LEI

Pytania i odpowiedziW tej części można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Identyfikatora podmiotu prawnego (LEI), Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) oraz Globalnego Systemu LEI.

Czym jest Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)?

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) to dwudziestocyfrowy kod alfanumeryczny powiązany z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację spółek uczestniczących w globalnych rynkach finansowych. LEI opiera się na normie ISO 17442 opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Więcej informacji na ten temat podano tutaj.

Czym jest Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)?

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) została ustanowiona w czerwcu 2014 r. przez Radę Stabilności Finansowej jako fundacja not for profit stworzona w celu wdrażania i stosowania Identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI). Siedziba GLEIF znajduje się w Bazylei, w Szwajcarii. Usługi GLEIF gwarantują operacyjną spójność Globalnego Systemu LEI. GLEIF zapewnia również infrastrukturę techniczną służącą do bezpłatnego udostępnienia pełnego repozytorium globalnych kodów LEI na podstawie licencji otwartych danych. GLEIF jest nadzorowany przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI, w skład którego wchodzą przedstawiciele organów władzy publicznej z całego świata.

Więcej informacji na temat GLEIF podano tutaj.

Jaki jest cel Globalnego Systemu LEI?

W roku 2011 Grupa G20 wezwała Radę Stabilności Finansowej (FSB) do wydania zaleceń dotyczących globalnego Identyfikatora podmiotów prawnych (LEI) oraz odpowiedniej struktury zarządzania nim. W wyniku tego powstał Globalny System LEI, w ramach którego podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych na całym świecie nadawane są niepowtarzalne numery identyfikacyjne (LEI). Rada Stabilności Finansowej podkreśla znaczenie globalnego wdrożenia LEI jako fundamentu licznych „celów stabilności finansowej” oraz „korzyści odnoszonych przez sektor prywatny”.

Więcej informacji na temat Globalnego Systemu LEI podano tutaj.

Na czym polega działanie Globalnego Systemu LEI?

Globalny System Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (LEI) powstał z inicjatywy światowych organów regulacyjnych we współpracy z sektorem prywatnym w celu jednoznacznej identyfikacji podmiotów uczestniczących w transakcjach finansowych poprzez nadanie im niepowtarzalnych kodów LEI.

Globalny System LEI składa się z trzech poziomów:

  • Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC) – grupa przedstawicieli władz publicznych z całego świata powołana w styczniu 2013 r. w celu koordynacji i nadzoru nad globalnym systemem identyfikatorów podmiotów prawnych, czyli Globalnym Systemem LEI.
  • Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) – fundacja not for profit ustanowiona w czerwcu 2014 r. przez Radę Stabilności Finansowej w celu wdrażania i stosowania Identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI).
  • Podmioty nadające kody LEI – zwane również Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi, umożliwiają rejestrację i przedłużenie ważności kodów LEI, a także oferują inne usługi podmiotom prawnym pragnącym uzyskać kod LEI.

Więcej informacji na ten temat podano tutaj.

Jakiego typu informacje można zidentyfikować przy pomocy LEI?

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) powiązany jest z kluczowymi informacjami umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych. Mówiąc w uproszczeniu, publicznie dostępny zestaw danych LEI może zostać uznany za globalny katalog, co znacznie zwiększa przejrzystość rynku globalnego.

Udostępniony publicznie zestaw danych LEI zawiera znormalizowane informacje umożliwiające identyfikację podmiotów prawnych na świecie. Dane są rejestrowane i poddawane regularnej weryfikacji zgodnie z procedurami i protokołami ustanowionymi przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI (LEI ROC).

Matthew Reed, były prezes LEI ROC, przypomina w swoim wpisie w blogu GLEIF pt. „Globalny System LEI – przeszłość i przyszłość”, że powodem stworzenia Globalnego Systemu LEI było udzielenie „odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: Kto jest kim? Które podmioty są właścicielami których podmiotów? Oraz co posiadają dane podmioty?” Informacje dostępne do chwili obecnej jako dane referencyjne podmiotów prawnych określane są jako dane „Poziomu 1”. Dostarczają Udzielają one odpowiedzi na pytanie o tożsamość podmiotu, czyli „Kto jest kim”.

