Prasa i media Blog GLEIF

GLEIF opublikowała kwartalny raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI za czwarty kwartał 2017 r.

Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI uwypuklają najważniejsze tendencje dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) i zawierają wnikliwą analizę zbioru danych LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-02-14
  • Odsłon:

motif-abstract-12-750x250

W lutym 2018 r. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała najnowszy raport kwartalny, który zwraca uwagę na najważniejsze postępy dotyczące przyjmowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Wspomniane raporty w szczególności oszacowują oczekiwania dotyczące corocznego wzrostu i przedłużania okresu ważności, oceniają poziom konkurencji pomiędzy podmiotami nadającymi kody LEI, które funkcjonują w Globalnym Systemie LEI, oraz analizują wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI oraz potwierdzenie danych referencyjnych. Od lipca 2017 r. przekazujemy także dane statystyczne dotyczące dostarczonych przez podmioty prawne informacji o bezpośrednich i ostatecznych podmiotach dominujących.

Aby pobrać „Raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI” (Global LEI System Business Report) za czwarty kwartał 2017 r., przejdź do części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Niniejszy wpis na blogu streszcza główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie. Źródła cytowane wymieniono poniżej, w części zatytułowanej „powiązane odsyłacze”.

Główne wnioski zawarte w najnowszym raporcie biznesowym dot. Globalnego Systemu LEI

2017-12-31_quarterly_business_report-750x480

Opublikowany w lutym 2018 r. raport biznesowy dot. Globalnego Systemu LEI analizuje postępy zaobserwowane w czwartym kwartale 2017 r. Przedstawia on:

Aktualna sytuacja dotycząca nadawania kodów LEI i potencjału wzrostu LEI

W 2017 r. populacja LEI niemal się podwoiła, osiągając poziom około 953 000 LEI. (Od 12 lutego 2018 r. podmiotom prawnym na całym świecie nadano prawie 1,1 miliona identyfikatorów LEI). Z prawie 500 000 LEI wydanych w 2017 r. 77 procent zostało nadanych w czwartym kwartale: w październiku 2017 r. organizacje nadające LEI nadały 105 525 kodów LEI, w listopadzie 118 195, a w grudniu 163 059. W grudniu liczba LEI nadawanych dziennie sięgała ponad 10 000. Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w państwach UE, a najwyższy w, odpowiednio, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Podobnie jak w poprzednim kwartale duży wzrost liczby nowo nadanych kodów LEI przypisujemy głównie temu, że zainteresowani uczestnicy rynków starali się osiągnąć zgodność ze zweryfikowaną unijną dyrektywą (MiFID) i rozporządzeniem (MiFIR) w sprawie rynków instrumentów finansowych, które weszły w życie 3 stycznia 2018 r. Zgodnie z MiFIR firmy inwestycyjne powinny uzyskać identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) od klientów przed świadczeniem usług, które wiążą się z obowiązkiem raportowania.

Nadzwyczajny wzrost, jaki odnotowano w czwartym kwartale 2017 r., dowodzi stabilności Globalnego Systemu Identyfikatorów Podmiotów Prawnych i solidnego przygotowania podmiotów nadających LEI do radzenia sobie z ogromnym wzrostem liczby rejestracji. Dodatkowym dowodem potwierdzającym tę stabilność jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości danych w całym okresie sprawozdawczym, co potwierdzają raporty jakości danych publikowane co miesiąc przez GLEIF.

Konkurencja w obrębie Globalnego Systemu LEI

Raport określa najmniej i najbardziej konkurencyjne rynki krajów, w których nadano ponad 1000 kodów LEI, na podstawie liczby podmiotów nadających LEI, które świadczą usługi w danym kraju. W czwartym kwartale 2017 r. konkurencja pomiędzy podmiotami nadającymi LEI wzrosła najbardziej w Niemczech, Belgii i na Kajmanach. Konkurencja zmalała jednak wyraźnie w Holandii i Hiszpanii. Pięć najbardziej konkurencyjnych rynków to Bułgaria, Cypr, Szwajcaria, Malta i Panama.

