Prasa i media Blog GLEIF

Połącz punkty dzięki danym LEI o wysokiej jakości: GLEIF przedstawia nowe kryteria jakości i mechanizmy kontroli, aby nadal optymalizować jakość danych w Globalnym Systemie LEI

GLEIF nieustannie ulepsza swój program zarządzania jakością danych, co pozwala podmiotom rynkowym czerpać korzyści z informacji dostępnych w populacji LEI


Autor: Stephan Wolf

  • Data: 2018-10-04
  • Odsłon:

w-abstract-3-750x250

Ten blog opisuje najnowsze ulepszenia wprowadzone przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) do programu zarządzania jakością danych. Wraz z miesięcznymi raportami na temat jakości danych opublikowanymi we wrześniu 2018 r. GLEIF wprowadziła nowe kryteria jakości danych oraz dodatkowe mechanizmy kontroli jakości danych. Umożliwia to bardziej szczegółową analizę wyników oraz dodatkowo zwiększa transparentność jakości danych w Globalnym Systemie Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI).

W Globalnym Systemie LEI GLEIF odpowiada za monitorowanie jakości danych LEI i utrzymywanie ich na wysokim poziomie. We współpracy z naszymi partnerami, podmiotami nadającymi kody LEI, koncentrujemy się na optymalizacji jakości, niezawodności i użyteczności danych LEI. Dzięki temu uczestnicy rynku mogą korzystać z cennych informacji dostępnych w populacji LEI. Każdy kod LEI zawiera informacje na temat struktury własności danego podmiotu. W ten sposób udziela odpowiedzi na pytania, „kto jest kim” i „kto jest czyim właścicielem”. GLEIF udostępnia całą pulę danych LEI poprzez Globalny Indeks LEI. Zawiera on archiwalne i bieżące rekordy LEI, w tym powiązane dane referencyjne, w jednym wiarygodnym repozytorium centralnym. Jest on bezpłatny i dostępny dla wszystkich użytkowników danych LEI. Globalny Indeks LEI jest jedynym źródłem internetowym zawierającym otwarte, ujednolicone, wysokiej jakości dane referencyjne podmiotów prawnych.

Odsyłacze do publikowanych przez GLEIF raportów miesięcznych na temat jakości danych i do dalszych źródeł informacji można znaleźć na liście poniżej.

Nowe kryteria jakości danych wprowadzone do pomiaru poziomu jakości danych w Globalnym Systemie LEI

Kluczową cechą, która odróżnia kody LEI od innych identyfikatorów, jest to, że GLEIF zapewnia pełną transparentność w zakresie poziomu jakości danych uzyskiwanego w Globalnym Systemie LEI. Udaje nam się to dzięki udostępnianiu następujących raportów miesięcznych:

  • Globalne raporty dot. jakości danych LEI odzwierciedlają ogólny poziom jakości danych osiągnięty w Globalnym Systemie LEI.
  • Raporty dot. jakości danych podmiotów nadających LEI stanowią analizę poziomu jakości danych osiągniętego przez poszczególne podmioty nadające LEI (zwane również lokalnymi jednostkami operacyjnymi).

W ścisłym porozumieniu z Komitetem Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI oraz podmiotami nadającymi LEI GLEIF ustaliła zestaw wymiernych kryteriów, aby sprecyzować pojęcie jakości danych w obrębie populacji LEI. W tym celu wykorzystano normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Kryteria te obejmują kompletność, kompleksowość i spójność rekordów danych LEI. (Kompletna lista kryteriów jakości danych znajduje się na stronie serwisu internetowego GLEIF „Program zarządzania jakością danych GLEIF – pytania i odpowiedzi” podanej poniżej w sekcji „powiązane odsyłacze”.) Poprzez określenie zestawu jasno zdefiniowanych kryteriów jakości GLEIF zapewni przejrzysty i obiektywny punkt odniesienia do oceny poziomu jakości danych znajdujących się w Globalnym Systemie LEI.