W dniu 10 marca 2016 r. LEI ROC opublikował dokument zatytułowany „Gromadzenie danych na temat jednostek macierzystych bezpośrednich i jednostek dominujących najwyższego szczebla podmiotów prawnych w Globalnym Systemie LEI – Faza 1”. Dokument ten zawiera propozycję stworzenia procesu gromadzenia danych „Poziomu 2” uzupełniających istniejące obecne dane referencyjne „Poziomu 1”. Opisuje on proces zwiększenia liczby danych referencyjnych LEI, tak aby obejmowały one dane „Poziomu 2”, udzielając odpowiedzi na pytanie o prawa własności, czyli „które podmioty są właścicielami których podmiotów”.

Więcej informacji na temat procesu gromadzenia danych na temat jednostek bezpośrednich macierzystych i jednostek dominujących najwyższego szczebla podmiotów prawnych podano tutaj.

Czy dane LEI są dostępne publicznie?

Tak. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) opublikowała Globalny Indeks Identyfikatorów Podmiotów Prawnych (Globalny Index LEI). Zawiera on codziennie aktualizowane informacje na temat wszystkich kodów LEI nadanych do chwili obecnej. Wszystkie zainteresowane podmioty mogą z łatwością uzyskać bezpłatny dostęp do pełnego zestawu danych LEI i przeszukiwać go w internetowej wyszukiwarce LEI na stronie GLEIF.

Więcej informacji na temat dostępu do danych LEI i sposobu ich wykorzystania podano tutaj.

Które podmioty są objęte wymogiem uzyskania LEI?

Zgodnie z definicją normy ISO 17442, na której opiera się Identyfikator podmiotu prawnego (LEI), termin „podmiot prawny” oznacza, między innymi, osobne podmioty ponoszące prawną lub finansową odpowiedzialność za prowadzenie transakcji finansowych lub posiadające uprawnienia w swoich jurysdykcjach do samodzielnego zawierania umów prawnych, bez względu na to czy posiadają osobowość prawną lub są zarejestrowane w inny sposób (np. spółka powiernicza, osobowa, kontraktowa). Definicja ta nie obejmuje osób fizycznych, ale obejmie organizacje rządowe i ponadnarodowe.

Należy zauważyć różnicę między kwestią uprawnienia do posiadania LEI a wymogiem uzyskania go. Zgodnie z definicją normy ISO 17442 każdy podmiot prawny zawierający transakcje finansowe uprawniony jest do posiadania LEI. Wymóg prawny uzyskania LEI może zostać wprowadzony przez krajowe organy regulacyjne sektora finansowego.

Lista inicjatyw regulacyjnych związanych z przyjęciem LEI została podana tutaj.

Czy osoby indywidualne mogą uzyskać LEI?

Zasadniczo nie. Należy jednak zauważyć, że 30 września 2015 r. Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI wydał oświadczenie wyjaśniające warunki, na podstawie których pojedyncze osoby działające jako podmioty gospodarcze mogą uzyskać LEI.

Treść oświadczenia podano tutaj.

Czy kod LEI będzie taki sam w stosunku do wszystkich klas aktywów (obligacje, kredyty hipoteczne itp.)?

Tak. Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jest niepowtarzalnym identyfikatorem podmiotu prawnego. Nie służy on do identyfikacji instrumentów. W związku z tym dany podmiot prawny może korzystać z LEI do zgłaszania informacji o dowolnym typie transakcji finansowych, w których uczestniczy, bez względu na klasę lub termin emisji aktywów.

W jaki sposób podmiot prawny może uzyskać LEI?

Podmioty nadające Identyfikatory podmiotu prawnego (LEI), zwane również Lokalnymi Jednostkami Operacyjnymi, umożliwiają rejestrację i przedłużenie ważności kodów LEI, a także oferują inne usługi podmiotom prawnym pragnącym uzyskać LEI.