Wskaźniki przedłużania okresu ważności LEI

Wskaźnik przedłużania okresu ważności w UE (70,2 procent), a także w krajach nienależących do UE (51,9 procent) pozostał zasadniczo niezmieniony w porównaniu z poprzednim kwartałem. (Dotyczy to tylko krajów, w których na koniec poprzedniego kwartału łączna liczba nadanych kodów LEI wynosiła co najmniej 1000). Jeśli chodzi o wskaźnik przedłużania okresu ważności w krajach nienależących do UE, należy pamiętać, że zależy on w dużym stopniu od wskaźnika przedłużania okresu ważności w Stanach Zjednoczonych (45 procent w czwartym kwartale 2017 r.). Liczba kodów LEI nadanych podmiotom prawnym w Stanach Zjednoczonych stanowiła prawie 15 procent całkowitej populacji LEI. Około 38 procent wszystkich kodów LEI, które nie zostały należycie odnowione, jest reprezentowanych przez podmioty ze Stanów Zjednoczonych. Od marca 2015 r. do marca 2017 r. zaobserwowano niezmienny ogólny wskaźnik przedłużania okresu ważności wynoszący około 70 procent. Z powodu wysokiego wzrostu całkowitej liczby kodów LEI w czwartym kwartale 2017 r. całkowity odsetek aktualnych kodów zwiększył się do grudnia do 84 procent. Jednak całkowita liczba kodów LEI, których ważność nie została przedłużona, wzrosła w 2017 r. o mniej więcej 30 000.

Dane statystyczne dotyczące podawania informacji o podmiotach dominujących przez podmioty prawne

W maju 2017 r. rozpoczął się proces zwiększania puli danych referencyjnych LEI o dane Poziomu 2, które odpowiedzą na pytanie o relacje własności pomiędzy podmiotami, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”. Do końca czwartego kwartału 2017 r. informacje na temat bezpośrednich i ostatecznych podmiotów dominujących przekazało 581 000 podmiotów rejestrujących LEI, reprezentujących 61 procent łącznej populacji LEI (w poprzednim kwartale – 26 procent). 28 procent informacji o bezpośrednich podmiotach dominujących zgłoszonych w czwartym kwartale zostało całkowicie potwierdzone (w poprzednim kwartale: 46 procent). Tylko trzy procent podmiotów prawnych odnotowało przeszkody niepozwalające im na dostarczenie lub publikację informacji o podmiotach dominujących, co oznacza, że jak dotąd liczba podmiotów wycofujących się z podania danych Poziomu 2 pozostaje bardzo niska. Informacje o podmiotach dominujących dla całej populacji LEI mają być dostępne w pierwszej połowie 2018 r., tzn. pod koniec rocznego cyklu przedłużania ważności kodu po dacie rozpoczęcia zbierania danych Poziomu 2.

Raporty kwartalne odnoszą się do pojęć i definicji używanych tylko w Globalnym Systemie LEI. Aby łatwiej zrozumieć treść raportów, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Informacje dodatkowe na temat raportu biznesowego dot. Globalnego Systemu LEI”, w którym znajdują się krótkie objaśnienia odpowiednich pojęć (Background Information on Global LEI System Business Report).

GLEIF udostępnia także „Słownik dot. sprawozdawczości biznesowej” (Business Reporting Dictionary), który określa wzory i algorytmy wykorzystywane w informacjach podawanych na temat działań dotyczących kodów LEI wyszczególnionych w raportach kwartalnych.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Raporty biznesowe dot. Globalnego Systemu LEI, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Podmioty nadające LEI (Lokalne Jednostki Operacyjne - LOU), Jakość danych, Zarządzanie danymi, Poziom 1 / Dane z wizytówek służbowych (Kto jest kim), Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami), Wygasły LEI, Przedłużenie ważności LEI