Wraz z raportami dot. jakości danych opublikowanymi we wrześniu 2018 r. GLEIF wprowadziła mechanizmy kontrolne przypisane do trzech nowych kryteriów jakości danych:

  • Dostępność: Dane, które łatwo uzyskać, a dostęp do nich jest zgodny z prawem, przy czym silne zabezpieczenia i mechanizmy kontrolne są wbudowane w proces.
  • Pochodzenie: Historia lub rodowód wartości mienia.
  • Prezentacja: Cecha jakości danych powiązana z formatem danych, wzorem, czytelnością i przydatnością danych do użycia zgodnie z przeznaczeniem.

Te nowe kryteria jakości danych pomagają ocenić, czy rekordy w obrębie danych LEI są spójne i wiarygodne.

Nowe mechanizmy kontroli jakości danych dodatkowo zwiększają użyteczność oraz rzetelność danych referencyjnych LEI

Podsumowanie: Proces utrzymania jakości danych LEI zaczyna się od podmiotu rejestrującego się. W procesie samodzielnej rejestracji podmiot rejestrujący się musi dostarczyć ścisłe dane referencyjne LEI. Podmioty nadające kody LEI muszą następnie dokonać weryfikacji danych referencyjnych LEI w wiarygodnym lokalnym źródle informacji – np. krajowym rejestrze podmiotów gospodarczych – po czym nadać kod LEI zgodnie z normą LEI. Po nadaniu podmiotowi prawnemu kodu LEI zostaje on opublikowany łącznie z danymi referencyjnymi podmiotu prawnego przez lokalną jednostkę operacyjną nadającą kod LEI. Każda lokalna jednostka operacyjna publikuje codziennie aktualne pliki zawierające wydane przez nią kody LEI oraz powiązane dane referencyjne.

160201-v1-1-lay-gleif-dataquality-release.pl-750x361

Rekordy danych LEI udostępniane przez podmioty nadające kody są codziennie kontrolowane pod względem zgodności z określonymi kryteriami jakości za pomocą oprogramowania opracowanego przez GLEIF. GLEIF przesyła codziennie szczegółowy raport zawierający wyniki oceny wydajności podmiotów nadających LEI. Wraz z raportami dot. jakości danych opublikowanymi we wrześniu 2018 r. GLEIF wprowadziła kilka nowych mechanizmów kontroli jakości danych. W sumie GLEIF wykonuje 75 kontroli jakości, aby ocenić ogólną jakość puli danych LEI.

Nowe mechanizmy kontroli jakości badają w szczególności:

Wykorzystanie listy organów rejestracyjnych GLEIF: Jak wspomniano powyżej, przed nadaniem kodu podmioty nadające LEI muszą sprawdzić dostarczone przez rejestrowany podmiot dane referencyjne LEI w wiarygodnym lokalnym źródle. GLEIF publikuje listę organów rejestracyjnych. Zawiera ona ponad 650 rejestrów podmiotów gospodarczych oraz inne odnośne źródła z uprawnieniami rejestracyjnymi, a także przypisuje każdemu rejestrowi na liście unikalny kod. Podmioty nadające LEI przywołują ten kod w swoich procedurach nadawania LEI i publikują go z rekordem LEI. Lista organów rejestracyjnych po raz pierwszy wprowadza standaryzację zapewnianych przez podmiot prawny odwołań do lokalnego wiarygodnego źródła. Lista umożliwia użytkownikom danych identyfikatorów podmiotu prawnego prostsze wiązanie identyfikatorów z innymi źródłami danych.

GLEIF wprowadziła wiele nowych mechanizmów kontroli jakości danych, aby potwierdzić, czy rekord LEI wskazuje właściwy kod przypisany do odpowiedniego wiarygodnego źródła na liście organów rejestracyjnych. Jeśli rekord LEI uzyska wynik negatywny w trakcie takiej kontroli, odpowiedzialny podmiot nadający LEI musi zaktualizować rekord i uwzględnić prawidłowy kod. Dzięki temu użytkownicy danych mogą w pełni korzystać ze standaryzowanych informacji dostępnych wraz z listą organów rejestracyjnych – a w konsekwencji wraz z rekordem LEI – przy poszukiwaniu informacji na temat określonego podmiotu, co pozwala też połączyć LEI z innymi źródłami, np. rejestrem przedsiębiorców.

