opublikowany łącznie z danymi referencyjnymi podmiotu prawnego przez lokalną jednostkę operacyjną nadającą kod LEI. Każda lokalna jednostka operacyjna publikuje codziennie aktualne pliki zawierające wydane przez nią kody LEI oraz powiązane dane referencyjne. GLEIF udostępnia Globalny Indeks LEI zawierający wszystkie archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym.

Celem naszego zarządzania jakością danych jest zapewnienie godnych zaufania, otwartych i rzetelnych identyfikatorów podmiotów prawnych i danych referencyjnych dotyczących podmiotów prawnych. W celu wyjaśnienia kwestii jakości danych w odniesieniu do ogólnej liczby LEI GLEIF, w bliskiej współpracy z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI oraz podmiotami nadającymi LEI, GLEIF zdefiniowała zestaw wymiernych kryteriów jakości w oparciu o normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kryteria te obejmują kompletność, kompleksowość i spójność rekordów danych LEI. Określenie zestawu jasno zdefiniowanych kryteriów jakości zapewni przejrzysty i obiektywny punkt odniesienia do oceny poziomu jakości danych znajdujących się w Globalnym Systemie LEI.

Wraz z raportami dot. jakości danych opublikowanymi 5 grudnia 2017 r. GLEIF wprowadziła dwa nowe kryteria jakości danych:

 • Spójność: Stopień, w jakim niepowtarzalne dane mają tę samą wartość w wielu zbiorach danych.
 • Aktualność: Zakres, w jakim dane są aktualne; wartość danych jest aktualna, jeśli jest aktualna w danym momencie, a jest nieaktualna, jeśli była aktualna wcześniej, ale w późniejszym czasie jest nieprawidłowa.

W sumie zdefiniowaliśmy 132 kontrole jakości danych. Rekordy danych LEI udostępniane przez podmioty nadające identyfikatory są codziennie sprawdzane pod kątem zgodności z określonymi kryteriami jakości za pomocą oprogramowania opracowanego przez GLEIF. GLEIF przesyła codziennie szczegółowy raport zawierający wyniki oceny wydajności podmiotów nadających LEI.

Zaktualizowana dokumentacja zawiera szczegółowe informacje na temat metodologii stosowanej do oceny jakości danych w Globalnym Systemie LEI

Dokument „Ustanowienie zasad jakości danych” (Data Quality Rule Setting) zawiera listę kontroli przeprowadzonych w kontekście tych kryteriów jakości. Wyniki oceny jakości przedstawione w publikowanych co miesiąc przez GLEIF raportach dot. jakości danych opierają się na wynikach tych kontroli. W grudniu 2017 r. organizacja GLEIF opublikowała zaktualizowaną wersję dokumentu, który teraz jest w całości dostępny w formie odczytu maszynowego.

Ponadto GLEIF udostępnia „Słownik raportów dot. jakości danych LEI” (Data Quality Report Dictionary) odnoszący się, odpowiednio, do globalnego raportu dot. jakości danych LEI oraz raportów dot. jakości danych podmiotów nadających LEI, w którym opisane zostało zastosowanie kryteriów jakości danych w praktyce. Wszystkie zainteresowane strony mogą zapoznać się ze sposobem obliczania wyników miesięcznych raportów dot. jakości danych oraz sposobami wykonywania kalkulacji. Zaktualizowane wersje słowników zostały opublikowane również w grudniu 2017 r.

Nowe i dodatkowe informacje dostępne obecnie razem z globalnymi raportami dot. jakości danych LEI

dq-heat-map-750x292
Mapa termiczna jakości danych LEI dla danego państwa (Globalny raport dot. jakości danych LEI – listopad 2017 r.)