Więcej informacji na temat sposobu uzyskania LEI podano tutaj.

Kto płaci za nowy kod LEI?

Możliwe są dwie opcje:

  1. Opłatę za każdą rejestrację ponosi podmiot, który dokonuje własnej rejestracji i/lub rejestracji własnych jednostek zależnych . Jest to tak zwana podstawowa rejestracja samodzielna.
  2. Przypadki, w których dany pomiot uzyska wyraźną zgodę na zarejestrowanie innego, niezwiązanego z nim podmiotu, określane są jako rejestracja wspomagana. W takim przypadku opłatę ponosi podmiot dokonujący rejestracji.

Kwestia zwrotu kosztów od zarejestrowanego podmiotu zależy od decyzji podmiotu autoryzowanego, który udzielił mu wsparcia.

Uwaga: wysokość opłat zależy wyłącznie od organizacji zarządzających Identyfikatorem podmiotu prawnego (LEI) wymienionych tutaj.

Czy opłata rejestracyjna LEI jest jednorazowa, czy też trzeba ją uiszczać ponownie?

Pobierana jest zarówno wstępna opłata za pierwszą rejestrację, jak i coroczna opłata za utrzymanie rejestracji.

W jaki sposób organizacja może stać się Lokalną Jednostką Operacyjną (LOU), czyli podmiotem nadającym LEI akredytowanym przez GLEIF?

Organizacja upoważniona do nadawania Identyfikatorów podmiotu prawnego (LEI) podmiotom prawnym uczestniczącym w transakcjach finansowych to Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU). Lokalne Jednostki Operacyjne umożliwiają rejestrację i wznowienie LEI, oferują inne usługi, a także są pierwszym punktem kontaktowym dla podmiotów prawnych pragnących uzyskać kod LEI. Lokalna Jednostka Operacyjna (LOU) może nadawać kody LEI podmiotom we wszystkich państwach, które są objęte przyznanym jej upoważnieniem.

Akredytacja jest procesem, w którym Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) dokonuje oceny organizacji pod względem ich przydatności do działania w ramach Globalnego Systemu LEI w roli podmiotów nadających identyfikatory podmiotu prawnego (LEI) oraz obejmujących ochroną dane referencyjne podmiotów prawnych. Podmioty wchodzące w skład Globalnego Systemu LEI posiadające akredytację GLEIF są uznawane na całym świecie za organizacje zapewniające wysoką jakość danych i obsługę klienta na najwyższym poziomie. Organizacje kandydujące muszą spełniać wymogi określone w umowie Master Agreement, określającej prawne ramy współpracy pomiędzy GLEIF a organizacjami nadającymi LEI.

Więcej informacji na temat akredytacji Lokalnych Jednostek Operacyjnych (LOU) przez GLEIF podano tutaj.

Co zrobić w przypadku błędu w danych LEI?

Treść danych Identyfikatora podmiotu prawnego określana jest jako dane referencyjne podmiotu prawnego. Posiadacze LEI są odpowiedzialni za powiadomienie podmiotu nadającego LEI o aktualizacjach danych referencyjnych podmiotu prawnego. Każdy użytkownik LEI może również zakwestionować LEI i/lub powiązane z nim dane referencyjne podmiotu prawnego. Zakwestionowanie danych powoduje rewizję rekordu przez odpowiedni podmiot nadający LEI w celu stwierdzenia poprawności dostarczonych zaktualizowanych danych. Weryfikacja oraz aktualizacja LEI i/lub powiązanych danych referencyjnych podmiotu prawnego w wyniku ich zakwestionowania dokonywana jest bezpłatnie przez zarządzający podmiot nadający LEI.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) odpowiedzialna jest za monitorowanie jakości danych LEI. Program jakości danych GLEIF zapewnia systemowi LEI najwyższe standardy otwartych i rzetelnych danych do zarządzania systemem niepowtarzalnych identyfikatorów podmiotów prawnych.

Więcej informacji na temat programu zarządzania jakością danych GLEIF podano tutaj.