Monitorując prawidłowe wykorzystanie kodu na liście organów rejestracyjnych, GLEIF ustala także, czy podmiot nadający LEI może w sposób wiarygodny wykazać, że rekord LEI jest w pełni potwierdzony. Jeśli rekord LEI zawiera informację, że jest to „w pełni potwierdzony kod LEI”, oznacza to, że według procedur walidacyjnych stosowanych przez podmiot nadający LEI w wiarygodnych źródłach publicznych (oznaczonych kodem z listy organów rejestracyjnych) dostępna jest wystarczająca ilość informacji, by potwierdzić dane dostarczone przez podmiot prawny. GLEIF wówczas wykonuje określone kontrole, aby sprawdzić relacje między polem danych w rekordzie LEI, które wskazuje kod z listy organów rejestracyjnych, a polem, które wskazuje, czy rekord jest w pełni potwierdzony. Jeśli rekord LEI jest deklarowany jako w pełni potwierdzony, lecz kod z listy organów rejestracyjnych jest błędny lub nie ma go wcale, określona kontrola jakości danych kończy się wynikiem negatywnym, a podmiot nadający LEI musi dostarczyć dalszych informacji. Dzięki powiązanym nowym mechanizmom kontroli jakości GLEIF jeszcze bardziej zwiększa rzetelność informacji zawartych w rekordzie LEI.

Zastosowanie ISO 20275 – Lista kodów formy prawnej podmiotu: GLEIF publikuje „listę kodów form prawnych podmiotu (ELF)”. W pierwszym wydaniu, opublikowanym w listopadzie 2017 r., znalazło się ponad 1600 form prawnych podmiotu z ponad 50 jurysdykcji. Niektóre przykłady form prawnych podmiotu to: Limited liability partnership (LLP), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) czy Société Anonyme (SA). Na liście kodów ELF każdej formie prawnej podmiotu przypisany jest niepowtarzalny kod. Lista kodów ELF została opracowana na podstawie normy ISO 20275 „Usługi finansowe – formy prawne podmiotu (ELF)”.

Przy użyciu nowych mechanizmów kontroli jakości danych GLEIF sprawdza, czy rekord LEI podaje właściwy kod odpowiadający formie prawnej podmiotu zgodnie z listą kodów ELF. Rekord LEI otrzyma w teście wynik negatywny w przypadku rozbieżności między formą prawną oznaczoną określonym kodem ELF a formą prawną wskazaną przy nazwie podmiotu. Włączenie kodów ELF do standardowego zestawu danych referencyjnych podmiotu prawnego w Globalnym Indeksie LEI zwiększa przydatność informacji z wizytówek służbowych ujętych w każdym rekordzie Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI). Większa dokładność danych zapewnia użytkownikom więcej korzyści, gdyż umożliwia klasyfikację podmiotów prawnych, a tym samym daje lepszy obraz rynku światowego. W ten sposób nowy powiązany mechanizm kontroli jakości sprawia, że użytkownicy danych mogą w pełni korzystać z kodu ELF jako elementu wizytówki firmy podanego w rekordzie LEI.

Poprawne informacje na temat struktury właścicielskiej („kto jest czyim właścicielem”): Informacje z wizytówek dostępne wraz z aktualnymi danymi referencyjnymi LEI, np. oficjalną nazwą podmiotu prawnego oraz adresem jego siedziby, określane są jako dane Poziomu 1. Zapewniają one odpowiedź na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „kto jest kim”. Pula danych LEI zawiera także dane Poziomu 2, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie o relacje właścicielskie pomiędzy podmiotami, czyli „kto jest czyim właścicielem”. Dane te umożliwiają identyfikowanie bezpośrednich podmiotów dominujących i ostatecznych podmiotów dominujących podmiotu prawnego i odwrotnie, aby umożliwić badanie podmiotów będących własnością poszczególnych spółek.

Na podstawie nowych mechanizmów kontroli jakości GLEIF sprawdza, czy informacje na temat relacji właścicielskich dotyczące podmiotów rejestrowanych kodem LEI są odnotowane zgodnie z odpowiednią polityką ustaloną przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI. Ponadto GLEIF bada obecnie wiarygodność informacji na temat powiązań dla podmiotów klasyfikowanych jako oddziały, które uzyskały kody LEI. Te nowe mechanizmy kontroli jeszcze bardziej poprawiają wiarygodność danych LEI.