Począwszy od raportów opublikowanych 5 grudnia 2017 r., które oceniają ogólną jakość danych w Globalnym Systemie LEI od dnia 30 listopada 2017 r., globalne raporty dot. jakości danych LEI dostarczają następujących informacji, zarówno istniejących wcześniej, jak i nowych:

 • Ogólną punktację jakości danych LEI w okresie sprawozdawczym. Wynik ten stanowi odsetek wszystkich rekordów danych LEI, które pomyślnie przeszły kontrole mające na celu stwierdzenie, czy spełniają zdefiniowane kryteria jakości w okresie sprawozdawczym.
 • Postępy w stałej optymalizacji jakości danych w Globalnym Systemie LEI na podstawie Ogólnej punktacji jakości danych LEI. Nowość: Najniższy i najwyższy wynik podmiotu nadającego LEI uzyskany w okresie sprawozdawczym również został uwzględniony.
 • Nowość: – Ogólny wynik dot. jakości danych danego państwa uzyskany w okresie sprawozdawczym. Obecnie raporty zawierają także mapę termiczną przedstawiającą jakość danych w poszczególnych państwach na całym świecie.
 • Wyniki kontroli GLEIF w odniesieniu do danych LEI pod względem zgodności z wdrożonymi kryteriami jakości, tj. odsetek rekordów zgodnych z wymogami. Nowość: Raporty wskazują liczbę kontroli z wynikiem negatywnym w podziale na kryteria jakości danych i liczbę rekordów LEI, których kontrola zakończyła się wynikiem negatywnym.
 • Odsetek rekordów danych LEI spełniających wymogi określonych poziomów dojrzałości jakości. Wykres w prawej części raportu przedstawia wyniki w odniesieniu do następujących poziomów dojrzałości: Poziom 1 – „Jakość wymagana” (musi wynosić 100 procent w odniesieniu do wszystkich rekordów danych); Poziom 2 – „Jakość oczekiwana” (powinna wynosić 100 procent); Poziom 3 – „Jakość doskonała” (im wyższa, tym lepsza). Nowość: Poziomy dojrzałości z poprzednich miesięcy przedstawione są jako trend.
 • Nowość: – Informacje na temat danych Poziomu 2, duplikatów i zastrzeżeń w okresie sprawozdawczym. Informacje dodatkowe: W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększenia liczby danych referencyjnych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Dane te umożliwiają identyfikowanie bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego i odwrotnie, aby umożliwić badanie podmiotów będących własnością poszczególnych spółek. Część raportu zatytułowana „duplikaty” wskazuje następujący problem: Zgodnie z obowiązującymi zasadami jeden podmiot prawny może posiadać tylko jeden identyfikator podmiotu prawnego (LEI). Jeżeli zostanie ustalone, że jeden podmiot prawny posiada na przykład trzy LEI, dwa z nich zostaną zaznaczone jako duplikaty. Zduplikowane LEI oznaczane są w Globalnym Indeksie LEI flagą ze statusem rejestracji. Scentralizowana funkcja zgłaszania zastrzeżeń udostępniona przez GLEIF umożliwia zgłaszanie wniosku o aktualizację danych identyfikatora podmiotu prawnego LEI wszystkim zainteresowanym podmiotom.
 • Nowość: – Część „5 najpoważniejszych przypadków kontroli zakończonych wynikiem negatywnym” wskazuje te kontrole jakości danych przeprowadzone przez GLEIF, które skutkują wykryciem największej liczby rekordów LEI niespełniających kryteriów kontroli. W raporcie rodzaj kontroli jakości danych określa liczba. Dokument „Ustanowienie zasad jakości danych” wskazuje, która określona kontrola odpowiada liczbie wskazanej w raporcie.

Globalny raport dot. jakości danych LEI opublikowany 5 grudnia 2017 r. pokazuje, że ogólny wynik dot. jakości danych utrzymuje się na poziomie powyżej 99%, mimo że w listopadzie 2017 r. wydano ponad 100 000 LEI, a ocena przeprowadzona została w oparciu o nowe, bardziej restrykcyjne zasady.

W 2017 r. wykazaliśmy, że wyniki w zakresie spójności i wiarygodności danych poprawiły się, mimo że liczba nowo wydanych LEI była dziesięciokrotnie wyższa niż w 2016 r. Program zarządzania jakością danych GLEIF odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że LEI nadal pozostaje najlepszym dostępnym standardem zapewniającym otwarte i rzetelne dane do zarządzania unikalnymi identyfikatorami.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Jakość danych, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami), Otwarte dane, Zasady zarządzania