Zaktualizowana dokumentacja zawiera szczegółowe informacje na temat metodologii stosowanej do oceny jakości danych w Globalnym Systemie LEI

Dokument „Ustanowienie zasad jakości danych” (Data Quality Rule Setting) zawiera listę kontroli przeprowadzonych w kontekście tych kryteriów jakości. Wyniki oceny jakości przedstawione w publikowanych co miesiąc przez GLEIF raportach dot. jakości danych opierają się na wynikach tych kontroli. We wrześniu 2018 r. GLEIF opublikowała zaktualizowaną wersję 2.1 dokumentu, który opisuje nowe mechanizmy kontroli jakości danych wskazane powyżej.

Ponadto GLEIF udostępnia „Słownik raportów dot. jakości danych LEI” (Data Quality Report Dictionary) odnoszący się, odpowiednio, do globalnego raportu dot. jakości danych LEI oraz raportów dot. jakości danych podmiotów nadających LEI, w którym opisane zostało zastosowanie kryteriów jakości danych w praktyce. Wszystkie zainteresowane strony mogą sprawdzić sposób obliczania wyników miesięcznych raportów dot. jakości danych oraz sposób wykonywania kalkulacji. Zaktualizowane wersje słowników zostały opublikowane również we wrześniu 2018 r.

Jakość danych w Globalnym Systemie LEI jest nadal bardzo wysoka

GLEIF opracowała metodologię oceny punktowej poziomu jakości danych LEI. „Ogólna punktacja jakości danych LEI” oznacza procentowy wynik wszystkich rekordów danych LEI, których zgodność ze zdefiniowanymi kryteriami jakości została stwierdzona w trakcie kontroli. Ogólna punktacja jakości danych jest podawana w każdym miesięcznym globalnym raporcie dot. jakości danych LEI. Po wprowadzeniu nowych, bardziej surowych mechanizmów kontroli jakości danych wraz z globalnym raportem dot. jakości danych LEI opublikowanym we wrześniu 2018 r. ogólna punktacja jakości danych pozostaje na tym samym poziomie, osiągając wynik powyżej 99%.

Wynik ten jest potwierdzany raportami nt. jakości danych opublikowanymi w październiku 2018 r.

Blog GLEIF i Forum dyskusyjne

Osoby pragnące umieścić komentarz do wpisu na blogu prosimy o odwiedzenie strony: funkcje internetowego blogu GLEIF w języku angielskim. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska. Imię i nazwisko autora komentarza pojawi się obok wpisu. Adresy e-mail nie będą publikowane. Uczestnictwo w forum dyskusyjnym i korzystanie z niego oznacza zgodę na przestrzeganie obowiązujących Zasad korzystania z blogu GLEIF, które należy uważnie przeczytać.Wszystkie poprzednie wpisy w blogu GLEIF
O autorze:

Stephan Wolf jest dyrektorem naczelnym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Od stycznia 2017 r. pan Wolf jest współprzewodniczącym Grupy ds. Doradztwa Technicznego 68 FinTech przy Komitecie Technicznym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO TC 68 FinTech TAG). W styczniu 2017 r. pan Wolf znalazł się wśród 100 najlepszych liderów w dziedzinie tożsamości w rankingu One World Identity. Posiada rozległe doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych danych oraz globalnej strategii wdrażania. W swojej karierze wielokrotnie kierował rozwojem kluczowych strategii biznesowych i produktów. Był współzałożycielem IS Innovative Software GmbH w 1989 r. i pierwszym dyrektorem zarządzającym tej firmy. Później został mianowany na stanowisko rzecznika zarządu przedsiębiorstwa, w które ta firma się przekształciła – IS.Teledata AG. Spółka weszła ostatecznie w skład Interactive Data Corporation, w której Stephan Wolf piastował stanowisko dyrektora technicznego.


Znaczniki artykułu:
Zarządzanie danymi, Jakość danych, Raporty dot. zarządzania jakością danych GLEIF, Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), Globalny Indeks LEI, Poziom 2 / Dane o powiązaniach (relacje własności między podmiotami), Otwarte dane, Zasady zarządzania